Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 154 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1ABYSS
Melody Shipmanagement Private Limited
VR983401AS(SE)31/07/2022 ÷ 31/10/2022 
2AN HƯNG 27
Công ty TNHH vận tải biển An Hưng
VR042282AS(CL)24/08/2022 ÷ 24/11/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(SE)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(OPP)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(APP)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(GPP)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
3ANH DUY 168-BIDV
Công ty TNHH Anh Duy
VR093205DS18/12/2022Tàu đã bị treo cấp
4ANH PHÁT 01
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174254SS(CL)30/12/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
TS[P]30/12/2022
TS[S]30/12/2022
RS(LL)30/12/2022
RS(HC(QP))30/12/2022
RS(OPP)30/12/2022
RS(APP)30/12/2022
5ANH PHÁT 02
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174257SS(CL)30/12/2022 
TS[S]30/12/2022
TS[P]30/12/2022
RS(LL)30/12/2022
RS(HC(QP))30/12/2022
RS(OPP)30/12/2022
RS(APP)30/12/2022
6BINH AN 02
Công ty cổ phần vận tải biển Bình An
VR082787AS(CL)10/06/2022 ÷ 10/09/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
AS(SE)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
AS(OPP)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
7BLACK DRAGON
Công ty cổ phần thương mại Queen Land
VR173808RS(LL)26/12/2022 
RS(SE)26/12/2022
RS(OPP)26/12/2022
8CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG 02
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
VR143915AS(CL)26/08/2022 ÷ 26/11/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)26/08/2022 ÷ 26/11/2022
DS18/11/2022
AS(LL)26/08/2022 ÷ 26/11/2022
AS(SE)26/08/2022 ÷ 26/11/2022
PS(SE)26/08/2022 ÷ 26/11/2022
AS(OPP)26/08/2022 ÷ 26/11/2022
InS(OPP)26/08/2022 ÷ 26/11/2022
9CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210SS(CL)10/06/2022 
DS10/06/2022
TS10/06/2022
RS(LL)10/06/2022
AS(LL)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
RS(SE)10/06/2022
AS(SE)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
RS(OPP)10/06/2022
AS(OPP)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
10CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR021936SS(CL)11/11/2022Tàu đã bị treo cấp
DS11/11/2022
RS(LL)11/11/2022
RS(SE)11/11/2022
RS(OPP)11/11/2022
11CARO
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR074541SS(CL)05/12/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
DS05/12/2022
TS[C]05/12/2022
BS[P]05/12/2022
BS[S]05/12/2022
RS(SE)05/12/2022
AS(SE)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(SR)05/12/2022
PS(SR)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(OPP)05/12/2022
AS(OPP)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(SPP)05/12/2022
RS(APP)05/12/2022
AS(APP)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(BWMC)05/12/2022
AS(BWMC)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
12CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253AS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
InS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022
DS19/03/2022
AS(LL)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
AS(SE)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
PS(SE)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
13CHÂU THÀNH SHIP 15
Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành
VR082963AS(CL)08/10/2022 ÷ 08/01/2023 
AS(LL)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(SE)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(OPP)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(APP)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(GPP)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
14CHÂU THÀNH SHIP 27
Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành
VR093323DS09/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
15CN-02
Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực I
VR133941SS(CL)09/01/2023 
TS09/01/2023
RS(LL)09/01/2023
RS(HC(QP))09/01/2023
RS(OPP)09/01/2023
16CÔ TÔ-01
Văn phòng Hội đồng Nhân Dân và ủy ban Nhân Dân huyện Cô Tô
VR134021AS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(LL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(SE)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
17CÔNG MINH 18
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR113553AS(CL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
DS11/09/2022
AS(LL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(SE)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
PS(SE)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(OPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
InS(OPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(APP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
InS(APP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(GPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
18CÔNG THÀNH 05-BIDV
Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhật Thành
VR093161AS(CL)28/04/2022 ÷ 28/07/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
InS(CL)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
DS18/05/2022
TS10/12/2022
AS(LL)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
AS(SE)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
PS(SE)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
AS(OPP)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
InS(OPP)28/04/2022 ÷ 28/07/2022
19D.A-XUYEN A 09
Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu D.A Xuyên Á
VR072673DS10/12/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
20D.A-XUYEN A 36
Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu D.A Xuyên Á
VR042359AS(CL)16/10/2022 ÷ 16/01/2023 
InS(CL)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(LL)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(SE)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
PS(SE)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(OPP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
InS(OPP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(APP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
InS(APP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(GPP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
21ĐẠI DƯƠNG 68
Công ty cổ phần thương mại & vận tải Sơn Đông Bắc
VR093113AS(CL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
DS22/11/2022
AS(LL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(SE)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
PS(SE)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(OPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
InS(OPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(APP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
InS(APP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(GPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
22ĐẠI LỤC 07
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR083014AS(CL)28/08/2022 ÷ 28/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
DS28/11/2022
AS(ILLC)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
AS(SC)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
InS(SC)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
AS(SE)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
PS(SE)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
PS(SR)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
AS(OPP)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
InS(OPP)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
AS(APP)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
InS(APP)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
AS(BWMC)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
InS(BWMC)28/08/2022 ÷ 28/11/2022
23ĐÔNG AN
Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
VR952264TS05/01/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
24DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080SS(CL)21/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
RS(ILLC)21/06/2022
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
25ĐÔNG ĐÔ 06
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR054212AS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023 
InS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(ILLC)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
InS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
26DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
27ĐỨC PHÁT 69
Công ty TNHH vận tải biển Khôi Nguyên
VR123702SS(CL)28/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS28/06/2022
RS(LL)28/06/2022
RS(SE)28/06/2022
RS(OPP)28/06/2022
RS(APP)28/06/2022
RS(IMSBC)28/06/2022
28DUNG QUẤT 01
Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất
VR133749SS(CL)30/01/2023Tàu đã bị treo cấp
DS30/01/2023
RS(LL)30/01/2023
RS(SE)30/01/2023
RS(OPP)30/01/2023
29ELEPHANT
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát
VR074582SS(CL)22/10/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS22/10/2022
TS[C]22/10/2022
BS[P]22/10/2022
BS[S]22/10/2022
RS(SE)22/10/2022
RS(SR)22/10/2022
RS(OPP)22/10/2022
RS(SPP)22/10/2022
RS(APP)22/10/2022
RS(BWMC)22/10/2022
30FALCON 06
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR113595SS(CL)08/11/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS08/11/2021
TS[P]08/11/2021
TS[S]08/11/2021
RS(LL)08/11/2021
RS(SE)08/11/2021
RS(OPP)08/11/2021
31FREEDOM
Công ty TNHH dịch vụ & quản lý tàu Sao Bắc Đẩu
VR074522RS(EE)10/11/2022 
32GAS EASTERN
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR984312AS(CL)29/09/2022 ÷ 29/12/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
TS[C]22/12/2022
AS(ILLC)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
AS(SC)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
AS(SE)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
PS(SR)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
AS(OPP)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
AS(NLS)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
AS(APP)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
AS(GAS)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
AS(BWMC)29/09/2022 ÷ 29/12/2022
33GRACY
Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC
VR074572SS(CL)15/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển
DS15/11/2022
TS[C]15/11/2022
BS[P]15/11/2022
BS[S]15/11/2022
RS(SE)15/11/2022
RS(SR)15/11/2022
RS(OPP)15/11/2022
RS(SPP)15/11/2022
RS(APP)15/11/2022
RS(BWMC)15/11/2022
RS(IHM)15/11/2022
34HÀ ANH 09
Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR021975AS(CL)01/09/2022 ÷ 01/12/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
AS(SE)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
AS(OPP)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
AS(GPP)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
35HẢI ÂU 999
Công ty cổ phần giải pháp hàng hải Việt Nam
VR093085AS(CL)18/08/2022 ÷ 18/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(LL)18/08/2022 ÷ 18/11/2022
AS(SE)18/08/2022 ÷ 18/11/2022
AS(OPP)18/08/2022 ÷ 18/11/2022
AS(APP)18/08/2022 ÷ 18/11/2022
AS(GPP)18/08/2022 ÷ 18/11/2022
36HAI AU SKY
Công ty TNHH hàng hải Hải Đăng
VR133640AS(GPP)27/09/2022 ÷ 27/12/2022 
37HAI DUONG 19
Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương
VR114289SS(CL)29/01/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS29/01/2023
TS[P]29/01/2023
TS[S]29/01/2023
RS(ILLC)29/01/2023
RS(SC)29/01/2023
RS(SE)29/01/2023
RS(SR)29/01/2023
RS(OPP)29/01/2023
RS(SPP)29/01/2023
RS(APP)29/01/2023
RS(BWMC)29/01/2023
38HAI DUONG 85
Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương
VR184625RS(IMDG)21/01/2023 
39HẢI PHƯƠNG 102
Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát
VR042435SS(CL)13/02/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
DS13/02/2022
TS29/03/2022
RS(LL)13/02/2022
AS(LL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(SE)13/02/2022
AS(SE)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(OPP)13/02/2022
AS(OPP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(APP)13/02/2022
AS(APP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(IMSBC)13/02/2022
40HẢI PHƯƠNG 619
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR123777SS(CL)22/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS22/06/2022
TS22/06/2022
RS(ILLC)22/06/2022
RS(SC)22/06/2022
RS(SE)22/06/2022
RS(SR)22/06/2022
RS(OPP)22/06/2022
RS(SPP)22/06/2022
RS(APP)22/06/2022
RS(IMSBC)22/06/2022
RS(IMDG)22/06/2022
RS(BWMC)22/06/2022
41HAIAN MIND
Công ty TNHH vận tải container Hải An
VR123709TS27/12/2022 
SS(ARS)(MC)27/12/2022
42HENRY
Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC
VR034542AS(CL)26/06/2022 ÷ 26/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển
AS(SE)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
PS(SR)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
AS(OPP)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
AS(APP)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
AS(BWMC)26/06/2022 ÷ 26/09/2022
43HIỀN ANH 668
Công ty TNHH Lâm Hiền Anh
VR153173AS(CL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(LL)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(SE)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
PS(SE)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(OPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
InS(OPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(APP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
InS(APP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
AS(GPP)14/05/2022 ÷ 14/08/2022
44HIỆP HƯNG 89
Công ty TNHH vận tải biển Hưng Phúc
VR113517DS18/12/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
45HÒA BÌNH CARRARA
Công ty TNHH du lịch Xanh Phú Quốc
VR054143AS(CL)01/05/2022 ÷ 01/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
InS(CL)01/05/2022 ÷ 01/08/2022
46HOÀNG DƯƠNG
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA
VR082793AS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(LL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
PS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(APP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
AS(GPP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
47HOÀNG MINH 18
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hoàng Minh Nguyên
VR072709AS(CL)26/09/2022 ÷ 26/12/2022 
AS(LL)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
AS(SE)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
AS(OPP)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
AS(APP)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
48HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
49HOÀNG NGÂN 568
Công ty TNHH vận tải biển Gia Hoàng
VR072699SS(CL)17/01/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS17/01/2023
TS27/12/2022
RS(LL)17/01/2023
RS(SE)17/01/2023
RS(OPP)17/01/2023
RS(APP)17/01/2023
RS(IMSBC)17/01/2023
50HOÀNG PHÚC 27
Công ty TNHH Hoàng Phép
VR021968SS(CL)20/01/2023 
DS20/01/2023
TS30/01/2023
RS(LL)20/01/2023
RS(SE)20/01/2023
RS(OPP)20/01/2023
RS(APP)20/01/2023
RS(IMSBC)20/01/2023
51HOÀNH SƠN 138
Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn
VR044087AS(CL)03/11/2022 ÷ 03/02/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(ILLC)03/11/2022 ÷ 03/02/2023
AS(OPP)03/11/2022 ÷ 03/02/2023
52HOÀNH SƠN 238
Công ty cổ phần vận tải biển Hoành Sơn
VR044081DS15/11/2022 
53HỒNG HÀ GAS
Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế
VR933911TS08/01/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
54HƯNG LONG
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực I
VR184284AS(CL)29/10/2022 ÷ 29/01/2023 
AS(LL)29/10/2022 ÷ 29/01/2023
AS(SE)29/10/2022 ÷ 29/01/2023
AS(OPP)29/10/2022 ÷ 29/01/2023
AS(GPP)29/10/2022 ÷ 29/01/2023
55HỮU NGHỊ 01
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hữu Nghị
VR083035AS(CL)11/08/2022 ÷ 11/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
DS30/08/2022
AS(LL)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
AS(SE)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
PS(SE)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
AS(OPP)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
InS(OPP)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
AS(APP)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
InS(APP)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
AS(GPP)11/08/2022 ÷ 11/11/2022
56HỮU NGHỊ 02
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hữu Nghị
VR143760AS(CL)24/09/2022 ÷ 24/12/2022 
InS(CL)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
DS24/12/2022
AS(LL)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
AS(SE)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
PS(SE)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
AS(OPP)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
InS(OPP)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
AS(APP)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
InS(APP)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
AS(GPP)24/09/2022 ÷ 24/12/2022
57HUYỀN TRANG 02
Công ty TNHH Duy Trung
VR032125AS(CL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022 
InS(CL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
DS11/12/2022
AS(LL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(SE)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
PS(SE)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(OPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
InS(OPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(APP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
InS(APP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(GPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
58IVY
Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt
VR074563SS(CL)30/10/2022 
DS30/10/2022
BS[P]30/10/2022
BS[S]30/10/2022
BS[C]30/10/2022
RS(SE)30/10/2022
RS(SR)30/10/2022
RS(OPP)30/10/2022
RS(SPP)30/10/2022
RS(APP)30/10/2022
RS(BWMC)30/10/2022
59JAMAICA
Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng
VR014504SS(CL)20/12/2022Tàu đã bị treo cấp
DS20/12/2022
BS[LI]20/12/2022
BS[U]20/12/2022
RS(ILLC)20/12/2022
RS(SC)20/12/2022
RS(SE)20/12/2022
RS(SR)20/12/2022
RS(OPP)20/12/2022
RS(SPP)20/12/2022
RS(APP)20/12/2022
RS(BWMC)20/12/2022
60LONG CHÂU
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP
VR700113SS(CL)04/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)04/04/2019 ÷ 04/07/2019
InS(CL)04/04/2019 ÷ 04/07/2019
DS04/04/2020
TS[P]14/04/2020
TS[S]04/04/2022
TS[C]04/04/2022
RS(LL)04/04/2022
AS(LL)04/04/2019 ÷ 04/07/2019
RS(SE)04/04/2022
AS(SE)04/04/2019 ÷ 04/07/2019
PS(SE)04/04/2019 ÷ 04/07/2019
RS(OPP)04/04/2022
AS(OPP)04/04/2019 ÷ 04/07/2019
InS(OPP)04/04/2019 ÷ 04/07/2019
61LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108SS(CL)15/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
DS15/11/2020
TS16/10/2020
RS(LL)15/11/2022
AS(LL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
RS(SE)15/11/2022
AS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
PS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
RS(OPP)15/11/2022
AS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
62LONG TÂN 03
Công ty TNHH vận tải biển Long Tân
VR123612RS(ILLC)26/12/2022 
RS(SC)26/12/2022
RS(SE)26/12/2022
RS(SR)26/12/2022
RS(OPP)26/12/2022
RS(SPP)26/12/2022
RS(APP)26/12/2022
RS(IMSBC)26/12/2022
RS(IMDG)26/12/2022
RS(BWMC)26/12/2022
63LOYAL
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR064566AS(SE)29/03/2022 ÷ 29/06/2022 
AS(BWMC)29/03/2022 ÷ 29/06/2022
64LUCKY STAR
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR093237DS14/07/2022 
65LUCKY STAR 06
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Sing
VR084557AS(CL)12/10/2022 ÷ 12/01/2023 
AS(SC)12/10/2022 ÷ 12/01/2023
AS(SE)12/10/2022 ÷ 12/01/2023
PS(SR)12/10/2022 ÷ 12/01/2023
AS(OPP)12/10/2022 ÷ 12/01/2023
AS(APP)12/10/2022 ÷ 12/01/2023
AS(CHM)12/10/2022 ÷ 12/01/2023
AS(BWMC)12/10/2022 ÷ 12/01/2023
66MAI-K
Công ty cổ phần thương mại đại lý vận tải biển Thành Phát
VR082943AS(CL)28/10/2022 ÷ 28/01/2023 
AS(LL)28/10/2022 ÷ 28/01/2023
AS(SE)28/10/2022 ÷ 28/01/2023
AS(OPP)28/10/2022 ÷ 28/01/2023
AS(APP)28/10/2022 ÷ 28/01/2023
AS(GPP)28/10/2022 ÷ 28/01/2023
67MC1 STAR
Trường cao đẳng Hàng hải I
VR701204AS(CL)25/07/2022 ÷ 25/10/2022 
InS(CL)25/07/2022 ÷ 25/10/2022
DS25/07/2022
AS(LL)25/07/2022 ÷ 25/10/2022
AS(SE)25/07/2022 ÷ 25/10/2022
PS(SE)25/07/2022 ÷ 25/10/2022
AS(OPP)25/07/2022 ÷ 25/10/2022
InS(OPP)25/07/2022 ÷ 25/10/2022
AS(GPP)25/07/2022 ÷ 25/10/2022
68MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(OPP)27/04/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
69MEKONG STAR
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hoàng Dương
VR062446DS04/12/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
TS29/11/2022
70MINH ÁNH 02
Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Triệu Anh
VR072567SS(CL)08/08/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS08/08/2022
TS08/08/2022
RS(ILLC)08/08/2022
RS(SC)08/08/2022
RS(SE)08/08/2022
RS(SR)08/08/2022
RS(OPP)08/08/2022
RS(SPP)08/08/2022
RS(APP)08/08/2022
RS(IMSBC)08/08/2022
RS(BWMC)08/08/2022
71MINH ANH 03
Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Triệu Anh
VR123769SS(CL)07/09/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS07/09/2022
RS(ILLC)07/09/2022
RS(SC)07/09/2022
RS(SE)07/09/2022
RS(SR)07/09/2022
RS(OPP)07/09/2022
RS(SPP)07/09/2022
RS(APP)07/09/2022
RS(IMSBC)07/09/2022
RS(BWMC)07/09/2022
72MINH ĐỨC 68-BLC
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải biển An Thịnh
VR173555SS(CL)22/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS22/11/2022
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;