Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 168 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN HƯNG 27
Công ty TNHH vận tải biển An Hưng
VR042282AS(CL)24/08/2022 ÷ 24/11/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(SE)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(OPP)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(APP)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
AS(GPP)24/08/2022 ÷ 24/11/2022
2AN PHÚ 15
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR183798SS(CL)09/03/2023Tàu đã bị treo cấp
DS09/03/2023
TS[C]09/03/2023
RS(ILLC)09/03/2023
RS(SC)09/03/2023
RS(SE)09/03/2023
RS(SR)09/03/2023
RS(OPP)09/03/2023
RS(SPP)09/03/2023
RS(APP)09/03/2023
RS(BWMC)09/03/2023
3ANH DUY 168-BIDV
Công ty TNHH Anh Duy
VR093205AS(CL)22/12/2022 ÷ 22/03/2023Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
DS18/12/2022
AS(LL)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
AS(SE)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
PS(SE)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
AS(OPP)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
InS(OPP)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
AS(APP)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
InS(APP)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
AS(GPP)22/12/2022 ÷ 22/03/2023
4ANH PHÁT 02
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174257SS(CL)30/12/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
AS(CL)30/12/2022 ÷ 30/03/2023
DS30/12/2022 ÷ 30/03/2023
TS[P]30/12/2022
TS[S]30/12/2022
RS(LL)30/12/2022
AS(LL)30/12/2022 ÷ 30/03/2023
RS(HC(QP))30/12/2022
AS(HC)30/12/2022 ÷ 30/03/2023
RS(OPP)30/12/2022
AS(OPP)30/12/2022 ÷ 30/03/2023
RS(APP)30/12/2022
AS(APP)30/12/2022 ÷ 30/03/2023
AS(GPP)30/12/2022 ÷ 30/03/2023
5BÌNH AN HÀ TIÊN 01
Công ty cổ phần vận tải Bình An Hà Tiên
VR174180InS(CL)01/03/2023 ÷ 01/06/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS01/03/2023 ÷ 01/06/2023
AS(LL)01/03/2023 ÷ 01/06/2023
InS(PSS)01/03/2023 ÷ 01/06/2023
AS(OPP)01/03/2023 ÷ 01/06/2023
6BÌNH DƯƠNG 19
Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Long Khánh
VR093209SS(CL)18/05/2023 
DS18/05/2023
RS(LL)18/05/2023
RS(SE)18/05/2023
RS(OPP)18/05/2023
RS(APP)18/05/2023
RS(IMSBC)18/05/2023
7BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083AS(CL)11/11/2022 ÷ 11/02/2023Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)11/11/2022 ÷ 11/02/2023
AS(SE)11/11/2022 ÷ 11/02/2023
AS(OPP)11/11/2022 ÷ 11/02/2023
8BÌNH THẠNH
Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
VR062686AS(CL)18/01/2023 ÷ 18/04/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
AS(LL)18/01/2023 ÷ 18/04/2023
AS(SE)18/01/2023 ÷ 18/04/2023
AS(OPP)18/01/2023 ÷ 18/04/2023
AS(GPP)18/01/2023 ÷ 18/04/2023
9BLACK DRAGON
Công ty cổ phần thương mại Queen Land
VR173808SS(CL)26/02/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS26/02/2023
TS[C]26/02/2023
RS(LL)26/12/2022
RS(SE)26/12/2022
RS(OPP)26/12/2022
10CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-10
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR082750SS(CL)24/02/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS24/02/2023 ÷ 24/05/2023
RS(LL)24/02/2023
RS(HC(QP))24/02/2023
RS(OPP)24/02/2023
11CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210SS(CL)10/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS10/06/2022
TS10/06/2022
RS(LL)10/06/2022
AS(LL)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
RS(SE)10/06/2022
AS(SE)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
RS(OPP)10/06/2022
AS(OPP)10/06/2022 ÷ 10/09/2022
12CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR021936SS(CL)11/11/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)11/11/2022 ÷ 11/02/2023
DS11/11/2022
RS(LL)11/11/2022
AS(LL)11/11/2022 ÷ 11/02/2023
RS(SE)11/11/2022
AS(SE)11/11/2022 ÷ 11/02/2023
RS(OPP)11/11/2022
AS(OPP)11/11/2022 ÷ 11/02/2023
13CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ 01
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR154126AS(CL)09/12/2022 ÷ 09/03/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
InS(CL)09/12/2022 ÷ 09/03/2023
DS09/12/2022 ÷ 09/03/2023
AS(LL)09/12/2022 ÷ 09/03/2023
AS(HC)09/12/2022 ÷ 09/03/2023
InS(HC)09/12/2022 ÷ 09/03/2023
AS(OPP)09/12/2022 ÷ 09/03/2023
InS(OPP)09/12/2022 ÷ 09/03/2023
14CAO PHÁT 89
Công ty TNHH thương mại và vận tải Trí Đạt
VR093214DS25/03/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
15CAPELLA
Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt
VR034573SS(CL)03/04/2023 
DS03/04/2023
BS[CL]03/04/2023
BS[C]03/04/2023
RS(SE)03/04/2023
RS(SR)03/04/2023
RS(OPP)03/04/2023
RS(SPP)03/04/2023
RS(APP)03/04/2023
RS(BWMC)03/04/2023
16CARO
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR074541SS(CL)04/03/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
DS04/03/2023
TS[C]04/03/2023
BS[P]04/03/2023
BS[S]04/03/2023
RS(SE)08/04/2023
AS(SE)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(SR)08/04/2023
PS(SR)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(OPP)08/04/2023
AS(OPP)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(SPP)08/04/2023
RS(APP)08/04/2023
AS(APP)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
RS(BWMC)08/04/2023
AS(BWMC)05/09/2022 ÷ 05/12/2022
17CFC 01
Công ty TNHH hàng hải An Tâm
VR143725DS06/05/2023Tàu đã bị treo cấp
18CFC 03
Công ty TNHH Phương Nam
VR093219DS19/03/2023Tàu đã bị treo cấp
19CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253AS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
InS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022
DS19/03/2022
AS(LL)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
AS(SE)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
PS(SE)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
20CHÂN MÂY 01
Công ty cổ phần cảng Chân Mây
VR032022SS(CL)13/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS13/05/2023
RS(LL)13/05/2023
RS(SE)13/05/2023
RS(OPP)13/05/2023
21CHÂN MÂY 02
Công ty cổ phần cảng Chân Mây
VR032023SS(CL)13/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS13/05/2023
RS(LL)13/05/2023
RS(SE)13/05/2023
RS(OPP)13/05/2023
22CHÂU THÀNH SHIP 15
Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành
VR082963AS(CL)08/10/2022 ÷ 08/01/2023Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(SE)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(OPP)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(APP)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
AS(GPP)08/10/2022 ÷ 08/01/2023
23CHÂU THÀNH SHIP 16
Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành
VR082828SS(CL)18/04/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS18/04/2023
TS31/05/2023
RS(LL)18/04/2023
RS(SE)18/04/2023
RS(OPP)18/04/2023
RS(IMSBC)18/04/2023
24CN-02
Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực I
VR133941SS(CL)09/01/2023Tàu đã bị treo cấp
DS09/01/2023 ÷ 09/04/2023
TS09/01/2023
RS(LL)09/01/2023
AS(LL)09/01/2023 ÷ 09/04/2023
RS(HC(QP))09/01/2023
AS(HC)09/01/2023 ÷ 09/04/2023
RS(OPP)09/01/2023
AS(OPP)09/01/2023 ÷ 09/04/2023
AS(GPP)09/01/2023 ÷ 09/04/2023
25CN-02QNG
Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi
VR012757SS(CL)27/03/2023Tàu đã bị treo cấp
TS02/03/2023
RS(LL)27/03/2023
RS(HC(QP))27/03/2023
RS(OPP)27/03/2023
26CÔ TÔ-01
Văn phòng Hội đồng Nhân Dân và ủy ban Nhân Dân huyện Cô Tô
VR134021AS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023Tàu đã bị treo cấp
DS31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(LL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(SE)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
27CÔNG THÀNH 126
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Công Thành
VR072659SS(CL)10/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
DS10/05/2023
RS(LL)10/05/2023
RS(SE)10/05/2023
RS(OPP)10/05/2023
RS(APP)10/05/2023
RS(IMSBC)10/05/2023
28CSG 99
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
VR961717SS(CL)05/06/2023 
DS05/06/2023
TS[P]05/06/2023
TS[S]05/06/2023
RS(ILLC)05/06/2023
RS(SE)05/06/2023
RS(OPP)05/06/2023
29CỬU LONG 27
Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long
VR133899SS(CL)09/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
DS09/05/2023
RS(LL)09/05/2023
RS(SE)09/05/2023
RS(OPP)09/05/2023
30D.A-XUYEN A 36
Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu D.A Xuyên Á
VR042359AS(CL)16/10/2022 ÷ 16/01/2023Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(LL)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(SE)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
PS(SE)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(OPP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
InS(OPP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(APP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
InS(APP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
AS(GPP)16/10/2022 ÷ 16/01/2023
31ĐẠI DƯƠNG 68
Công ty cổ phần thương mại & vận tải Sơn Đông Bắc
VR093113AS(CL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
DS22/11/2022
AS(LL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(SE)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
PS(SE)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(OPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
InS(OPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(APP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
InS(APP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(GPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
32DN 079
Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
VR082827SS(CL)23/05/2023 
DS23/05/2023
RS(LL)23/05/2023
RS(SE)23/05/2023
RS(OPP)23/05/2023
33DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080SS(CL)21/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
RS(ILLC)21/06/2022
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
34ĐÔNG ĐÔ 06
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR054212AS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(ILLC)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
InS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
35DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
36DUNG QUẤT 01
Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất
VR133749SS(CL)30/01/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS30/01/2023
TS04/04/2023
TS04/04/2023
RS(LL)30/01/2023
RS(SE)30/01/2023
RS(OPP)30/01/2023
37DUY PHÁT 68
Công ty TNHH vận tải biển Duy Phát
VR103369AS(CL)08/02/2023 ÷ 08/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
DS12/03/2023
AS(LL)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
AS(SE)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
PS(SE)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
AS(OPP)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
InS(OPP)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
AS(APP)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
InS(APP)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
AS(GPP)08/02/2023 ÷ 08/05/2023
38ELEPHANT
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát
VR074582SS(CL)22/10/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS22/10/2022
TS[C]22/10/2022
BS[P]22/10/2022
BS[S]22/10/2022
RS(SE)22/10/2022
RS(SR)22/10/2022
RS(OPP)22/10/2022
RS(SPP)22/10/2022
RS(APP)22/10/2022
RS(BWMC)22/10/2022
39FALCON 06
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR113595SS(CL)08/11/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS08/11/2021
TS[P]08/11/2021
TS[S]08/11/2021
RS(LL)08/11/2021
RS(SE)08/11/2021
RS(OPP)08/11/2021
40FREEDOM
Công ty TNHH dịch vụ & quản lý tàu Sao Bắc Đẩu
VR074522RS(EE)10/11/2022 
41FUTURE
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR044518AS(CL)04/03/2023 ÷ 04/06/2023 
AS(SE)04/03/2023 ÷ 04/06/2023
PS(SR)04/03/2023 ÷ 04/06/2023
AS(OPP)04/03/2023 ÷ 04/06/2023
AS(APP)04/03/2023 ÷ 04/06/2023
AS(BWMC)04/03/2023 ÷ 04/06/2023
42GIA BẢO 68
Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Gia Bảo
VR113603AS(CL)02/03/2023 ÷ 02/06/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)02/03/2023 ÷ 02/06/2023
AS(SE)02/03/2023 ÷ 02/06/2023
AS(OPP)02/03/2023 ÷ 02/06/2023
AS(APP)02/03/2023 ÷ 02/06/2023
AS(GPP)02/03/2023 ÷ 02/06/2023
43GLOBE 6
Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải biển Toàn Cầu
VR082768SS(CL)14/03/2023Tàu đã bị treo cấp
DS14/03/2023
RS(ILLC)14/03/2023
RS(SC)14/03/2023
RS(SE)14/03/2023
RS(SR)14/03/2023
RS(OPP)14/03/2023
RS(SPP)14/03/2023
RS(APP)14/03/2023
RS(IMSBC)14/03/2023
RS(IMDG)14/03/2023
RS(BWMC)14/03/2023
44GOLD PEARL
Công ty TNHH vận tải dầu khí Việt Mỹ
VR054631AS(CL)18/02/2023 ÷ 18/05/2023 
InS(CL)18/02/2022 ÷ 18/05/2022
DS17/05/2023
BS[U]03/06/2023
45GOLD SEASON
Công ty TNHH khí đốt Thăng Long
VR034551SS(CL)14/05/2023 
DS14/05/2023
BS[S]14/05/2023
BS[P]14/05/2023
RS(SE)14/05/2023
RS(SR)14/05/2023
RS(OPP)14/05/2023
RS(SPP)14/05/2023
RS(APP)14/05/2023
RS(BWMC)14/05/2023
RS(IHM)14/05/2023
46GOLD STAR 19
Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải biển Tấn Phúc
VR094363DS08/04/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
47GREAT OCEAN
Công ty cổ phần hàng hải - dầu khí Hải Âu
VR052521TS23/07/2020 
48HÀ ANH 09
Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR021975AS(CL)01/09/2022 ÷ 01/12/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
AS(SE)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
AS(OPP)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
AS(GPP)01/09/2022 ÷ 01/12/2022
49HA-97
Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy
VR971384SS(CL)09/04/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/04/2023
RS(LL)09/04/2023
RS(SE)09/04/2023
RS(OPP)09/04/2023
50HẢI AN 001
Công ty TNHH năng lượng Hải An
VR093321DS16/04/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
51HAI DUONG 16
Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương
VR114318RS(LHNS)18/04/2023 
52HAI DUONG 39
Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương
VR164378AS(SPS)27/02/2023 ÷ 27/05/2023 
53HẢI HÀ 58
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR113213AS(CL)05/03/2023 ÷ 05/06/2023 
InS(CL)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
AS(ILLC)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
AS(SC)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
InS(SC)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
AS(SE)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
PS(SE)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
PS(SR)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
AS(OPP)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
InS(OPP)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
AS(APP)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
InS(APP)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
AS(BWMC)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
InS(BWMC)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
AS(GPP)05/03/2023 ÷ 05/06/2023
54HẢI LONG 126
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR072702AS(CL)11/02/2023 ÷ 11/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
InS(CL)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
DS11/02/2023
AS(LL)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
AS(SE)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
PS(SE)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
AS(OPP)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
InS(OPP)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
AS(APP)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
InS(APP)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
AS(GPP)11/02/2023 ÷ 11/05/2023
55HẢI NAM 69
Công ty TNHH Hải Nam
VR103411DS16/05/2023 
56HẢI PHƯƠNG 102
Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát
VR042435SS(CL)13/02/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
DS13/02/2022
TS29/03/2022
RS(LL)13/02/2022
AS(LL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(SE)13/02/2022
AS(SE)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(OPP)13/02/2022
AS(OPP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(APP)13/02/2022
AS(APP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
RS(IMSBC)13/02/2022
57HAIAN EAST
Công ty TNHH vận tải container Hải An
VR084568SS(CL)05/06/2023 
DS05/06/2023
BS05/06/2023
RS(ILLC)05/06/2023
RS(SC)05/06/2023
RS(SE)05/06/2023
RS(SR)05/06/2023
RS(OPP)05/06/2023
RS(SPP)05/06/2023
RS(APP)05/06/2023
RS(IMDG)05/06/2023
RS(BWMC)05/06/2023
RS(IHM)05/06/2023
58HOÀ BÌNH
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty cổ phần
VR113648SS(CL)29/03/2023Tàu đã bị treo cấp
DS29/03/2023
RS(LL)29/03/2023
RS(SE)29/03/2023
RS(OPP)29/03/2023
RS(APP)29/03/2023
59HÒA BÌNH CARRARA
Công ty TNHH du lịch Xanh Phú Quốc
VR054143DS29/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(DT01)01/05/2023
60HÒA BÌNH SHIP 01
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184288SS(CL)06/06/2023 
TS[1]06/06/2023
TS[2]06/06/2023
RS(LL)06/06/2023
RS(HC(QP))06/06/2023
RS(OPP)06/06/2023
61HOÀNG AN 568
Công ty TNHH vận tải biển Gia Hoàng
VR113519AS(APP)02/03/2023 ÷ 02/06/2023 
InS(APP)02/03/2023 ÷ 02/06/2023
62HOÀNG DƯƠNG
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA
VR082793SS(CL)28/03/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
DS28/03/2023
RS(LL)28/03/2023
AS(LL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
RS(SE)28/03/2023
AS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
PS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
RS(OPP)28/03/2023
AS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
RS(APP)28/03/2023
AS(APP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
RS(IMSBC)28/03/2023
AS(GPP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
63HOÀNG MINH 18
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hoàng Minh Nguyên
VR072709SS(CL)09/02/2023 
AS(CL)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
DS09/02/2023
TS16/05/2023
RS(LL)09/02/2023
AS(LL)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(SE)09/02/2023
AS(SE)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(OPP)09/02/2023
AS(OPP)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(APP)09/02/2023
AS(APP)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(IMSBC)09/02/2023
64HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đã bị treo cấp
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
65HOÀNG NGUYÊN RUBY
Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu
VR054082AS(CL)11/12/2022 ÷ 11/03/2023Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(ILLC)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(SC)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
InS(SC)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(SE)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
PS(SE)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
PS(SR)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(OPP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
InS(OPP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(APP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
InS(APP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(GPP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
66HOÀNG PHÚC 27
Công ty TNHH Hoàng Phép
VR021968SS(CL)20/01/2023Tàu đã bị treo cấp
DS20/01/2023
TS30/01/2023
RS(LL)20/01/2023
RS(SE)20/01/2023
RS(OPP)20/01/2023
RS(APP)20/01/2023
RS(IMSBC)20/01/2023
67HOÀNG PHƯƠNG 46
Công ty cổ phần phát triển công nghiệp tàu thuỷ Nam Sơn
VR032019SS(CL)24/04/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS24/04/2023
RS(ILLC)24/04/2023
RS(SC)24/04/2023
RS(SE)24/04/2023
RS(SR)24/04/2023
RS(OPP)24/04/2023
RS(SPP)24/04/2023
RS(APP)24/04/2023
RS(IMSBC)24/04/2023
RS(IMDG)24/04/2023
RS(BWMC)24/04/2023
68HOÀNG THIÊN 99
Công ty cổ phần vận tải Phú Quý Express
VR991482AS(CL)04/01/2023 ÷ 04/04/2023 
AS(LL)04/01/2023 ÷ 04/04/2023
AS(SE)04/01/2023 ÷ 04/04/2023
AS(OPP)04/01/2023 ÷ 04/04/2023
AS(APP)04/01/2023 ÷ 04/04/2023
AS(GPP)04/01/2023 ÷ 04/04/2023
69HOÀNG THỊNH 268
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh
VR042338SS(CL)16/02/2023 
DS16/02/2023
TS16/02/2023
RS(LL)16/02/2023
RS(SE)16/02/2023
RS(OPP)16/02/2023
RS(APP)16/02/2023
RS(IMSBC)16/02/2023
70HOANG TRIEU 68
Công ty cổ phần Hoàng Triệu
VR072624SS(CL)29/05/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS29/05/2023
TS29/05/2023
RS(ILLC)29/05/2023
RS(SC)29/05/2023
RS(SE)29/05/2023
RS(SR)29/05/2023
RS(OPP)29/05/2023
RS(SPP)29/05/2023
RS(APP)29/05/2023
RS(IMSBC)29/05/2023
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;