Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 221 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1ABYSS
Fareast Shipmanagement Hongkong Ltd.
VR983401SS(CL)06/11/2018 
DS06/11/2018
TS06/11/2018
BS06/11/2018
BS06/11/2018
BS06/11/2018
RS(SE)06/11/2018
RS(SR)06/11/2018
RS(OPP)06/11/2018
RS(SPP)06/11/2018
RS(APP)06/11/2018
2AN BANG
Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ
VR042234AS(CL)29/08/2018 ÷ 29/11/2018 
AS(LL)29/08/2018 ÷ 29/11/2018
AS(SE)29/08/2018 ÷ 29/11/2018
AS(OPP)29/08/2018 ÷ 29/11/2018
3AN PHÁT 36
Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát
VR093245AS(CL)07/08/2018 ÷ 07/11/2018 
AS(ILLC)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(SE)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
PS(SR)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(OPP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(APP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
4AN PHÚ 16
Công ty cổ phần vật tư máy tàu thuỷ An Phú
VR103399AS(CL)30/08/2018 ÷ 30/11/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
DS20/08/2018
TS12/09/2018
AS(ILLC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(SC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(SC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(SE)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
PS(SE)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
PS(SR)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(OPP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(OPP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(APP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(APP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(BWMC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(BWMC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
5AN PHÚ 168
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052426AS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
DS13/07/2018
AS(LL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
PS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
InS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
6AN PHÚ 868
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052427AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
PS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
InS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
7AN TRUNG VIỆT 26
Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trung Việt
VR082781SS(CL)10/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS10/03/2018
TS[P]10/03/2018
TS[S]10/03/2018
RS(ILLC)10/03/2018
RS(SE)10/03/2018
RS(SR)10/03/2018
RS(OPP)10/03/2018
RS(SPP)10/03/2018
RS(APP)10/03/2018
RS(SW)10/03/2018
8ANH PHÚC 18
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Anh Phúc TB
VR082963SS(CL)08/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS08/10/2018
RS(LL)08/10/2018
RS(SE)08/10/2018
RS(OPP)08/10/2018
RS(IMSBC)08/10/2018
9BIỂN ĐÔNG 06
Công ty TNHH Biển Tín
VR752071RS(LL)20/09/2018 
RS(SE)20/09/2018
RS(OPP)20/09/2018
10BIỂN ĐÔNG 19-ALCI
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Biển Đông
VR093183AS(CL)15/06/2018 ÷ 15/09/2018 
AS(LL)15/06/2018 ÷ 15/09/2018
AS(SE)15/06/2018 ÷ 15/09/2018
AS(OPP)15/06/2018 ÷ 15/09/2018
11BIENDONG FREIGHTER
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR063699AS(CL)17/07/2018 ÷ 17/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(ILLC)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(SC)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
InS(SC)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(SE)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
PS(SE)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
PS(SR)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(OPP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
InS(OPP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(APP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
InS(APP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
12BIENDONG MELODY
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR042776AS(CL)10/05/2018 ÷ 10/08/2018 
AS(SE)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
PS(SR)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(OPP)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(APP)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(BWMC)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
13BÌNH DƯƠNG 126
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR082777SS(CL)06/05/2018Tàu đã bị treo cấp
DS06/05/2018
TS25/03/2018
RS(LL)06/05/2018
RS(SE)06/05/2018
RS(OPP)06/05/2018
RS(SW)25/03/2018
14BÌNH DƯƠNG 26
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032118AS(CL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
AS(SE)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
AS(OPP)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
RS(SW)17/04/2018
15BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS15/09/2018
TS12/04/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
16BÌNH DƯƠNG 568
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042253AS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
DS17/08/2018
AS(LL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
PS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
InS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
RS(SW)17/11/2017
17BÌNH DƯƠNG 636
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032068SS(CL)09/09/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
DS09/09/2018
TS09/09/2018
RS(LL)09/09/2018
AS(LL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(SE)09/09/2018
AS(SE)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(OPP)09/09/2018
AS(OPP)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(SW)09/12/2017
18BÌNH DƯƠNG 648
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR093142SS(CL)27/09/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
DS27/09/2018
TS27/09/2018
RS(LL)27/09/2018
AS(LL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(SE)27/09/2018
AS(SE)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(OPP)27/09/2018
AS(OPP)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(SW)27/12/2017
19BÌNH DƯƠNG 658
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032142AS(CL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(SE)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(OPP)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
RS(SW)28/05/2018
20BÌNH DƯƠNG 663
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032130AS(CL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018Tàu đã bị treo cấp
TS05/11/2018
AS(LL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
AS(SE)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
AS(OPP)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
RS(SW)02/04/2018
21BÌNH DƯƠNG 666
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR052329AS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(LL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
PS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
InS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
RS(SW)15/03/2018
22BÌNH DƯƠNG 838
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042214AS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
DS27/04/2018
AS(LL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
PS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
InS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
23BÌNH DƯƠNG 856
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR072674SS(CL)02/11/2017Tàu đã bị treo cấp
RS(LL)02/11/2017
RS(SE)02/11/2017
RS(OPP)02/11/2017
24BÌNH MINH 26
Công ty TNHH vận tải Thanh Minh
VR052377AS(CL)24/07/2018 ÷ 24/10/2018 
InS(CL)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
DS10/07/2018
AS(ILLC)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(SE)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
PS(SE)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
PS(SR)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(OPP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
InS(OPP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(APP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
InS(APP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
25BÌNH NGUYÊN 86
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Phượng
VR072698AS(CL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(SE)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(OPP)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
RS(SW)10/06/2018
26BÌNH NGUYÊN 88-ALCI
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại Phúc Hải
VR083031AS(CL)13/09/2018 ÷ 13/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)13/09/2018 ÷ 13/12/2018
AS(SE)13/09/2018 ÷ 13/12/2018
AS(OPP)13/09/2018 ÷ 13/12/2018
27BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083SS(CL)25/05/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
DS25/05/2017
TS06/12/2015
RS(SE)25/05/2017
AS(SE)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(OPP)25/05/2017
AS(OPP)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(SW)06/12/2015
28BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(LL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
PS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
InS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
29CÁI LÂN-06
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093329AS(CL)08/02/2018 ÷ 08/05/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
AS(SE)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
AS(OPP)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
RS(SW)08/05/2018
30CẢNG VỤ 07
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
VR082860SS(CL)06/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
DS06/06/2018
TS06/06/2018
RS(LL)06/06/2018
RS(SE)06/06/2018
RS(OPP)06/06/2018
31CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR143912AS(CL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(SE)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(OPP)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
32CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210AS(CL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018 
AS(LL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(SE)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(OPP)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
33CẢNG VỤ QUẢNG TRỊ 02
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR042242AS(CL)06/09/2018 ÷ 06/12/2018 
AS(LL)06/09/2018 ÷ 06/12/2018
AS(SE)06/09/2018 ÷ 06/12/2018
AS(OPP)06/09/2018 ÷ 06/12/2018
34CẢNG VỤ VŨNG TÀU 01
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu
VR093123AS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017
DS11/06/2017 ÷ 11/09/2017
RS(SW)11/09/2017
35CFC 02
Công ty tài chính cổ phần xi măng
VR123554SS(CL)18/06/2018Tàu đã bị treo cấp
DS18/06/2018
TS18/06/2018
RS(LL)18/06/2018
RS(SE)18/06/2018
RS(OPP)18/06/2018
RS(IMSBC)18/06/2018
36CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
37CHU LAI 18
Công ty cổ phần TM & vận tải Sơn Đông Bắc
VR082871SS(CL)02/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS02/12/2018
RS(LL)02/12/2018
RS(SE)02/12/2018
RS(OPP)02/12/2018
RS(IMSBC)02/12/2018
38CỒN CỎ 01
BQL Cảng cá đảo Cồn Cỏ
VR062576InS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
DS16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(PSS)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
39CÔNG MINH 18
Công ty cổ phần container phía nam
VR113553TS25/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
40CÔNG THÀNH 179
Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhật Thành
VR082878AS(CL)24/08/2018 ÷ 24/11/2018 
AS(LL)24/08/2018 ÷ 24/11/2018
AS(SE)24/08/2018 ÷ 24/11/2018
AS(OPP)24/08/2018 ÷ 24/11/2018
41CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
42CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
PS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(SW)19/11/2017
43CVĐN-01
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
VR022683AS(CL)15/05/2018 ÷ 15/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(LL)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(SE)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(OPP)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
44DAI DUONG 01
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR012574AS(CL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018 
AS(LL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(SE)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(OPP)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
45ĐẠI NGHĨA 89-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Bảo An
VR082850AS(CL)21/08/2018 ÷ 21/11/2018 
AS(LL)21/08/2018 ÷ 21/11/2018
AS(SE)21/08/2018 ÷ 21/11/2018
AS(OPP)21/08/2018 ÷ 21/11/2018
46DẦU KHÍ 105
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR820444DS29/09/2018 
RS(ILLC)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(SR)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
47ĐÔNG DƯƠNG 09
Công ty cổ phần thương mại vận tải Đông Dương
VR103461AS(CL)08/09/2018 ÷ 08/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
DS01/10/2018
BS01/10/2018
AS(ILLC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(SC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
InS(SC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(SE)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
PS(SE)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
PS(SR)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(OPP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
InS(OPP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(APP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
InS(APP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(BWMC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
48ĐÔNG HẢI 02
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR032079AS(CL)09/01/2018 ÷ 09/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(SE)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
PS(SR)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(OPP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(APP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SW)09/04/2018
49ĐỒNG NHẤT 18
Công ty TNHH vận tải biển Vinh Minh Thư
VR082820SS(CL)11/04/2018Tàu đã bị treo cấp
DS11/04/2018
TS11/04/2018
RS(LL)11/04/2018
RS(SE)11/04/2018
RS(OPP)11/04/2018
RS(SW)11/04/2018
50DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.20.13
Dự trữ quốc gia khu vực Đông Bắc
VR134021SS(CL)09/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
AS(CL)09/12/2014 ÷ 09/03/2015
InS(CL)09/12/2015 ÷ 09/03/2016
DS09/12/2014 ÷ 09/03/2015
RS(SE)09/12/2018
AS(SE)09/12/2014 ÷ 09/03/2015
PS(SE)09/12/2015 ÷ 09/03/2016
RS(OPP)09/12/2018
AS(OPP)09/12/2014 ÷ 09/03/2015
InS(OPP)09/12/2015 ÷ 09/03/2016
RS(SW)09/05/2014
51ĐỨC LỘC 16
Công ty TNHH Đức Lộc
VR032077SS(CL)29/09/2018 
RS(LL)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
52ĐỨC MINH 555
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103407DS02/10/2018 
53ĐỨC MINH 888
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103405AS(CL)10/09/2018 ÷ 10/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
InS(CL)10/09/2018 ÷ 10/12/2018
DS10/09/2018
AS(LL)10/09/2018 ÷ 10/12/2018
AS(SE)10/09/2018 ÷ 10/12/2018
PS(SE)10/09/2018 ÷ 10/12/2018
AS(OPP)10/09/2018 ÷ 10/12/2018
InS(OPP)10/09/2018 ÷ 10/12/2018
54ĐỨC NAM 01
Công ty cổ phần đầu tư và vận tải biển Đức Nam S&G
VR103438DS11/12/2018 
55EASTERN SEA
Công ty TNHH METAL HP
VR860237AS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(LL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
PS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
InS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
56FALCON 18
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR770610SS(CL)08/12/2018 
DS08/12/2018
RS(LL)08/12/2018
RS(SE)08/12/2018
RS(OPP)08/12/2018
57GIA LONG 222
Công ty cổ phần Minh Đạt
VR062513AS(CL)30/11/2017 ÷ 28/02/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
AS(LL)30/11/2017 ÷ 28/02/2018
AS(SE)30/11/2017 ÷ 28/02/2018
AS(OPP)30/11/2017 ÷ 28/02/2018
58GREEN LAND
Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân
VR072879SS(CL)22/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS22/07/2018
TS22/07/2018
RS(ILLC)22/07/2018
RS(SC)22/07/2018
RS(SE)22/07/2018
RS(SR)22/07/2018
RS(OPP)22/07/2018
RS(SPP)22/07/2018
RS(IMSBC)22/07/2018
59HÀ AN 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà An
VR082839SS(CL)08/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS08/10/2018
TS08/07/2018
RS(LL)08/07/2018
RS(SE)08/07/2018
RS(OPP)08/07/2018
60HÀ BÌNH 36-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Hà Bình
VR113519TS03/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
61HẠ LONG 08
Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
VR103449PS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
62HÀ TRUNG 98
Công ty TNHH vận tải sông biển Hà Trung
VR093174AS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
DS12/08/2018
AS(ILLC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SR)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
63HẢI AN 16
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Hoàng Phát
VR123786AS(CL)26/06/2018 ÷ 26/09/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
AS(SE)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
AS(OPP)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
64HẢI ĐẠT 27-ALCI
Công ty cổ phần vận tải biển Hải Đạt
VR103365AS(CL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
DS22/07/2018
AS(LL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
AS(SE)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
PS(SE)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
AS(OPP)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
InS(OPP)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
65HẢI DƯƠNG 27
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cường Thịnh
VR093250AS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018 
AS(LL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
66HẢI GIANG 68-BLC
Công ty cổ phần vận tải biển & thương mại Đại Việt
VR082851SS(CL)30/08/2018Tàu đã bị treo cấp
DS30/08/2018
TS30/08/2018
RS(LL)30/08/2018
RS(SE)30/08/2018
RS(OPP)30/08/2018
67HATISCO 01
Công ty TNHH TM xây dựng và giao nhận vận tải Sao Việt
VR920577AS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(LL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
PS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
InS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
RS(SW)11/06/2018
68HO TAY 8
Công ty TNHH thương mại và vận tải biển An Lai
VR052407DS02/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
69HOA TIÊU 01
Công ty TNHH MTV hoa tiêu khu vực VI
VR082912SS(CL)03/11/2018 
DS03/11/2018
TS[P]03/11/2018
TS[S]03/11/2018
RS(LL)04/08/2018
RS(SE)04/08/2018
RS(OPP)04/08/2018
70HOÀNG BẢO 18
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Bảo
VR083009TS24/10/2018 
71HOÀNG HUY 18
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Minh Phương
VR093222AS(CL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018 
AS(LL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
AS(SE)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
AS(OPP)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
72HOÀNG MINH 07
Công ty cổ phần Hoàng Minh
VR082925SS(CL)12/12/2018 
DS12/12/2018
TS12/12/2018
RS(LL)12/12/2018
RS(SE)12/12/2018
RS(OPP)12/12/2018
73HOANG PHUONG VIGOR
Công ty TNHH hàng hải Hoàng Phương
VR042343DS27/11/2018 
TS18/10/2018
BS27/11/2018
74HỘI AN 02
VR103466DS21/09/2013 
TS21/09/2015
75HÒN NGƯ 68
Cảng vụ hàng hải Nghệ An
VR144008AS(CL)25/08/2018 ÷ 25/11/2018 
AS(LL)25/08/2018 ÷ 25/11/2018
AS(SE)25/08/2018 ÷ 25/11/2018
AS(OPP)25/08/2018 ÷ 25/11/2018
76HỒNG DƯƠNG 18
Công ty TNHH Hồng Dương
VR082965SS(CL)01/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS01/11/2018
RS(LL)01/11/2018
RS(SE)01/11/2018
RS(OPP)01/11/2018
77HỒNG LONG 1
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II (Pilotco II)
VR032066SS(CL)01/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
TS[P]22/07/2018
TS[S]22/07/2018
RS(LL)01/10/2018
RS(HC(QP))01/10/2018
RS(OPP)01/10/2018
78HP 02
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR032047SS(CL)02/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS02/07/2018
79HP-05
Công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ
VR042151SS(CL)21/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
DS21/11/2018
RS(LL)21/11/2018
RS(SE)21/11/2018
RS(OPP)21/11/2018
80HUẾ 18
Công ty cổ phần cảng Thuận An
VR021965SS(CL)09/12/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
DS09/12/2018
TS09/12/2018
RS(ILLC)09/12/2018
AS(ILLC)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
RS(SE)09/12/2018
AS(SE)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
RS(SR)09/12/2018
PS(SR)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
RS(OPP)09/12/2018
AS(OPP)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
RS(SPP)09/12/2018
RS(APP)09/12/2018
AS(APP)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
RS(IMSBC)09/12/2018
81HÙNG THẮNG 27
Công ty TNHH Hùng Thắng
VR032042SS(CL)31/05/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
InS(CL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
DS07/10/2016
TS31/08/2016
RS(LL)31/05/2018
AS(LL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(SE)31/05/2018
AS(SE)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
PS(SE)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(OPP)31/05/2018
AS(OPP)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
InS(OPP)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(SW)31/08/2016
82HUNG THINH 07
Công ty TNHH dịch vụ vận tải nạo vét Hưng Thịnh
VR074080AS(CL)21/06/2018 ÷ 21/09/2018 
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;