Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 205 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN PHÁT 36
Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát
VR093245AS(CL)07/08/2018 ÷ 07/11/2018Tàu đã bị treo cấp
DS25/04/2019
AS(ILLC)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(SE)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
PS(SR)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(OPP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(APP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
2AN PHONG
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR814070InS(APP)30/11/2018 ÷ 28/02/2019 
3AN PHÚ 168
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052426AS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
DS13/07/2018
AS(LL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
PS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
InS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
4AN PHÚ 868
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052427AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
DS21/03/2019
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
PS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
InS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
5AULAC FORTUNE
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR104156AS(CL)07/03/2019 ÷ 07/06/2019 
AS(SE)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
PS(SR)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(OPP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(APP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(CHM)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(BWMC)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
6AULAC VISION
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR074124AS(ARS)(M0)12/10/2018 ÷ 12/01/2019 
7BẠCH ĐẰNG
Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng
VR900334SS(CL)18/04/2019 
SS(CL)18/04/2019
RS(FDS)18/04/2019
8BIỂN VÀNG 08
Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ hàng hải Biển Vàng
VR982975SS(CL)10/06/2019 
DS10/06/2019
TS[P]21/03/2019
TS[S]21/03/2019
RS(LL)10/06/2019
RS(SE)10/06/2019
RS(OPP)10/06/2019
9BIENDONG MELODY
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR042776SS(CL)10/05/2019 
DS10/05/2019
TS03/06/2019
BS[C]10/05/2019
BS[U]10/05/2019
RS(SE)10/05/2019
RS(SR)10/05/2019
RS(OPP)10/05/2019
RS(SPP)10/05/2019
RS(APP)10/05/2019
RS(BWMC)10/05/2019
10BIENDONG NAVIGATOR
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR054074AS(CL)31/03/2019 ÷ 30/06/2019 
11BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
12BÌNH MINH 26
Công ty TNHH vận tải Thanh Minh
VR052377AS(CL)24/07/2018 ÷ 24/10/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
DS10/07/2018
AS(ILLC)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(SE)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
PS(SE)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
PS(SR)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(OPP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
InS(OPP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(APP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
InS(APP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
13BÌNH NGUYÊN 19-BIDV
Công ty cổ phần vận tải biển HKK
VR093211SS(CL)01/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS01/07/2019
RS(LL)01/07/2019
RS(SE)01/07/2019
RS(OPP)01/07/2019
RS(IMSBC)01/07/2019
14BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083SS(CL)25/05/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
DS25/05/2017
TS06/12/2015
RS(SE)25/05/2017
AS(SE)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(OPP)25/05/2017
AS(OPP)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(SW)06/12/2015
15BÌNH THUẬN 16
Ban quản lý cảng Phú Quý
VR991482InS(CL)02/01/2019 ÷ 02/04/2019 
DS02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(LL)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(OPP)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
InS(OPP)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
16BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
InS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
DS30/06/2019
AS(LL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
PS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
InS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
17CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR143912SS(CL)29/04/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
DS29/04/2019
TS29/04/2019
RS(LL)29/04/2019
AS(LL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
RS(SE)29/04/2019
AS(SE)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
RS(OPP)29/04/2019
AS(OPP)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
18CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210AS(CL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(SE)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(OPP)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
19CFC 02
Công ty tài chính cổ phần xi măng
VR123554SS(CL)18/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS18/06/2018
TS18/06/2018
RS(LL)18/06/2018
RS(SE)18/06/2018
RS(OPP)18/06/2018
RS(IMSBC)18/06/2018
20CFC 03
Công ty TNHH Phương Nam
VR093219SS(CL)13/07/2019 
DS13/07/2019
TS13/07/2019
RS(LL)13/07/2019
RS(SE)13/07/2019
RS(OPP)13/07/2019
RS(IMSBC)13/07/2019
21CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019 
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
22CH-07
Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Cửa Lò
VR083048SS(CL)22/12/2018Tàu đã bị treo cấp
TS[P]22/12/2018
TS[S]22/12/2018
RS(LL)22/12/2018
RS(HC(QP))22/12/2018
RS(OPP)22/12/2018
23CNT 1000
Công Ty TNHH Cảng Vân Phong
VR840313AS(CL)12/04/2019 ÷ 12/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
AS(LL)12/04/2019 ÷ 12/07/2019
AS(SE)12/04/2019 ÷ 12/07/2019
AS(OPP)12/04/2019 ÷ 12/07/2019
24CÔN ĐẢO 10
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR021889InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019 
25CÔNG MINH 18
Công ty cổ phần container phía nam
VR113553TS25/02/2019Tàu đã bị treo cấp
26CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
27ĐÀ NẴNG 08
Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
VR174132AS(CL)11/04/2019 ÷ 11/07/2019 
AS(LL)11/04/2019 ÷ 11/07/2019
AS(SE)11/04/2019 ÷ 11/07/2019
AS(OPP)11/04/2019 ÷ 11/07/2019
28DAI DUONG 01
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR012574AS(CL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(SE)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(OPP)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
29ĐẠI LỘC 36
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải biển Minh Tuấn
VR021959AS(CL)08/01/2019 ÷ 08/04/2019 
AS(LL)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
AS(SE)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
AS(OPP)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
30ĐẠI LỤC 07
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR083014SS(CL)24/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS24/12/2018
RS(ILLC)24/12/2018
RS(SC)24/12/2018
RS(SE)24/12/2018
RS(SR)24/12/2018
RS(OPP)24/12/2018
RS(SPP)24/12/2018
RS(APP)24/12/2018
RS(IMSBC)24/12/2018
RS(BWMC)24/12/2018
31ĐO ĐẠC BIỂN 01
Trung tâm trắc địa và bản đồ biển
VR991484AS(CL)18/03/2019 ÷ 18/06/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
DS05/01/2019
AS(LL)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
AS(SE)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
PS(SE)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
AS(OPP)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
InS(OPP)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
32ĐÔNG HẢI 36
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR093027SS(CL)12/05/2019 
DS12/05/2019
RS(ILLC)12/05/2019
RS(SE)12/05/2019
RS(SR)12/05/2019
RS(OPP)12/05/2019
RS(SPP)12/05/2019
RS(APP)12/05/2019
RS(IMSBC)12/05/2019
33DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.35.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh
VR133964SS(CL)25/09/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(CL)25/09/2014 ÷ 25/12/2014
InS(CL)25/09/2015 ÷ 25/12/2015
DS25/09/2014 ÷ 25/12/2014
RS(SE)25/09/2018
AS(SE)25/09/2014 ÷ 25/12/2014
PS(SE)25/09/2015 ÷ 25/12/2015
RS(OPP)25/09/2018
AS(OPP)25/09/2014 ÷ 25/12/2014
InS(OPP)25/09/2015 ÷ 25/12/2015
RS(SW)25/02/2014
34ĐỨC LỘC 16
Công ty TNHH Đức Lộc
VR032077SS(CL)29/09/2018Tàu đã bị treo cấp
DS29/12/2018
TS[P]29/12/2018
TS[S]29/12/2018
RS(LL)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
35ĐỨC MINH 555
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103407AS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
DS02/10/2018
AS(LL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
PS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
InS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
36ĐỨC PHÁT 66
Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hải Đạt
VR082732AS(CL)16/01/2019 ÷ 16/04/2019 
AS(LL)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
AS(SE)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
AS(OPP)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
37ĐỨC THỊNH 19
Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh
VR052298AS(CL)06/01/2019 ÷ 06/04/2019 
AS(LL)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
AS(SE)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
AS(OPP)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
38DYNAMIC OCEAN 09
Công ty TNHH Tiến Phong
VR093292AS(CL)29/01/2019 ÷ 29/04/2019 
InS(CL)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
DS01/06/2019
BS01/06/2019
AS(ILLC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(SC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(SC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(SE)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
PS(SE)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
PS(SR)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(OPP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(OPP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(APP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(APP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(BWMC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(BWMC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
39DYNAMIC OCEAN 18
Công ty TNHH Tiến Phong
VR113654DS13/06/2019 
BS13/06/2019
40DYNAMIC OCEAN 27
Công ty TNHH Tiến Phong
VR113693AS(CL)25/01/2019 ÷ 25/04/2019 
InS(CL)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(ILLC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(SC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(SC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(SE)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
PS(SE)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
PS(SR)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(OPP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(OPP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(APP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(APP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(BWMC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(BWMC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
41FALCON 17
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR770518AS(CL)08/03/2019 ÷ 08/06/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)08/03/2019 ÷ 08/06/2019
DS08/03/2019
TS[P]24/01/2019
TS[S]24/01/2019
AS(LL)08/03/2019 ÷ 08/06/2019
AS(SE)08/03/2019 ÷ 08/06/2019
PS(SE)08/03/2019 ÷ 08/06/2019
AS(OPP)08/03/2019 ÷ 08/06/2019
InS(OPP)08/03/2019 ÷ 08/06/2019
42GOLDEN SEA 999
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052328AS(CL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019 
AS(LL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
AS(SE)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
AS(OPP)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
43GREAT TRUST DRAGON 1
Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Hiếu
VR093299AS(CL)25/03/2019 ÷ 25/06/2019 
InS(CL)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
DS25/03/2019
AS(ILLC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(SC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(SC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(SE)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
PS(SE)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
PS(SR)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(OPP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(OPP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(APP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(APP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(BWMC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(BWMC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
44HÀ AN 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà An
VR082839SS(CL)08/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS08/10/2018
TS08/07/2018
RS(LL)08/07/2018
RS(SE)08/07/2018
RS(OPP)08/07/2018
45HÀ MINH 189-ALCI
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà Phương
VR093288SS(CL)03/03/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS03/03/2019
RS(LL)03/03/2019
RS(SE)03/03/2019
RS(OPP)03/03/2019
RS(IMSBC)03/03/2019
46HÀ TRUNG 98
Công ty TNHH vận tải sông biển Hà Trung
VR093174AS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
DS12/08/2018
AS(ILLC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SR)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
47HẢI AN 001
Công ty TNHH năng lượng Hải An
VR093321AS(CL)19/03/2019 ÷ 19/06/2019 
TS28/05/2019
AS(LL)19/03/2019 ÷ 19/06/2019
AS(SE)19/03/2019 ÷ 19/06/2019
AS(OPP)19/03/2019 ÷ 19/06/2019
48HẢI BÌNH 16
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR082927SS(CL)04/06/2019 
DS04/06/2019
BS04/06/2019
RS(ILLC)04/06/2019
RS(SC)04/06/2019
RS(SE)04/06/2019
RS(SR)04/06/2019
RS(OPP)04/06/2019
RS(SPP)04/06/2019
RS(APP)04/06/2019
RS(BWMC)04/06/2019
49HẢI CHÂU 06
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hải Châu
VR103396SS(CL)07/07/2019 
DS07/07/2019
TS[P]07/07/2019
TS[S]07/07/2019
RS(LL)07/07/2019
RS(SE)07/07/2019
RS(OPP)07/07/2019
50HẢI DƯƠNG 08
Công ty TNHH Hải Dương
VR093167SS(CL)13/05/2019 
TS13/05/2019
TS13/05/2019
51HẢI GIANG 68-BLC
Công ty cổ phần vận tải biển & thương mại Đại Việt
VR082851SS(CL)30/08/2018Tàu đã bị treo cấp
DS30/08/2018
TS30/08/2018
RS(LL)30/08/2018
RS(SE)30/08/2018
RS(OPP)30/08/2018
52HẢI MINH 36-BIDV
Công ty TNHH vận tải biển Thái Hà
VR093206SS(CL)30/06/2019 
DS30/06/2019
RS(LL)30/06/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(IMSBC)30/06/2019
53HẢI NAM 136
Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hải Nam
VR052173AS(CL)01/10/2018 ÷ 01/01/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
AS(SE)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
AS(OPP)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
54HẢI NAM STAR
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Nam
VR093331AS(CL)22/11/2018 ÷ 22/02/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)22/11/2018 ÷ 22/02/2019
AS(SC)22/11/2018 ÷ 22/02/2019
AS(SE)22/11/2018 ÷ 22/02/2019
PS(SR)22/11/2018 ÷ 22/02/2019
AS(OPP)22/11/2018 ÷ 22/02/2019
AS(APP)22/11/2018 ÷ 22/02/2019
AS(BWMC)22/11/2018 ÷ 22/02/2019
55HẢI PHƯƠNG 619
Công ty cổ phần vận tải biển Minh Dương
VR123777AS(CL)22/03/2019 ÷ 22/06/2019 
InS(CL)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
AS(ILLC)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
AS(SC)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
InS(SC)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
AS(SE)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
PS(SE)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
PS(SR)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
AS(OPP)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
InS(OPP)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
AS(APP)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
InS(APP)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
AS(BWMC)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
InS(BWMC)22/03/2019 ÷ 22/06/2019
56HẢI THẮNG 18
Công ty cổ phần vận tải biển Hải Thắng
VR173704DS30/06/2019 
57HATISCO 01
Công ty TNHH TM xây dựng và giao nhận vận tải Sao Việt
VR920577AS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
DS14/06/2019
AS(LL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
PS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
InS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
RS(SW)11/06/2018
58HB-09
Công ty cổ phần thi công cơ giới xây dựng công trình thủy
VR023502DS01/06/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
59HIỆP HƯNG 95
Công ty TNHH vận tải biển Duy Hưng
VR163600DS11/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
60HOÀ BÌNH
Tổng công ty XD công trình giao thông 6-Công ty cổ phần
VR113648AS(CL)29/03/2019 ÷ 29/06/2019 
AS(LL)29/03/2019 ÷ 29/06/2019
AS(SE)29/03/2019 ÷ 29/06/2019
AS(OPP)29/03/2019 ÷ 29/06/2019
61HOA MAI 68
Công ty TNHH vận tải biển Duy Đạt
VR093298AS(CL)29/09/2018 ÷ 29/12/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
AS(SE)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
AS(OPP)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
62HOÀNG ANH 268
Công ty TNHH Thành Công
VR042187SS(CL)19/04/2019 
DS19/04/2019
RS(LL)19/04/2019
RS(SE)19/04/2019
RS(OPP)19/04/2019
RS(IMSBC)19/04/2019
63HOÀNG BẢO 88
Công ty TNHH vận tải Hoàng Gia Bảo
VR093163SS(CL)21/05/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS10/03/2019
TS21/05/2019
RS(ILLC)21/05/2019
RS(SC)21/05/2019
RS(SE)21/05/2019
RS(SR)21/05/2019
RS(OPP)21/05/2019
RS(SPP)21/05/2019
RS(APP)21/05/2019
RS(IMSBC)21/05/2019
RS(EE)21/05/2019
64HOÀNG HẢI 88-ALCI
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR062524DS08/07/2019 
TS29/05/2019
BS08/07/2019
65HOÀNG HUY 18
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Minh Phương
VR093222SS(CL)06/07/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
DS06/07/2019
RS(LL)06/07/2019
AS(LL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
RS(SE)06/07/2019
AS(SE)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
RS(OPP)06/07/2019
AS(OPP)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
RS(IMSBC)06/07/2019
66HOÀNG LINH 36
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Linh
VR032097SS(CL)05/01/2019Tàu đã bị treo cấp
DS05/01/2019
TS05/01/2019
RS(LL)05/01/2019
RS(SE)05/01/2019
RS(OPP)05/01/2019
67HOÀNG LONG-TKV
Công ty cổ phần đại lý hàng hải-Vinacomin
VR093131SS(CL)12/03/2019 
DS12/06/2019
TS[P]12/06/2019
TS[S]12/06/2019
RS(LL)12/06/2019
RS(SE)12/06/2019
RS(OPP)12/06/2019
68HOÀNG THIÊN PHÚ 18
Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thiên Phú
VR082864SS(CL)17/01/2019Tàu đã bị treo cấp
DS17/01/2019
TS17/01/2019
RS(LL)17/01/2019
RS(SE)17/01/2019
RS(OPP)17/01/2019
69HOÀNG THỊNH 68
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh
VR052388AS(CL)05/10/2018 ÷ 05/01/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)05/10/2018 ÷ 05/01/2019
AS(SE)05/10/2018 ÷ 05/01/2019
AS(OPP)05/10/2018 ÷ 05/01/2019
70HOÀNG TRIỆU 36
Công ty cổ phần Hoàng Triệu
VR072626AS(CL)20/03/2019 ÷ 20/06/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
AS(ILLC)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
AS(SC)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
InS(SC)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
AS(SE)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
PS(SE)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
PS(SR)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
AS(OPP)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
InS(OPP)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
AS(APP)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
InS(APP)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
AS(BWMC)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
InS(BWMC)20/03/2019 ÷ 20/06/2019
71HỘI AN 02
VR103466SS(CL)21/09/2015 
DS21/09/2013
TS21/09/2015
72HÒN NGƯ 68
Cảng vụ hàng hải Nghệ An
VR144008AS(CL)25/08/2018 ÷ 25/11/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)25/08/2018 ÷ 25/11/2018
AS(SE)25/08/2018 ÷ 25/11/2018
AS(OPP)25/08/2018 ÷ 25/11/2018
73HỒNG GAI
Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
VR731029AS(CL)13/10/2018 ÷ 13/01/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)13/10/2018 ÷ 13/01/2019
AS(SE)13/10/2018 ÷ 13/01/2019
AS(OPP)13/10/2018 ÷ 13/01/2019
74HP-05
Công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ
VR042151SS(CL)21/05/2019 
DS21/05/2019
RS(LL)21/05/2019
RS(SE)21/05/2019
RS(OPP)21/05/2019
75HTK EMOTION
Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK
VR093232AS(CL)07/12/2018 ÷ 07/03/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
TS17/01/2019
AS(ILLC)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
AS(SC)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
InS(SC)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
AS(SE)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
PS(SE)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
PS(SR)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
AS(OPP)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
InS(OPP)07/12/2018 ÷ 07/03/2019
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;