Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 177 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN PHÚ 168
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052426DS13/07/2018 
2AN PHÚ 868
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052427AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
PS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
InS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
3AN TRUNG VIỆT 26
Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trung Việt
VR082781SS(CL)10/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS10/03/2018
TS[P]10/03/2018
TS[S]10/03/2018
RS(ILLC)10/03/2018
RS(SE)10/03/2018
RS(SR)10/03/2018
RS(OPP)10/03/2018
RS(SPP)10/03/2018
RS(APP)10/03/2018
RS(SW)10/03/2018
4ANH TUẤN 15
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR153772DS29/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
5AULAC JUPITER
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR083335SS(CL)06/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS06/07/2018
TS06/07/2018
BS[01]06/07/2018
RS(SE)06/07/2018
RS(SR)06/07/2018
RS(SPP)06/07/2018
RS(APP)06/07/2018
RS(BWMC)06/07/2018
6BIENDONG MELODY
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR042776AS(CL)10/05/2018 ÷ 10/08/2018 
AS(SE)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
PS(SR)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(OPP)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(APP)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(BWMC)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
7BINH AN 281
Công ty TNHH thương mại DV vận tải đại lý tàu biển Bình An
VR044087AS(CL)14/09/2017 ÷ 14/12/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)14/09/2017 ÷ 14/12/2017
DS17/04/2017
AS(ILLC)14/09/2017 ÷ 14/12/2017
RS(SW)16/04/2017
8BÌNH DƯƠNG 126
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR082777SS(CL)06/05/2018Tàu đã bị treo cấp
DS06/05/2018
TS25/03/2018
RS(LL)06/05/2018
RS(SE)06/05/2018
RS(OPP)06/05/2018
RS(SW)25/03/2018
9BÌNH DƯƠNG 26
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032118AS(CL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
AS(SE)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
AS(OPP)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
RS(SW)17/04/2018
10BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018Tàu đã bị treo cấp
TS12/04/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
11BÌNH DƯƠNG 568
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042253AS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
DS17/08/2018
AS(LL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
PS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
InS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
RS(SW)17/11/2017
12BÌNH DƯƠNG 636
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032068AS(CL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
AS(SE)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
AS(OPP)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(SW)09/12/2017
13BÌNH DƯƠNG 648
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR093142AS(CL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
AS(SE)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
AS(OPP)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(SW)27/12/2017
14BÌNH DƯƠNG 658
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032142AS(CL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(SE)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(OPP)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
RS(SW)28/05/2018
15BÌNH DƯƠNG 663
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032130AS(CL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
AS(SE)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
AS(OPP)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
RS(SW)02/04/2018
16BÌNH DƯƠNG 666
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR052329AS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(LL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
PS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
InS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
RS(SW)15/03/2018
17BÌNH DƯƠNG 838
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042214AS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
DS27/04/2018
AS(LL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
PS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
InS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
18BÌNH DƯƠNG 856
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR072674SS(CL)02/11/2017Tàu đã bị treo cấp
RS(LL)02/11/2017
RS(SE)02/11/2017
RS(OPP)02/11/2017
19BÌNH MINH 26
Công ty TNHH vận tải Thanh Minh
VR052377DS10/07/2018 
20BÌNH NGUYÊN 86
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Phượng
VR072698AS(CL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(SE)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(OPP)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
RS(SW)10/06/2018
21BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083SS(CL)25/05/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
DS25/05/2017
TS06/12/2015
RS(SE)25/05/2017
AS(SE)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(OPP)25/05/2017
AS(OPP)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(SW)06/12/2015
22BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(LL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
PS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
InS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
23BT-02
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR840007DS27/07/2018 
24CÁI LÂN-06
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093329AS(CL)08/02/2018 ÷ 08/05/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
AS(SE)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
AS(OPP)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
RS(SW)08/05/2018
25CẢNG VỤ 07
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
VR082860SS(CL)06/06/2018Tàu đã bị treo cấp
DS06/06/2018
TS06/06/2018
RS(LL)06/06/2018
RS(SE)06/06/2018
RS(OPP)06/06/2018
26CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR143912AS(CL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018 
AS(LL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(SE)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(OPP)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
27CẢNG VỤ VŨNG TÀU 01
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu
VR093123AS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017
DS11/06/2017 ÷ 11/09/2017
RS(SW)11/09/2017
28CÁT TƯỜNG 26
Công ty TNHH vận tải Trường Nguyên
VR113571AS(CL)29/09/2017 ÷ 29/12/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
AS(LL)29/09/2017 ÷ 29/12/2017
AS(SE)29/09/2017 ÷ 29/12/2017
AS(OPP)29/09/2017 ÷ 29/12/2017
29CÁT TƯỜNG 28
Công ty TNHH vận tải Trường Nguyên
VR163572AS(CL)15/04/2018 ÷ 15/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
InS(CL)15/04/2018 ÷ 15/07/2018
AS(LL)15/04/2018 ÷ 15/07/2018
AS(SE)15/04/2018 ÷ 15/07/2018
PS(SE)15/04/2018 ÷ 15/07/2018
AS(OPP)15/04/2018 ÷ 15/07/2018
InS(OPP)15/04/2018 ÷ 15/07/2018
30CFC 02
Công ty tài chính cổ phần xi măng
VR123554SS(CL)18/06/2018Tàu đã bị treo cấp
DS18/06/2018
TS18/06/2018
RS(LL)18/06/2018
RS(SE)18/06/2018
RS(OPP)18/06/2018
RS(IMSBC)18/06/2018
31CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
32CHÂU THÀNH SHIP 36
Công ty TNHH sản xuất thương mại & vận tải Châu Thành
VR072571AS(CL)18/05/2018 ÷ 18/08/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(LL)18/05/2018 ÷ 18/08/2018
AS(SE)18/05/2018 ÷ 18/08/2018
AS(OPP)18/05/2018 ÷ 18/08/2018
33CHU LAI TRƯỜNG HẢI PORT
Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai-Trường Hải
VR123732AS(CL)08/05/2018 ÷ 08/08/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(LL)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
AS(SE)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
AS(OPP)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
34CÔNG THÀNH 05-BIDV
Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhật Thành
VR093161AS(CL)28/04/2018 ÷ 28/07/2018 
AS(LL)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
AS(SE)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
AS(OPP)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
35CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017Tàu đã bị treo cấp
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
RS(SW)19/11/2017
36CVĐN-01
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
VR022683AS(CL)15/05/2018 ÷ 15/06/2018 
DS15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(LL)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(SE)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(OPP)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
37CVHHQN 12
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR164166AS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(LL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(HC)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
RS(SW)15/03/2018
38ĐÌNH VŨ 9
Công ty cổ phần tiếp vận Đình Vũ
VR042200DS20/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
39DMC MERCURY
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR084307SS(CL)30/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS30/06/2018
TS[C]30/06/2018
BS[U]30/06/2018
BS[L]30/06/2018
RS(SE)31/03/2018
RS(SR)31/03/2018
RS(OPP)31/03/2018
RS(SPP)31/03/2018
RS(APP)31/03/2018
RS(BWMC)31/03/2018
40DN-079
Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
VR082827SS(CL)23/05/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS23/05/2018
TS23/05/2018
RS(LL)23/05/2018
RS(SE)23/05/2018
RS(OPP)23/05/2018
41ĐÔNG ẤN QUEEN
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Đức Đạt
VR093201AS(CL)09/02/2018 ÷ 09/05/2018 
InS(CL)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
DS07/07/2018
BS07/07/2018
AS(ILLC)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
AS(SC)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
InS(SC)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
AS(SE)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
PS(SE)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
PS(SR)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
AS(OPP)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
InS(OPP)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
AS(APP)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
InS(APP)09/02/2018 ÷ 09/05/2018
42ĐÔNG HẢI 02
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR032079AS(CL)09/01/2018 ÷ 09/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(SE)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
PS(SR)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(OPP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(APP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SW)09/04/2018
43ĐỒNG NHẤT 18
Công ty TNHH vận tải biển Vinh Minh Thư
VR082820SS(CL)11/04/2018Tàu đã bị treo cấp
DS11/04/2018
TS11/04/2018
RS(LL)11/04/2018
RS(SE)11/04/2018
RS(OPP)11/04/2018
RS(SW)11/04/2018
44DONG THIEN PHU DIAMOND
Công ty TNHH vận tải biển Thiên Sơn
VR082890SS(CL)20/10/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS20/10/2017
TS20/10/2017
RS(ILLC)20/10/2017
RS(SC)20/10/2017
RS(SE)20/10/2017
RS(SR)20/10/2017
RS(OPP)20/10/2017
RS(SPP)20/10/2017
RS(APP)20/10/2017
RS(IMSBC)20/10/2017
45ĐỨC NGHĨA 45
Doanh nghiệp tư nhân Đức Nghĩa
VR123766AS(CL)08/05/2018 ÷ 08/08/2018 
AS(LL)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
AS(SE)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
AS(OPP)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
46ĐỨC THẮNG
Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng
VR052376DS17/08/2018 
47EASTERN SEA
Công ty TNHH METAL HP
VR860237AS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018 
InS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(LL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
PS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
InS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
48EVEREST 3
Công ty cổ phần tàu dịch vụ dầu khí HD Marine
VR084283SS(CL)22/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS22/07/2018
TS[P]17/05/2018
TS[S]17/05/2018
RS(ILLC)22/07/2018
RS(SC)22/07/2018
RS(SE)22/07/2018
RS(SR)22/07/2018
RS(OPP)22/07/2018
RS(SPP)22/07/2018
RS(APP)22/07/2018
RS(IMDG)22/07/2018
RS(BWMC)22/07/2018
RS(LHNS)22/07/2018
49FALCON 05
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR133899SS(CL)09/05/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/05/2018
TS[P]09/05/2018
TS[S]09/05/2018
RS(LL)09/05/2018
RS(SE)09/05/2018
RS(OPP)09/05/2018
50GIA VINH 68-BLC
Công ty TNHH thương mại Gia Vinh
VR113603AS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(LL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
51GIA VŨ 18
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR062532AS(CL)09/05/2018 ÷ 09/08/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
AS(LL)09/05/2018 ÷ 09/08/2018
AS(SE)09/05/2018 ÷ 09/08/2018
AS(OPP)09/05/2018 ÷ 09/08/2018
52GOLDEN SEA 999
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052328AS(CL)05/04/2018 ÷ 05/07/2018 
AS(LL)05/04/2018 ÷ 05/07/2018
AS(SE)05/04/2018 ÷ 05/07/2018
AS(OPP)05/04/2018 ÷ 05/07/2018
53GREEN LAND
Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân
VR072879SS(CL)22/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS22/07/2018
TS22/07/2018
RS(ILLC)22/07/2018
RS(SC)22/07/2018
RS(SE)22/07/2018
RS(SR)22/07/2018
RS(OPP)22/07/2018
RS(SPP)22/07/2018
RS(APP)22/07/2018
RS(IMSBC)22/07/2018
54GSM 02
Công ty TNHH khai thác và quản lý tàu VTD
VR054163DS02/08/2018 
BS02/08/2018
55HA 97
Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy
VR971384SS(CL)09/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
DS09/07/2018
RS(LL)09/07/2018
RS(SE)09/07/2018
RS(OPP)09/07/2018
56HÀ AN 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà An
VR082839SS(CL)08/07/2018 
TS08/07/2018
RS(LL)08/07/2018
RS(SE)08/07/2018
RS(OPP)08/07/2018
57HÀ TRUNG 98
Công ty TNHH vận tải sông biển Hà Trung
VR093174DS12/08/2018Tàu đã bị treo cấp
58HẢI CHÂU 06
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hải Châu
VR103396AS(CL)07/04/2018 ÷ 07/07/2018 
AS(LL)07/04/2018 ÷ 07/07/2018
AS(SE)07/04/2018 ÷ 07/07/2018
AS(OPP)07/04/2018 ÷ 07/07/2018
59HẢI ĐẠT 27-ALCI
Công ty cổ phần vận tải biển Hải Đạt
VR103365AS(CL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018 
InS(CL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
DS22/07/2018
AS(LL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
AS(SE)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
PS(SE)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
AS(OPP)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
InS(OPP)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
60HẢI LONG 689
Công ty TNHH Đại Sơn
VR103394AS(CL)05/05/2018 ÷ 05/08/2018 
InS(CL)05/05/2018 ÷ 05/08/2018
DS14/08/2018
AS(LL)05/05/2018 ÷ 05/08/2018
AS(SE)05/05/2018 ÷ 05/08/2018
PS(SE)05/05/2018 ÷ 05/08/2018
AS(OPP)05/05/2018 ÷ 05/08/2018
InS(OPP)05/05/2018 ÷ 05/08/2018
61HẢI NAM 39
Công ty TNHH Hải Nam
VR034138SS(CL)23/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS23/06/2018
TS[C]23/06/2018
BS23/06/2018
RS(ILLC)23/06/2018
RS(SC)23/06/2018
RS(SE)23/06/2018
RS(SR)23/06/2018
RS(OPP)23/06/2018
RS(SPP)23/06/2018
RS(APP)23/06/2018
62HATISCO 01
Công ty TNHH TM xây dựng và giao nhận vận tải Sao Việt
VR920577AS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(LL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
PS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
InS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
RS(SW)11/06/2018
63HB 88
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR870333SS(CL)24/04/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS24/04/2018
TS[P]24/04/2018
TS[S]24/04/2018
RS(LL)24/04/2018
RS(SE)24/04/2018
RS(OPP)24/04/2018
64HB CỬU LONG
Công ty cổ phần xây dựng công trình biển Phan Vũ
VR023318AS(CL)14/12/2017 ÷ 14/03/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)14/12/2017 ÷ 14/03/2018
AS(SE)14/12/2017 ÷ 14/03/2018
AS(OPP)14/12/2017 ÷ 14/03/2018
RS(SW)14/03/2018
65HERCULES M
Chi nhánh tổng công ty CP VT dầu khí-Công ty dịch vụ quản lý (PSM)
VR964064AS(CL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018 
InS(CL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(APP)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
InS(APP)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
66HOA TIÊU 01
Công ty TNHH MTV hoa tiêu khu vực VI
VR082912SS(CL)04/08/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
DS04/08/2018
TS[P]26/07/2018
TS[S]26/07/2018
RS(LL)04/08/2018
RS(SE)04/08/2018
RS(OPP)04/08/2018
67HOÀNG HẢI 268-ALCI
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR052336AS(CL)26/04/2018 ÷ 26/07/2018 
InS(CL)26/04/2018 ÷ 26/07/2018
DS24/07/2018
AS(LL)26/04/2018 ÷ 26/07/2018
AS(SE)26/04/2018 ÷ 26/07/2018
PS(SE)26/04/2018 ÷ 26/07/2018
AS(OPP)26/04/2018 ÷ 26/07/2018
InS(OPP)26/04/2018 ÷ 26/07/2018
68HOÀNG HẢI 68
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR093273AS(CL)28/04/2018 ÷ 28/07/2018 
InS(CL)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
DS01/06/2018
AS(ILLC)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
AS(SC)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
InS(SC)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
AS(SE)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
PS(SE)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
PS(SR)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
AS(OPP)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
InS(OPP)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
AS(APP)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
InS(APP)28/04/2018 ÷ 28/07/2018
69HOÀNG LONG-TKV
Công ty cổ phần đại lý hàng hải-Vinacomin
VR093131AS(CL)12/03/2018 ÷ 12/06/2018 
AS(LL)12/03/2018 ÷ 12/06/2018
AS(SE)12/03/2018 ÷ 12/06/2018
AS(OPP)12/03/2018 ÷ 12/06/2018
70HOANG PHUONG LUCKY
Công ty TNHH hàng hải Hoàng Phương
VR003248DS10/07/2018Tàu đã bị treo cấp
TS31/07/2018
BS06/07/2018
71HỘI AN 02
VR103466SS(CL)21/09/2015Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)21/09/2011 ÷ 21/12/2011
DS21/09/2013
TS21/09/2015
RS(SW)21/09/2011
72HỒNG LONG 1
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II (Pilotco II)
VR032066TS[P]22/07/2018 
TS[S]22/07/2018
73HỒNG LONG 2
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II (Pilotco II)
VR052358AS(CL)03/02/2018 ÷ 03/05/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)03/02/2018 ÷ 03/05/2018
DS03/02/2018 ÷ 03/05/2018
AS(LL)03/02/2018 ÷ 03/05/2018
AS(HC)03/02/2018 ÷ 03/05/2018
InS(HC)03/02/2018 ÷ 03/05/2018
AS(OPP)03/02/2018 ÷ 03/05/2018
InS(OPP)03/02/2018 ÷ 03/05/2018
74HỢP NHẤT 856
Công ty cổ phần chế biển sàng tuyển Hợp Nhất
VR082870SS(CL)01/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS01/07/2018
TS[P]28/06/2018
TS[S]28/06/2018
RS(LL)01/07/2018
RS(SE)01/07/2018
RS(OPP)01/07/2018
75HP 02
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR032047SS(CL)02/07/2018 
DS02/07/2018
76HUẾ 18
Công ty cổ phần cảng Thuận An
VR021965AS(CL)09/12/2017 ÷ 09/03/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
AS(SE)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
PS(SR)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
AS(OPP)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
AS(APP)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
77HÙNG MẠNH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Trần Gia
VR103413DS23/07/2018 
78HÙNG THẮNG 27
Công ty TNHH Hùng Thắng
VR032042SS(CL)31/05/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
InS(CL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
DS07/10/2016
TS31/08/2016
RS(LL)31/05/2018
AS(LL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(SE)31/05/2018
AS(SE)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
PS(SE)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(OPP)31/05/2018
AS(OPP)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
InS(OPP)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(SW)31/08/2016
79HƯƠNG ĐIỀN 27
Công ty TNHH Hương Điền
VR093124AS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018 
AS(LL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
80HỮU NGHỊ 139
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hàng Hải SENCO
VR153882DS08/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
81LAM SON 01
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR834072RS(SPP)31/07/2018 
RS(APP)31/07/2018
82LỘC PHÁT STAR
Công ty TNHH vận tải biển Tấn Phát
VR032017DS24/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
BS24/07/2018
83LỘC THỊNH AN 27
Công ty TNHH vận tải thương mại Lộc Thịnh An
VR082916SS(CL)18/08/2018 
DS17/07/2018
RS(LL)18/08/2018
RS(SE)18/08/2018
RS(OPP)18/08/2018
RS(IMSBC)18/08/2018
84LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903SS(CL)31/07/2018 
DS31/07/2018
RS(LL)31/07/2018
RS(SE)31/07/2018
RS(OPP)31/07/2018
85LONG SƠN 25
Công ty TNHH Long Sơn
VR082719SS(CL)18/07/2018 
DS18/07/2018
TS18/07/2018
RS(LL)18/07/2018
RS(SE)18/07/2018
RS(OPP)18/07/2018
RS(IMSBC)18/07/2018
86LONG SƠN 33
Công ty TNHH Long Sơn
VR082834SS(CL)23/04/2018Tàu đã bị treo cấp
DS23/04/2018
TS23/04/2018
RS(LL)23/04/2018
RS(SE)23/04/2018
RS(OPP)23/04/2018
87LONG SƠN 35
Công ty TNHH Long Sơn
VR082887SS(CL)24/07/2018 
DS24/07/2018
TS24/07/2018
RS(LL)24/07/2018
RS(SE)24/07/2018
RS(OPP)24/07/2018
RS(IMSBC)24/07/2018
88LONG SƠN 36
Công ty TNHH Long Sơn
VR082888SS(CL)25/07/2018 
DS25/07/2018
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;