Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 149 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1ALPHA
Công ty TNHH dịch vụ vận tải biển An Phát
VR133773BS05/02/2019 
2AN HẢI
Trường cao đẳng Hàng hải I
VR860095AS(CL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
DS04/10/2020
AS(LL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(SE)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
PS(SE)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(OPP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
InS(OPP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(APP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
InS(APP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
3AN THẮNG 39
Công ty TNHH An Thắng
VR072653AS(CL)17/10/2020 ÷ 17/01/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)17/10/2020 ÷ 17/01/2021
DS17/01/2021
AS(LL)17/10/2020 ÷ 17/01/2021
AS(SE)17/10/2020 ÷ 17/01/2021
PS(SE)17/10/2020 ÷ 17/01/2021
AS(OPP)17/10/2020 ÷ 17/01/2021
InS(OPP)17/10/2020 ÷ 17/01/2021
4AN THỊNH PHÚ 08
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR002290AS(CL)02/09/2020 ÷ 02/12/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
DS02/09/2020
AS(ILLC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(SC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(SC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(SE)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
PS(SE)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
PS(SR)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(OPP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(OPP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(APP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(APP)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
AS(BWMC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
InS(BWMC)02/09/2020 ÷ 02/12/2020
5ANA SONATA
Công ty TNHH Ana Marina Nha Trang
VR164258InS(CL)14/10/2020 ÷ 14/01/2021 
DS14/10/2020 ÷ 14/01/2021
6APOLLO
Chi nhánh tổng công ty CP VT dầu khí-Công ty dịch vụ quản lý (PSM)
VR064389InS(BWMC)15/09/2020 ÷ 15/12/2020 
7APOLLO PACIFIC
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR883316RS(BWMC)26/04/2020 
8AQUAMARINE GAS
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR852215AS(CL)10/06/2020 ÷ 10/09/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
DS07/06/2020
TS07/06/2020
AS(ILLC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(SC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(SC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(SE)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
PS(SE)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
PS(SR)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(OPP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(OPP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(APP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(APP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(GAS)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(GAS)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(BWMC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(BWMC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
9ASHICO LAM SON
Công ty cổ phần đầu tư và quản lý tài sản Á Châu
VR073429InS(SC)24/09/2020 ÷ 24/12/2020 
10ASIA SL-2
Công ty cổ phần than khoáng sản Châu Á
VR054212SS(CL)31/10/2020 
DS09/01/2021
RS(ILLC)31/10/2020
11ASIA TK-2
Công ty cổ phần than khoáng sản Châu Á
VR054211SS(CL)27/09/2020 
DS27/12/2020
TS[P]27/12/2020
TS[S]27/12/2020
RS(ILLC)27/09/2020
RS(SE)27/09/2020
RS(OPP)27/09/2020
12BẾN ĐÌNH 01
XN VTB và công tác lặn-liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
VR830060RS(ILLC)18/01/2021 
RS(SC)18/01/2021
RS(SE)18/01/2021
RS(SR)18/01/2021
RS(OPP)18/01/2021
RS(SPP)18/01/2021
RS(APP)18/01/2021
13BIỂN ĐÔNG 189
Công ty TNHH vận tải biển Toàn Gia
VR093296AS(CL)25/09/2020 ÷ 25/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng
AS(LL)25/09/2020 ÷ 25/12/2020
AS(SE)25/09/2020 ÷ 25/12/2020
AS(OPP)25/09/2020 ÷ 25/12/2020
14BIENDONG VICTORY
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR012550AS(CL)30/09/2020 ÷ 30/12/2020 
AS(SE)30/09/2020 ÷ 30/12/2020
PS(SR)30/09/2020 ÷ 30/12/2020
AS(APP)30/09/2020 ÷ 30/12/2020
AS(BWMC)30/09/2020 ÷ 30/12/2020
15BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164SS(CL)30/12/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
DS15/09/2018
TS12/04/2018
RS(LL)30/12/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SE)30/12/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(OPP)30/12/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
16BLACK DRAGON
Công ty cổ phần thương mại Queen Land
VR173808DS26/12/2020 
17BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005SS(CL)15/01/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
DS15/01/2021
RS(LL)15/01/2021
AS(LL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
RS(SE)15/01/2021
AS(SE)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
RS(OPP)15/01/2021
AS(OPP)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
18CAM RANH 07
Công ty cổ phần thương mại INVECO
VR102994SS(CL)10/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)10/12/2018 ÷ 10/03/2019
InS(CL)10/12/2018 ÷ 10/03/2019
DS15/12/2018
TS15/12/2020
BS15/12/2018
19CAMERONA
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR024519InS(CL)30/04/2019 ÷ 30/07/2019 
BS[2]06/01/2021
20CẢNG VỤ 01
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
VR021951AS(CL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020 
InS(CL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
DS09/11/2020
AS(LL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
AS(SE)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
PS(SE)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
AS(OPP)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
InS(OPP)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
21CẢNG VỤ 02
Cảng vụ hàng hải Nghệ An
VR021871AS(CL)28/05/2020 ÷ 28/08/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
DS28/09/2020
AS(LL)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
AS(SE)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
PS(SE)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
AS(OPP)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
InS(OPP)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
22CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ 01
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR154126SS(CL)09/12/2020 
TS[C]09/12/2020
RS(LL)09/12/2020
RS(HC(QP))09/12/2020
RS(OPP)09/12/2020
23CFC 02
Công ty tài chính cổ phần xi măng
VR123554AS(CL)18/09/2020 ÷ 18/12/2020 
AS(LL)18/09/2020 ÷ 18/12/2020
AS(SE)18/09/2020 ÷ 18/12/2020
AS(OPP)18/09/2020 ÷ 18/12/2020
24CH 09
Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Cửa Lò
VR133964AS(CL)17/09/2020 ÷ 17/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
DS17/09/2020 ÷ 17/12/2020
AS(LL)17/09/2020 ÷ 17/12/2020
AS(HC)17/09/2020 ÷ 17/12/2020
AS(OPP)17/09/2020 ÷ 17/12/2020
25CÔN ĐẢO 10
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR021889InS(CL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020Tàu đã bị treo cấp
DS02/01/2020 ÷ 02/04/2020
AS(LL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
26CSG 98
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
VR951716SS(CL)30/11/2020 
DS30/11/2020
RS(LL)30/11/2020
RS(SE)30/11/2020
RS(OPP)30/11/2020
27CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
InS(CL)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
DS03/11/2020
TS[P]03/11/2020
TS[S]03/11/2020
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
PS(SE)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(OPP)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
28CỬA LÒ 16
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR123886AS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020 
InS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(LL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
PS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
InS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
29ĐẠI DƯƠNG 68
Công ty cổ phần TM & vận tải Sơn Đông Bắc
VR093113AS(CL)08/08/2020 ÷ 08/11/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)08/08/2020 ÷ 08/11/2020
AS(SE)08/08/2020 ÷ 08/11/2020
AS(OPP)08/08/2020 ÷ 08/11/2020
30ĐẠI NAM
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR002537SS(CL)30/09/2020 
DS30/09/2020
TS30/09/2020
BS[02]30/09/2020
BS[01]30/09/2020
RS(SPP)30/09/2020
RS(APP)30/09/2020
RS(BWMC)30/09/2020
31ĐẠI NGHĨA 89-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Bảo An
VR082850AS(CL)21/08/2020 ÷ 21/11/2020 
AS(LL)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
AS(SE)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
AS(OPP)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
32ĐO ĐẠC BIỂN 01
Trung tâm trắc địa và bản đồ biển
VR991484TS05/01/2021 
33DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty CP tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
34ĐÔNG DƯƠNG 09
Công ty cổ phần thương mại vận tải Đông Dương
VR103461SS(CL)08/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS08/09/2020
BS08/09/2020
RS(ILLC)08/09/2020
RS(SC)08/09/2020
RS(SE)08/09/2020
RS(SR)08/09/2020
RS(OPP)08/09/2020
RS(SPP)08/09/2020
RS(APP)08/09/2020
RS(IMSBC)08/09/2020
RS(BWMC)08/09/2020
35DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.05.15
VR154121SS(CL)04/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)04/12/2016 ÷ 04/03/2017
InS(CL)04/12/2017 ÷ 04/03/2018
DS04/12/2016 ÷ 04/03/2017
TS[C]04/12/2020
RS(LL)04/12/2020
AS(LL)04/12/2016 ÷ 04/03/2017
RS(HC(QP))04/12/2020
AS(HC)04/12/2016 ÷ 04/03/2017
InS(HC)04/12/2017 ÷ 04/03/2018
RS(OPP)04/12/2020
AS(OPP)04/12/2016 ÷ 04/03/2017
InS(OPP)04/12/2017 ÷ 04/03/2018
RS(SW)04/05/2016
36DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.08.17
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR174228AS(CL)12/08/2018 ÷ 12/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
DS12/08/2018 ÷ 12/11/2018
AS(LL)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
AS(HC)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
InS(HC)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
AS(OPP)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
InS(OPP)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
37DỰ TRỮ QUỐC GIA DT4.01.18
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR184301AS(CL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
DS26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(LL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(HC)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(HC)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
AS(OPP)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(OPP)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
38DUY PHÁT 25
Công ty TNHH vận tải biển Duy Phát
VR072687DS12/01/2021 
39DXP 01
Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
VR103416SS(CL)04/11/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS04/11/2020
TS[P]12/01/2021
TS[S]12/01/2021
RS(LL)04/11/2020
RS(SE)04/11/2020
RS(OPP)04/11/2020
40EVEREST 3
Công ty cổ phần tàu dịch vụ dầu khí HD Marine
VR084283AS(OPP)22/07/2020 ÷ 22/10/2020 
InS(OPP)22/07/2020 ÷ 22/10/2020
41FALCON 15
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR163820AS(CL)15/09/2020 ÷ 15/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)15/09/2020 ÷ 15/12/2020
DS15/09/2020
AS(LL)15/09/2020 ÷ 15/12/2020
AS(SE)15/09/2020 ÷ 15/12/2020
PS(SE)15/09/2020 ÷ 15/12/2020
AS(OPP)15/09/2020 ÷ 15/12/2020
InS(OPP)15/09/2020 ÷ 15/12/2020
42GIA VŨ 09
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR042275SS(CL)26/04/2020Tàu đã bị treo cấp
DS26/04/2020
TS24/03/2020
RS(LL)26/04/2020
RS(SE)26/04/2020
RS(OPP)26/04/2020
43HÀ ANH 09
Công Ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR021975AS(CL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(SE)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(OPP)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
44HẢI ÂU 17
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Hải Âu
VR961585AS(CL)12/10/2020 ÷ 12/01/2021 
AS(LL)12/10/2020 ÷ 12/01/2021
AS(SE)12/10/2020 ÷ 12/01/2021
AS(OPP)12/10/2020 ÷ 12/01/2021
45HẢI ÂU 18
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Hải Âu
VR961815DS28/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
46HẢI ĐẠT 68
Công ty TNHH TMDV vận tải Thanh Tâm
VR154142SS(CL)05/01/2021 
DS05/01/2021
TS05/01/2021
RS(LL)05/01/2021
RS(SE)05/01/2021
RS(OPP)05/01/2021
RS(APP)05/01/2021
RS(IMSBC)05/01/2021
47HAI DUONG 01
Công ty TNHH Hải Dương
VR144061AS(SPS)19/09/2020 ÷ 19/12/2020 
48HẢI NAM 86
Công ty TNHH Hải Nam
VR044364AS(CL)23/09/2020 ÷ 23/12/2020 
AS(SE)23/09/2020 ÷ 23/12/2020
PS(SR)23/09/2020 ÷ 23/12/2020
AS(OPP)23/09/2020 ÷ 23/12/2020
AS(APP)23/09/2020 ÷ 23/12/2020
AS(BWMC)23/09/2020 ÷ 23/12/2020
49HAIAN TIME
Công ty TNHH vận tải container Hải An
VR014129SS(CL)17/01/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS17/01/2021
BS17/01/2021
RS(ILLC)17/01/2021
RS(SC)17/01/2021
RS(SE)17/01/2021
RS(SR)17/01/2021
RS(OPP)17/01/2021
RS(SPP)17/01/2021
RS(APP)17/01/2021
RS(IMDG)17/01/2021
RS(BWMC)17/01/2021
50HB-02
Công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ
VR011782AS(CL)04/07/2020 ÷ 04/10/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
DS04/10/2020
AS(LL)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
AS(SE)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
PS(SE)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
AS(OPP)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
InS(OPP)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
51HO TAY 6
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại OSL Việt Nam
VR052407DS16/12/2020 
52HÒA BÌNH SHIP 30
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184266InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(PSS)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2020 ÷ 09/08/2020
53HOA PHƯỢNG ĐỎ
Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ
VR193917InS(CL)30/07/2020 ÷ 30/10/2020Tàu đã bị treo cấp
DS30/07/2020 ÷ 30/10/2020
AS(LL)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
InS(PSS)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
AS(OPP)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
54HOA TIÊU 01
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI
VR082912AS(CL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020 
InS(CL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(LL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(SE)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
PS(SE)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(OPP)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
InS(OPP)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
55HOÀNG LINH 58
Công ty TNHH thương mại và xăng dầu Hoàng Linh
VR153882SS(CL)08/07/2020Tàu đã bị treo cấp
DS08/07/2020
TS[C]08/07/2020
RS(LL)08/07/2020
RS(SE)08/07/2020
RS(OPP)08/07/2020
56HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
57HOÀNG NGÂN 568
Công ty TNHH VTB Gia Hoàng
VR072699DS27/12/2020 
58HOÀNG NGUYÊN RUBY
Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu
VR054082SS(CL)11/12/2020 
DS11/12/2020
TS[P]17/11/2020
TS[S]17/11/2020
RS(ILLC)11/12/2020
RS(SC)11/12/2020
RS(SE)11/12/2020
RS(SR)11/12/2020
RS(OPP)11/12/2020
RS(SPP)11/12/2020
RS(APP)11/12/2020
RS(IMDG)11/12/2020
RS(BWMC)11/12/2020
59HOÀNG THIÊN PHÚ 28
Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thiên Phú
VR113667RS(APP)22/10/2020 
60LADY LINN
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR014311TS[C]17/01/2021 
61LAM SON 01
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR834072AS(CL)31/07/2020 ÷ 31/10/2020 
InS(CL)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(ILLC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(SC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(SC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(SE)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
PS(SE)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
PS(SR)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(OPP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(OPP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(APP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(APP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
62LIÊN CHIỂU
Công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng
VR001744SS(CL)10/12/2020 
DS10/12/2020
TS[P]10/12/2020
TS[S]10/12/2020
63LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903AS(CL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(SE)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(OPP)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
64LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108DS15/11/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
TS16/10/2020
65LONG PHÚ 08
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR032070DS08/01/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
66LONG PHÚ 18
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR003657BS31/10/2020 
67LONGHUNG 2
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng
VR014131SS(CL)30/12/2020 
DS30/12/2020
RS(ILLC)30/12/2020
RS(SC)30/12/2020
RS(SE)30/12/2020
RS(SR)30/12/2020
RS(OPP)30/12/2020
RS(APP)30/12/2020
RS(BWMC)30/12/2020
68MARY 09
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR082959SS(CL)25/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS25/12/2018
TS25/12/2018
RS(LL)25/12/2018
RS(SE)25/12/2018
RS(OPP)25/12/2018
RS(IMSBC)25/12/2018
69MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(OPP)27/04/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
70MINH CÔNG 68
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Minh Công
VR103395SS(CL)30/06/2020Tàu đã bị treo cấp
DS30/06/2020
BS30/06/2020
RS(ILLC)30/06/2020
RS(SC)30/06/2020
RS(SE)30/06/2020
RS(SR)30/06/2020
RS(OPP)30/06/2020
RS(SPP)30/06/2020
RS(APP)30/06/2020
RS(IMSBC)30/06/2020
RS(BWMC)30/06/2020
71MINH KHANG CR 59
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Minh Khang CR
VR072609AS(CL)24/09/2020 ÷ 24/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
InS(CL)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
DS21/12/2020
AS(LL)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
AS(SE)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
PS(SE)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
AS(OPP)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
InS(OPP)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
AS(APP)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
InS(APP)24/09/2020 ÷ 24/12/2020
72MINH TRƯỜNG 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR103433RS(BWMC)21/06/2020 
73NAM CƯỜNG 8888
Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Nam Cường
VR123559DS11/12/2020 
74NAM KHÁNH 36
Công ty TNHH vận tải Nam Khánh
VR082910AS(CL)30/07/2020 ÷ 30/10/2020 
InS(CL)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
AS(LL)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
AS(SE)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
PS(SE)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
AS(OPP)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
InS(OPP)30/07/2020 ÷ 30/10/2020
75NAM PHƯƠNG 18
Công ty TNHH Nam Thịnh
VR123567AS(CL)28/06/2020 ÷ 28/09/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
DS30/06/2020
AS(ILLC)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
AS(SC)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
InS(SC)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
AS(SE)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
PS(SE)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
PS(SR)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
AS(OPP)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
InS(OPP)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
AS(APP)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
InS(APP)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
AS(BWMC)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
InS(BWMC)28/06/2020 ÷ 28/09/2020
76NASICO EAGLE
Công ty cổ phần hàng hải Nam Việt
VR093469SS(CL)17/10/2020 
DS16/01/2021
RS(ILLC)17/10/2020
RS(SC)17/10/2020
RS(SE)17/10/2020
RS(SR)17/10/2020
RS(OPP)17/10/2020
RS(APP)17/10/2020
RS(BWMC)17/10/2020
77NASICO SKY
Công ty cổ phần vận tải biển GLS
VR123790AS(CL)19/09/2020 ÷ 19/12/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)19/09/2020 ÷ 19/12/2020
DS19/09/2020
BS19/09/2020
AS(LL)19/09/2020 ÷ 19/12/2020
AS(SE)19/09/2020 ÷ 19/12/2020
PS(SE)19/09/2020 ÷ 19/12/2020
AS(OPP)19/09/2020 ÷ 19/12/2020
InS(OPP)19/09/2020 ÷ 19/12/2020
78NASOS I
Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam
VR103473TS[S]14/01/2021 
TS[P]14/01/2021
79NEWSUN BLUE
Công ty cổ phần thương mại và vận tải biển Newsun
VR072577BS[U]05/07/2017Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
BS[L]05/07/2017
80NMC FORTUNE
Công ty cổ phần hàng hải Nam Việt
VR052490SS(CL)08/12/2020 
DS08/12/2020
TS08/12/2020
RS(ILLC)08/12/2020
RS(SC)08/12/2020
RS(SE)08/12/2020
RS(SR)08/12/2020
RS(OPP)08/12/2020
RS(SPP)08/12/2020
RS(APP)08/12/2020
RS(IMSBC)08/12/2020
RS(BWMC)08/12/2020
81OCEAN BRIGHT
Công ty cổ phần vận tải biển An Bình
VR082849AS(CL)29/08/2020 ÷ 29/11/2020 
AS(LL)29/08/2020 ÷ 29/11/2020
AS(SE)29/08/2020 ÷ 29/11/2020
AS(OPP)29/08/2020 ÷ 29/11/2020
82OCEAN QUEEN
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Ngọc Lan Thái Bình
VR123660AS(CL)27/06/2020 ÷ 27/09/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
DS25/08/2020
BS14/08/2020
AS(ILLC)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
AS(SC)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
InS(SC)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
AS(SE)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
PS(SE)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
PS(SR)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
AS(OPP)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
InS(OPP)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
AS(APP)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
InS(APP)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
AS(BWMC)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
InS(BWMC)27/06/2020 ÷ 27/09/2020
83OPEC FORTUNE
Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam
VR084473SS(CL)12/12/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS12/12/2020
1 2
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;