Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 227 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1Á ĐÔNG 18
Công ty cổ phần thương mại vận tải và xuất nhập khẩu Á Đông
VR042225SS(CL)28/07/2019 
DS28/07/2019
TS15/08/2019
RS(LL)28/07/2019
RS(SE)28/07/2019
RS(OPP)28/07/2019
RS(IMSBC)28/07/2019
2AN BANG
Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ
VR042234SS(CL)29/08/2019 
DS29/08/2019
RS(LL)29/08/2019
RS(SE)29/08/2019
RS(OPP)29/08/2019
3AN PHÁT 36
Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát
VR093245SS(CL)07/08/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
DS25/04/2019
TS21/07/2019
RS(ILLC)07/08/2019
AS(ILLC)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SE)07/08/2019
AS(SE)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SR)07/08/2019
PS(SR)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(OPP)07/08/2019
AS(OPP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SPP)07/08/2019
RS(APP)07/08/2019
AS(APP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(IMSBC)07/08/2019
4AN PHONG
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR814070InS(APP)30/11/2018 ÷ 28/02/2019 
5AN PHÚ 168
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052426AS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
DS13/07/2018
AS(LL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
PS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
InS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
6AN PHÚ 868
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052427AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
DS21/03/2019
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
PS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
InS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
7AN TRUNG 168
Công ty TNHH An Trung
VR082968AS(CL)06/06/2019 ÷ 06/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
AS(ILLC)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
AS(SC)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
InS(SC)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
AS(SE)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
PS(SE)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
PS(SR)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
AS(OPP)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
InS(OPP)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
AS(APP)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
InS(APP)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
AS(BWMC)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
InS(BWMC)06/06/2019 ÷ 06/09/2019
8ANNIE GAS 09
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR974053AS(SE)18/06/2019 ÷ 18/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Phòng Tàu biển
PS(SE)18/06/2019 ÷ 18/09/2019
9AULAC FORTUNE
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR104156AS(CL)07/03/2019 ÷ 07/06/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(SE)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
PS(SR)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(OPP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(APP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(CHM)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
AS(BWMC)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
10BẠCH ĐẰNG
Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng
VR900334SS(CL)18/04/2019 
SS(CL)18/04/2019
RS(FDS)18/04/2019
11BÍCH THANH 88
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR163575AS(CL)29/04/2019 ÷ 29/07/2019 
InS(CL)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
AS(ILLC)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
AS(SC)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
InS(SC)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
AS(SE)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
PS(SE)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
PS(SR)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
AS(OPP)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
InS(OPP)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
AS(APP)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
InS(APP)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
AS(BWMC)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
InS(BWMC)29/04/2019 ÷ 29/07/2019
12BIỂN ĐÔNG 19-ALCI
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Biển Đông
VR093183SS(CL)15/09/2019 
DS15/09/2019
RS(LL)15/09/2019
RS(SE)15/09/2019
RS(OPP)15/09/2019
RS(IMSBC)15/09/2019
13BIỂN VÀNG 08
Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ hàng hải Biển Vàng
VR982975SS(CL)10/06/2019 
DS10/06/2019
TS[P]21/03/2019
TS[S]21/03/2019
RS(LL)10/06/2019
RS(SE)10/06/2019
RS(OPP)10/06/2019
14BIENDONG FREIGHTER
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR063699BS[02]18/07/2019 
BS[01]18/07/2019
15BIENDONG NAVIGATOR
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR054074AS(CL)31/03/2019 ÷ 30/06/2019 
16BÌNH AN 01
Công ty TNHH thương mại DV vận tải đại lý tàu biển Bình An
VR011837AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019 
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
17BÌNH AN HÀ TIÊN 03
Công ty cổ phần vận Tải Bình An Hà Tiên
VR184287InS(CL)08/06/2019 ÷ 08/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS08/06/2019 ÷ 08/09/2019
AS(LL)08/06/2019 ÷ 08/09/2019
InS(PSS)08/06/2019 ÷ 08/09/2019
AS(OPP)08/06/2019 ÷ 08/09/2019
18BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
19BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083SS(CL)25/05/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
DS25/05/2017
TS06/12/2015
RS(SE)25/05/2017
AS(SE)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(OPP)25/05/2017
AS(OPP)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(SW)06/12/2015
20BÌNH THUẬN 16
Ban quản lý cảng Phú Quý
VR991482InS(CL)02/01/2019 ÷ 02/04/2019 
DS02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(LL)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(OPP)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
InS(OPP)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
21BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
InS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
DS30/06/2019
AS(LL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
PS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
InS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
22CAM RANH 4
Công ty cổ phần cảng Cam Ranh
VR871265SS(CL)23/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
DS23/08/2019
RS(LL)23/08/2019
RS(SE)23/08/2019
RS(OPP)23/08/2019
23CẢNG VỤ HÀNG HẢI BÌNH THUẬN 01
Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
VR143915SS(CL)26/08/2019 
DS26/08/2019
TS[P]26/08/2019
TS[S]26/08/2019
RS(LL)26/08/2019
RS(SE)26/08/2019
RS(OPP)26/08/2019
24CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210AS(CL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)10/06/2019 ÷ 10/09/2019
AS(LL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(SE)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
PS(SE)10/06/2019 ÷ 10/09/2019
AS(OPP)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
InS(OPP)10/06/2019 ÷ 10/09/2019
25CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 05
Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
VR143914RS(LL)26/08/2019 
RS(SE)26/08/2019
RS(OPP)26/08/2019
26CẢNG VỤ QUẢNG TRỊ 02
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR042242SS(CL)06/09/2019 
DS06/09/2019
RS(LL)06/09/2019
RS(SE)06/09/2019
RS(OPP)06/09/2019
27CFC 01
Công ty TNHH hàng hải An Tâm
VR143725SS(CL)28/08/2019 
DS28/08/2019
TS[C]28/08/2019
RS(LL)28/08/2019
RS(SE)28/08/2019
RS(OPP)28/08/2019
RS(IMSBC)28/08/2019
28CFC 02
Công ty tài chính cổ phần xi măng
VR123554SS(CL)18/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS18/06/2018
TS18/06/2018
RS(LL)18/06/2018
RS(SE)18/06/2018
RS(OPP)18/06/2018
RS(IMSBC)18/06/2018
29CFC 03
Công ty TNHH Phương Nam
VR093219SS(CL)13/07/2019 
DS13/07/2019
TS13/07/2019
RS(LL)13/07/2019
RS(SE)13/07/2019
RS(OPP)13/07/2019
RS(IMSBC)13/07/2019
30CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019 
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
31CH-07
Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Cửa Lò
VR083048SS(CL)22/12/2018Tàu đã bị treo cấp
TS[P]22/12/2018
TS[S]22/12/2018
RS(LL)22/12/2018
RS(HC(QP))22/12/2018
RS(OPP)22/12/2018
32CÔN ĐẢO 10
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR021889InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019 
33CÔNG MINH 18
Công ty cổ phần container phía nam
VR113553AS(CL)19/04/2019 ÷ 19/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)19/04/2019 ÷ 19/07/2019
DS20/07/2019
TS25/02/2019
AS(LL)19/04/2019 ÷ 19/07/2019
AS(SE)19/04/2019 ÷ 19/07/2019
PS(SE)19/04/2019 ÷ 19/07/2019
AS(OPP)19/04/2019 ÷ 19/07/2019
InS(OPP)19/04/2019 ÷ 19/07/2019
34CSG 99
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
VR961717AS(CL)05/06/2019 ÷ 05/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(ILLC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(SE)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(OPP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
35CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
36DAI DUONG 01
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR012574AS(CL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(SE)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(OPP)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
37ĐẠI DƯƠNG 68
Công ty cổ phần TM & vận tải Sơn Đông Bắc
VR093113SS(CL)08/08/2019 
DS08/08/2019
TS08/08/2019
RS(LL)08/08/2019
RS(SE)08/08/2019
RS(OPP)08/08/2019
RS(IMSBC)08/08/2019
38ĐẠI LỘC 36
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải biển Minh Tuấn
VR021959AS(CL)08/01/2019 ÷ 08/04/2019 
AS(LL)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
AS(SE)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
AS(OPP)08/01/2019 ÷ 08/04/2019
39ĐẠI LỤC 07
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR083014SS(CL)24/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS24/12/2018
RS(ILLC)24/12/2018
RS(SC)24/12/2018
RS(SE)24/12/2018
RS(SR)24/12/2018
RS(OPP)24/12/2018
RS(SPP)24/12/2018
RS(APP)24/12/2018
RS(IMSBC)24/12/2018
RS(BWMC)24/12/2018
40ĐO ĐẠC BIỂN 01
Trung tâm trắc địa và bản đồ biển
VR991484AS(CL)18/03/2019 ÷ 18/06/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
DS05/01/2019
AS(LL)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
AS(SE)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
PS(SE)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
AS(OPP)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
InS(OPP)18/03/2019 ÷ 18/06/2019
41DOLPHIN 89
Công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế ITC
VR993177TS11/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
42ĐÔNG BA
Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
VR062449InS(BWMC)28/05/2019 ÷ 28/08/2019 
43ĐÔNG HẢI 36
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR093027SS(CL)12/05/2019 
DS12/05/2019
RS(ILLC)12/05/2019
RS(SE)12/05/2019
RS(SR)12/05/2019
RS(OPP)12/05/2019
RS(SPP)12/05/2019
RS(APP)12/05/2019
RS(IMSBC)12/05/2019
44ĐÔNG PHONG
Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
VR942192AS(CL)09/06/2019 ÷ 09/09/2019 
InS(CL)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
BS19/09/2019
AS(ILLC)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
AS(SC)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
InS(SC)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
AS(SE)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
PS(SE)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
PS(SR)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
AS(OPP)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
InS(OPP)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
AS(APP)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
InS(APP)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
AS(BWMC)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
InS(BWMC)09/06/2019 ÷ 09/09/2019
45ĐÔNG THIÊN PHÚ 09
Công ty cổ phần Đông Thiên Phú Miền Nam
VR072654DS19/09/2019 
46DONG THIEN PHU STAR
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại OSL Việt Nam
VR072619SS(CL)11/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS11/09/2019
RS(ILLC)11/09/2019
RS(SC)11/09/2019
RS(SE)11/09/2019
RS(SR)11/09/2019
RS(OPP)11/09/2019
RS(SPP)11/09/2019
RS(APP)11/09/2019
RS(IMSBC)11/09/2019
RS(BWMC)11/09/2019
47ĐỨC LỘC 16
Công ty TNHH Đức Lộc
VR032077SS(CL)29/09/2018Tàu đã bị treo cấp
DS29/12/2018
TS[P]29/12/2018
TS[S]29/12/2018
RS(LL)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
48ĐỨC MINH 555
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103407AS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
DS02/10/2018
AS(LL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
PS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
InS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
49ĐỨC PHÁT 66
Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hải Đạt
VR082732AS(CL)16/01/2019 ÷ 16/04/2019 
AS(LL)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
AS(SE)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
AS(OPP)16/01/2019 ÷ 16/04/2019
50ĐỨC THỊNH 19
Công ty cổ phần vận tải biển Đức Thịnh
VR052298AS(CL)06/01/2019 ÷ 06/04/2019 
AS(LL)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
AS(SE)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
AS(OPP)06/01/2019 ÷ 06/04/2019
51DYNAMIC OCEAN 02
Công ty TNHH Tiến Vũ
VR113695DS23/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
BS23/07/2019
52DYNAMIC OCEAN 03
Công ty TNHH Tiến Vũ
VR113694DS29/08/2019 
BS29/08/2019
53DYNAMIC OCEAN 05
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Hưng
VR123830AS(CL)05/06/2019 ÷ 05/09/2019 
InS(CL)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(ILLC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(SC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(SC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(SE)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
PS(SE)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
PS(SR)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(OPP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(OPP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(APP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(APP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(BWMC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(BWMC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
54DYNAMIC OCEAN 09
Công ty TNHH Tiến Phong
VR093292AS(CL)29/01/2019 ÷ 29/04/2019 
InS(CL)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
DS01/06/2019
BS01/06/2019
AS(ILLC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(SC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(SC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(SE)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
PS(SE)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
PS(SR)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(OPP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(OPP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(APP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(APP)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
AS(BWMC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
InS(BWMC)29/01/2019 ÷ 29/04/2019
55DYNAMIC OCEAN 27
Công ty TNHH Tiến Phong
VR113693AS(CL)25/01/2019 ÷ 25/04/2019 
InS(CL)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(ILLC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(SC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(SC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(SE)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
PS(SE)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
PS(SR)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(OPP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(OPP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(APP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(APP)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
AS(BWMC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
InS(BWMC)25/01/2019 ÷ 25/04/2019
56GIA VINH 68-BLC
Công ty TNHH thương mại Gia Vinh
VR113603AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
PS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
InS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
57GIA VŨ 18
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR062532AS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019 
InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
PS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
58GOLD OCEAN
Công ty Cổ phần Vận tải biển DKC
VR074365DS08/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
BS[C]08/08/2019
59GOLDEN SEA 999
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052328AS(CL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019 
AS(LL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
AS(SE)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
AS(OPP)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
60GREAT SAILOR
Công ty cổ phần hàng hải-dầu khí Hải Âu
VR993984SS(CL)31/08/2019 
DS31/08/2019
BS[02]31/08/2019
BS[03]31/08/2019
RS(ILLC)31/08/2019
RS(SC)31/08/2019
RS(SE)31/08/2019
RS(SR)31/08/2019
RS(OPP)31/08/2019
RS(SPP)31/08/2019
RS(APP)31/08/2019
RS(CHM)31/08/2019
RS(BWMC)31/08/2019
61GREAT TRUST DRAGON 1
Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Hiếu
VR093299AS(CL)25/03/2019 ÷ 25/06/2019 
InS(CL)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
DS25/03/2019
AS(ILLC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(SC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(SC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(SE)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
PS(SE)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
PS(SR)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(OPP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(OPP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(APP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(APP)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
AS(BWMC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
InS(BWMC)25/03/2019 ÷ 25/06/2019
62HÀ AN 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà An
VR082839SS(CL)08/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS08/10/2018
TS08/07/2018
RS(LL)08/07/2018
RS(SE)08/07/2018
RS(OPP)08/07/2018
63HÀ TRUNG 98
Công ty TNHH vận tải sông biển Hà Trung
VR093174AS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
DS12/08/2018
AS(ILLC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SR)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
64HẢI AN 001
Công ty TNHH năng lượng Hải An
VR093321AS(CL)19/03/2019 ÷ 19/06/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
TS28/05/2019
AS(LL)19/03/2019 ÷ 19/06/2019
AS(SE)19/03/2019 ÷ 19/06/2019
AS(OPP)19/03/2019 ÷ 19/06/2019
65HẢI ANH 18
Công ty TNHH vận tải Trung Hải
VR011801AS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019 
InS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
DS18/07/2019
AS(LL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
PS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
InS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
66HẢI BÌNH 16
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR082927SS(CL)04/06/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS04/06/2019
BS04/06/2019
RS(ILLC)04/06/2019
RS(SC)04/06/2019
RS(SE)04/06/2019
RS(SR)04/06/2019
RS(OPP)04/06/2019
RS(SPP)04/06/2019
RS(APP)04/06/2019
RS(BWMC)04/06/2019
67HẢI CHÂU 06
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hải Châu
VR103396SS(CL)07/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
DS07/07/2019
TS[P]07/07/2019
TS[S]07/07/2019
RS(LL)07/07/2019
RS(SE)07/07/2019
RS(OPP)07/07/2019
68HẢI DƯƠNG 27
Công ty TNHH vận tải biển Hải Sơn
VR093250RS(LL)19/08/2019 
RS(SE)19/08/2019
RS(OPP)19/08/2019
RS(IMSBC)19/08/2019
69HẢI GIANG 68-BLC
Công ty cổ phần vận tải biển & thương mại Đại Việt
VR082851SS(CL)30/08/2018Tàu đã bị treo cấp
DS30/08/2018
TS30/08/2018
RS(LL)30/08/2018
RS(SE)30/08/2018
RS(OPP)30/08/2018
70HẢI HÀ 18
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR103381SS(CL)09/09/2019 
DS09/09/2019
TS[P]09/09/2019
TS[S]09/09/2019
RS(LL)09/09/2019
RS(SE)09/09/2019
RS(OPP)09/09/2019
71HẢI LONG 27
Công ty TNHH thương mại và công nghiệp tàu thuỷ Hải Long
VR093293DS01/09/2019 
72HẢI MINH 36-BIDV
Công ty TNHH vận tải biển Thái Hà
VR093206SS(CL)30/06/2019 
DS30/06/2019
TS29/08/2019
RS(LL)30/06/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(IMSBC)30/06/2019
73HẢI NAM 136
Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hải Nam
VR052173AS(CL)01/10/2018 ÷ 01/01/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
AS(SE)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
AS(OPP)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
74HẢI NAM 68
Công ty TNHH Hải Nam
VR093305SS(CL)29/07/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS29/07/2019
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;