Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 158 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN HẢI
Trường cao đẳng Hàng hải I
VR860095AS(CL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
DS04/10/2020
AS(LL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(SE)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
PS(SE)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(OPP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
InS(OPP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(APP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
InS(APP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
2AN PHÚ 15
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR183798DS09/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
BS[C]09/03/2021
3AN THẮNG 39
Công ty TNHH An Thắng
VR072653DS18/02/2021 
4AN THỊNH PHÚ 08
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR002290AS(CL)02/09/2020 ÷ 02/12/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
DS02/09/2020
AS(ILLC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(SC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(SC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(SE)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
PS(SE)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
PS(SR)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(OPP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(OPP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(APP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(APP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(BWMC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(BWMC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
5ANH PHÁT 01
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174254DS30/12/2020 ÷ 30/03/2021 
6ANH PHÁT 02
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174257AS(CL)30/12/2020 ÷ 30/03/2021 
InS(CL)30/12/2020 ÷ 30/03/2021
DS30/12/2020 ÷ 30/03/2021
AS(LL)30/12/2020 ÷ 30/03/2021
AS(HC)30/12/2020 ÷ 30/03/2021
InS(HC)30/12/2020 ÷ 30/03/2021
AS(OPP)30/12/2020 ÷ 30/03/2021
InS(OPP)30/12/2020 ÷ 30/03/2021
7APOLLO
Chi nhánh tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí
VR064389InS(BWMC)15/09/2020 ÷ 15/12/2020 
8APOLLO PACIFIC
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR883316RS(BWMC)26/04/2020 
9ASHICO LAM SON
Công ty cổ phần đầu tư và quản lý tài sản Á Châu
VR073429InS(SC)24/09/2020 ÷ 24/12/2020 
10ASIA SL-2
Công ty cổ phần than khoáng sản Châu Á
VR054212SS(CL)31/10/2020 
DS09/01/2021
RS(ILLC)31/10/2020
11ASIA TK-2
Công ty cổ phần than khoáng sản Châu Á
VR054211SS(CL)27/09/2020Tàu đã bị treo cấp
DS27/12/2020
TS[P]27/12/2020
TS[S]27/12/2020
RS(ILLC)27/09/2020
RS(SE)27/09/2020
RS(OPP)27/09/2020
12AULAC DIAMOND
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR083902DS15/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
BS15/03/2021
BS[2]15/03/2021
13BD PIONEER 1
Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng
VR123815SS(CL)30/06/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)30/06/2014 ÷ 30/09/2014
InS(CL)30/06/2014 ÷ 30/09/2014
DS30/06/2015
TS30/06/2017
BS[U]30/06/2015
BS[L]30/06/2015
RS(SW)30/09/2014
14BẾN ĐÌNH 01
XN VTB và công tác lặn-liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
VR830060RS(ILLC)18/01/2021 
RS(SC)18/01/2021
RS(SE)18/01/2021
RS(SR)18/01/2021
RS(OPP)18/01/2021
RS(SPP)18/01/2021
RS(APP)18/01/2021
15BIỂN ĐÔNG 189
Công ty TNHH vận tải biển Toàn Gia
VR093296AS(CL)25/09/2020 ÷ 25/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng
AS(LL)25/09/2020 ÷ 25/12/2020
AS(SE)25/09/2020 ÷ 25/12/2020
AS(OPP)25/09/2020 ÷ 25/12/2020
16BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164SS(CL)30/12/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
DS15/09/2018
TS12/04/2018
RS(LL)30/12/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SE)30/12/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(OPP)30/12/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
17BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075SS(CL)14/02/2021 
AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
TS[C]05/01/2021
RS(ILLC)14/02/2021
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPS)14/02/2021
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SC)14/02/2021
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SE)14/02/2021
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SR)14/02/2021
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(OPP)14/02/2021
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPP)14/02/2021
RS(APP)14/02/2021
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
18BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083AS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(LL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
19CAM RANH 07
Công ty cổ phần thương mại INVECO
VR102994SS(CL)10/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)10/12/2018 ÷ 10/03/2019
InS(CL)10/12/2018 ÷ 10/03/2019
DS15/12/2018
TS15/12/2020
BS15/12/2018
20CẢNG VỤ 01
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
VR021951AS(CL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
DS09/11/2020
AS(LL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
AS(SE)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
PS(SE)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
AS(OPP)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
InS(OPP)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
21CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR021936AS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021 
InS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
DS09/02/2021
AS(LL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
PS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
InS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
22CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN 01
Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn
VR113687AS(CL)05/12/2020 ÷ 05/03/2021 
AS(LL)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
AS(SE)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
AS(OPP)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
23CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019 
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
24CH 09
Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Cửa Lò
VR133964AS(CL)17/09/2020 ÷ 17/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
DS17/09/2020 ÷ 17/12/2020
AS(LL)17/09/2020 ÷ 17/12/2020
AS(HC)17/09/2020 ÷ 17/12/2020
AS(OPP)17/09/2020 ÷ 17/12/2020
25CN-02
Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực I
VR133941AS(CL)09/01/2021 ÷ 09/04/2021 
DS09/01/2021 ÷ 09/04/2021
AS(LL)09/01/2021 ÷ 09/04/2021
AS(HC)09/01/2021 ÷ 09/04/2021
AS(OPP)09/01/2021 ÷ 09/04/2021
AS(GPP)09/01/2021 ÷ 09/04/2021
26CSG 98
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
VR951716SS(CL)30/11/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS30/11/2020
TS[P]22/02/2021
TS[S]22/02/2021
RS(LL)30/11/2020
RS(SE)30/11/2020
RS(OPP)30/11/2020
27CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
InS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
DS19/08/2019
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
PS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(SW)19/11/2017
28ĐẠI NAM
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR002537SS(CL)30/09/2020 
DS30/09/2020
TS30/09/2020
BS[02]30/09/2020
BS[01]30/09/2020
RS(SPP)30/09/2020
RS(APP)30/09/2020
RS(BWMC)30/09/2020
29ĐẠI NGHĨA 09
Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Quang Anh
VR042262AS(CL)15/12/2020 ÷ 15/03/2021 
AS(LL)15/12/2020 ÷ 15/03/2021
AS(SE)15/12/2020 ÷ 15/03/2021
AS(OPP)15/12/2020 ÷ 15/03/2021
30ĐẠI NGHĨA 89-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Bảo An
VR082850AS(CL)21/08/2020 ÷ 21/11/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
AS(SE)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
AS(OPP)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
31ĐO ĐẠC BIỂN 01
Trung tâm trắc địa và bản đồ biển
VR991484SS(CL)18/03/2021 
DS18/03/2021
TS05/01/2021
RS(LL)18/03/2021
RS(SE)18/03/2021
RS(OPP)18/03/2021
32DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
33ĐÔNG HẢI 02
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR032079SS(CL)09/01/2019Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
DS09/01/2019
TS09/01/2019
RS(ILLC)09/01/2019
AS(ILLC)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SE)09/01/2019
AS(SE)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SR)09/01/2019
PS(SR)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(OPP)09/01/2019
AS(OPP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(APP)09/01/2019
AS(APP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SW)09/04/2018
34DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
35DỰ TRỮ QUỐC GIA DT4.01.18
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR184301AS(CL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
DS26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(LL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(HC)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(HC)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
AS(OPP)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(OPP)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
36DUNG QUẤT 01
Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất
VR133749DS29/03/2021 
37DYNAMIC OCEAN 03
Công ty TNHH Tiến Vũ
VR113694AS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
DS29/08/2019
BS29/08/2019
AS(ILLC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SR)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
38DYNAMIC OCEAN 16
Công ty TNHH vận tải biển Quyết Tâm
VR163845SS(CL)30/03/2021 
DS30/03/2021
BS[U]30/03/2021
BS[L]30/03/2021
RS(ILLC)30/03/2021
RS(SC)30/03/2021
RS(SE)30/03/2021
RS(SR)30/03/2021
RS(OPP)30/03/2021
RS(SPP)30/03/2021
RS(APP)30/03/2021
RS(BWMC)30/03/2021
39FALCON 17
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR770518SS(CL)08/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS08/03/2021
RS(LL)08/03/2021
RS(SE)08/03/2021
RS(OPP)08/03/2021
40HÀ ANH 09
Công Ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR021975AS(CL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(SE)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(OPP)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
41HÀ BÌNH 36-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Hà Bình
VR113519SS(CL)02/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS02/03/2021
RS(LL)02/03/2021
RS(SE)02/03/2021
RS(OPP)02/03/2021
RS(APP)02/03/2021
RS(IMSBC)02/03/2021
42HA DONG
Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Gia Long
VR093299SS(CL)25/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS25/03/2021
BS25/03/2021
RS(ILLC)25/03/2021
RS(SC)25/03/2021
RS(SE)25/03/2021
RS(SR)25/03/2021
RS(OPP)25/03/2021
RS(SPP)25/03/2021
RS(APP)25/03/2021
RS(BWMC)25/03/2021
43HAI DUONG 01
Công ty TNHH Hải Dương
VR144061AS(SPS)19/09/2020 ÷ 19/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
44HẢI HÀ 28
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR062450AS(CL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(SE)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(OPP)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
45HẢI HÀ 58
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR113213SS(CL)05/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS05/03/2021
BS05/03/2021
RS(ILLC)05/03/2021
RS(SC)05/03/2021
RS(SE)05/03/2021
RS(SR)05/03/2021
RS(OPP)05/03/2021
RS(SPP)05/03/2021
RS(APP)05/03/2021
RS(IMSBC)05/03/2021
RS(BWMC)05/03/2021
46HAI PHUONG SKY
Công ty TNHH vận tải Hải Phương
VR103383AS(CL)11/12/2020 ÷ 11/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
AS(ILLC)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
AS(SC)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
InS(SC)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
AS(SE)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
PS(SE)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
PS(SR)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
AS(OPP)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
InS(OPP)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
AS(APP)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
InS(APP)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
AS(BWMC)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
InS(BWMC)11/12/2020 ÷ 11/03/2021
47HÀM RỒNG 8
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại OSL Việt Nam
VR103465SS(CL)24/02/2021 
RS(ILLC)24/02/2021
RS(SC)24/02/2021
RS(SE)24/02/2021
RS(SR)24/02/2021
RS(OPP)24/02/2021
RS(SPP)24/02/2021
RS(APP)24/02/2021
RS(IMSBC)24/02/2021
RS(BWMC)24/02/2021
48HIỆP HƯNG 98
Công ty TNHH Khách sạn Sông La
VR093346AS(CL)24/12/2020 ÷ 24/03/2021 
AS(LL)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(SE)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(OPP)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
49HO TAY 6
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại OSL Việt Nam
VR052407DS16/12/2020Tàu đã bị treo cấp
50HOÀ BÌNH
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty cổ phần
VR113648DS29/03/2021 
51HOÀ BÌNH 45
Công ty TNHH Hoàng Chiến
VR113536SS(CL)09/04/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/04/2021
RS(ILLC)09/04/2021
RS(SC)09/04/2021
RS(SE)09/04/2021
RS(SR)09/04/2021
RS(OPP)09/04/2021
RS(SPP)09/04/2021
RS(APP)09/04/2021
RS(IMSBC)09/04/2021
RS(IMDG)09/04/2021
RS(BWMC)09/04/2021
52HÒA BÌNH SHIP 30
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184266InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(PSS)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2020 ÷ 09/08/2020
53HOA MAI 89
Công ty TNHH kinh doanh thương mại vận tải Hà Anh
VR962717AS(CL)05/11/2020 ÷ 05/02/2021 
AS(LL)05/11/2020 ÷ 05/02/2021
AS(SE)05/11/2020 ÷ 05/02/2021
AS(OPP)05/11/2020 ÷ 05/02/2021
54HOA PHƯỢNG ĐỎ
Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ
VR193917InS(CL)30/07/2020 ÷ 30/10/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS30/07/2020 ÷ 30/10/2020
AS(LL)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
InS(PSS)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
AS(OPP)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
55HOA TIÊU 01
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực VI
VR082912AS(CL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(LL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(SE)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
PS(SE)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(OPP)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
InS(OPP)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
56HOÀNG LINH 58
Công ty TNHH thương mại và xăng dầu Hoàng Linh
VR153882SS(CL)08/07/2020Tàu đã bị treo cấp
DS08/07/2020
TS[C]08/07/2020
RS(LL)08/07/2020
RS(SE)08/07/2020
RS(OPP)08/07/2020
57HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
58HOÀNG NGUYÊN RUBY
Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu
VR054082SS(CL)11/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS11/12/2020
TS[P]17/11/2020
TS[S]17/11/2020
RS(ILLC)11/12/2020
RS(SC)11/12/2020
RS(SE)11/12/2020
RS(SR)11/12/2020
RS(OPP)11/12/2020
RS(SPP)11/12/2020
RS(APP)11/12/2020
RS(IMDG)11/12/2020
RS(BWMC)11/12/2020
59HOANG PHUONG VIGOR
Công ty TNHH hàng hải Hoàng Phương
VR042343SS(CL)03/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS03/02/2021
BS03/02/2021
RS(ILLC)03/02/2021
RS(SC)03/02/2021
RS(SE)03/02/2021
RS(SR)03/02/2021
RS(OPP)03/02/2021
RS(SPP)03/02/2021
RS(APP)03/02/2021
RS(IMSBC)03/02/2021
RS(BWMC)03/02/2021
60HỘI AN 02
CN Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một thành viên tại Quảng Nam
VR103466SS(CL)08/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS08/03/2021
TS08/03/2021
61HỒNG LONG 2
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II
VR052358SS(CL)03/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
TS[P]03/02/2021
TS[S]03/02/2021
RS(LL)03/02/2021
RS(HC(QP))03/02/2021
RS(OPP)03/02/2021
62KIEV
Công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân
VR064268AS(CL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(LL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(SE)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(OPP)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
63LADY FAVIA
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR014286RS(ILLC)26/03/2021 
RS(SC)26/03/2021
RS(SE)26/03/2021
RS(SR)26/03/2021
RS(OPP)26/03/2021
RS(NLS)26/03/2021
RS(SPP)26/03/2021
RS(APP)26/03/2021
RS(GAS)26/03/2021
RS(BWMC)26/03/2021
RS(EE)26/03/2021
64LAM SON 01
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR834072AS(CL)31/07/2020 ÷ 31/10/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(ILLC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(SC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(SC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(SE)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
PS(SE)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
PS(SR)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(OPP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(OPP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(APP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(APP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
65LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108AS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
DS15/11/2020
TS16/10/2020
AS(LL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
PS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
66LONG PHU 10
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR983920AS(CHM)28/12/2020 ÷ 28/03/2021 
67LONG PHU 16
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR014131SS(CL)30/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS30/03/2021
TS30/03/2021
BS30/03/2021
RS(ILLC)30/03/2021
RS(SC)30/03/2021
RS(OPP)30/03/2021
RS(APP)30/03/2021
68LONG PHÚ 18
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR003657BS31/10/2020 
69LONG TÂN 03
Công ty TNHH vận tải và thương mại Long Tân
VR123612AS(CL)26/12/2020 ÷ 26/03/2021 
InS(CL)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
DS26/03/2021
AS(ILLC)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
AS(SC)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
InS(SC)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
AS(SE)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
PS(SE)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
PS(SR)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
AS(OPP)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
InS(OPP)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
AS(APP)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
InS(APP)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
AS(BWMC)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
InS(BWMC)26/12/2020 ÷ 26/03/2021
70LUCKY DOLPHIN
Chi nhánh tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí
VR961999AS(CL)27/10/2020 ÷ 27/01/2021 
AS(SE)27/10/2020 ÷ 27/01/2021
PS(SR)27/10/2020 ÷ 27/01/2021
AS(OPP)27/10/2020 ÷ 27/01/2021
AS(APP)27/10/2020 ÷ 27/01/2021
AS(BWMC)27/10/2020 ÷ 27/01/2021
71MARY 09
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR082959SS(CL)25/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS25/12/2018
TS25/12/2018
RS(LL)25/12/2018
RS(SE)25/12/2018
RS(OPP)25/12/2018
RS(IMSBC)25/12/2018
72MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(OPP)27/04/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
73MINH THỦY 06
Công ty TNHH vận tải biển Minh Thủy
VR740028AS(CL)19/12/2020 ÷ 19/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;