Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 187 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN BANG
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR824071AS(CL)30/06/2020 ÷ 30/09/2020 
InS(CL)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
DS30/06/2020
AS(ILLC)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
AS(SC)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
InS(SC)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
AS(SE)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
PS(SE)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
PS(SR)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
AS(OPP)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
InS(OPP)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
AS(APP)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
InS(APP)30/06/2020 ÷ 30/09/2020
2AN HẢI
Trường cao đẳng Hàng hải I
VR860095DS04/10/2020 
3AN THỊNH PHÚ 08
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR002290DS02/09/2020 
4APOLLO PACIFIC
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR883316RS(BWMC)26/04/2020 
5AQUAMARINE GAS
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR852215AS(CL)10/06/2020 ÷ 10/09/2020 
InS(CL)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
DS07/06/2020
TS07/06/2020
AS(ILLC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(SC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(SC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(SE)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
PS(SE)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
PS(SR)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(OPP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(OPP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(APP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(APP)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(GAS)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(GAS)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
AS(BWMC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
InS(BWMC)10/06/2020 ÷ 10/09/2020
6AULAC FORTUNE
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR104156SS(CL)07/03/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
DS07/03/2020
TS[1]22/01/2020
BS[1]07/03/2020
BS[2]07/03/2020
RS(SE)07/03/2020
AS(SE)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(SR)07/03/2020
PS(SR)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(OPP)07/03/2020
AS(OPP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(SPP)07/03/2020
RS(APP)07/03/2020
AS(APP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(CHM)07/03/2020
AS(CHM)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(BWMC)07/03/2020
AS(BWMC)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
7BẠCH ĐẰNG
Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng
VR900334SS(CL)18/04/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
SS(CL)18/04/2019
RS(FDS)18/04/2019
8BÍCH THANH 28
Công ty TNHH VTB Hải Âu
VR143684RS(APP)28/09/2019Tàu đã bị treo cấp
RS(BWMC)28/09/2019
9BIỂN ĐÔNG STAR
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR002893TS16/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
10BIENDONG FREIGHTER
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR063699AS(CL)17/07/2020 ÷ 17/10/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(ILLC)17/07/2020 ÷ 17/10/2020
AS(SC)17/07/2020 ÷ 17/10/2020
AS(SE)17/07/2020 ÷ 17/10/2020
PS(SR)17/07/2020 ÷ 17/10/2020
AS(OPP)17/07/2020 ÷ 17/10/2020
AS(APP)17/07/2020 ÷ 17/10/2020
AS(BWMC)17/07/2020 ÷ 17/10/2020
11BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164SS(CL)30/12/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
DS15/09/2018
TS12/04/2018
RS(LL)30/12/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SE)30/12/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(OPP)30/12/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
12BLUE WHALE
Công ty TNHH Tín Thịnh Phát Kỳ Hà
VR022683PS(SE)15/05/2020 ÷ 15/08/2020 
InS(OPP)15/05/2020 ÷ 15/08/2020
13BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020 
AS(LL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
AS(SE)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
AS(OPP)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
14CÁI LÂN-08
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093330DS09/08/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
15CẢNG VỤ 02
Cảng vụ hàng hải Nghệ An
VR021871AS(CL)28/05/2020 ÷ 28/08/2020 
InS(CL)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
DS28/09/2020
AS(LL)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
AS(SE)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
PS(SE)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
AS(OPP)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
InS(OPP)28/05/2020 ÷ 28/08/2020
16CANÔ CN01-TSA
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV
VR052368DS11/08/2020 
17CHÂU THÀNH SHIP 36
Công ty TNHH sản xuất thương mại & vận tải Châu Thành
VR072571AS(CL)18/05/2020 ÷ 18/08/2020 
InS(CL)18/05/2020 ÷ 18/08/2020
AS(LL)18/05/2020 ÷ 18/08/2020
AS(SE)18/05/2020 ÷ 18/08/2020
PS(SE)18/05/2020 ÷ 18/08/2020
AS(OPP)18/05/2020 ÷ 18/08/2020
InS(OPP)18/05/2020 ÷ 18/08/2020
18CHU LAI TRƯỜNG HẢI PORT
Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai-Trường Hải
VR123732AS(CL)08/05/2020 ÷ 08/08/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
InS(CL)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
DS20/05/2020
AS(LL)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
AS(SE)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
PS(SE)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
AS(OPP)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
InS(OPP)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
19CN-01
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II
VR992928DS20/08/2019 ÷ 20/11/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
20CÔN ĐẢO 10
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR021889InS(CL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020 
DS02/01/2020 ÷ 02/04/2020
AS(LL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
21CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
InS(CL)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
PS(SE)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(OPP)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
22CỬA LÒ 16
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR123886AS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020 
InS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(LL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
PS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
InS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
23CỬU LONG 06
Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long
VR840859SS(CL)06/01/2020Tàu đã bị treo cấp
DS06/01/2020
RS(LL)06/01/2020
RS(SE)06/01/2020
RS(OPP)06/01/2020
24CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
InS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
DS19/08/2019
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
PS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(SW)19/11/2017
25D.A-XUYEN A 36
Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu D.A Xuyên Á
VR042359SS(CL)16/10/2020 
DS16/10/2020
TS04/09/2020
RS(LL)16/10/2020
RS(SE)16/10/2020
RS(OPP)16/10/2020
RS(IMSBC)16/10/2020
26ĐẠI DƯƠNG 06
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương
VR154098SS(CL)05/10/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
DS05/10/2020
TS[P]05/10/2020
TS[S]05/10/2020
RS(LL)05/10/2020
RS(SE)05/10/2020
RS(OPP)05/10/2020
27ĐẠI LỘC PHÁT 358
Công ty TNHH vận tải biển Đại Lộc Phát
VR083031DS13/09/2020 
28ĐẠI NAM
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR002537SS(CL)30/09/2020 
DS30/09/2020
TS30/09/2020
BS[02]30/09/2020
BS[01]30/09/2020
RS(SPP)30/09/2020
RS(APP)30/09/2020
RS(BWMC)30/09/2020
29DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty CP tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020 
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
30ĐÔNG DƯƠNG 09
Công ty cổ phần thương mại vận tải Đông Dương
VR103461SS(CL)08/09/2020 
DS08/09/2020
BS08/09/2020
RS(ILLC)08/09/2020
RS(SC)08/09/2020
RS(SE)08/09/2020
RS(SR)08/09/2020
RS(OPP)08/09/2020
RS(SPP)08/09/2020
RS(APP)08/09/2020
RS(IMSBC)08/09/2020
RS(BWMC)08/09/2020
31DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.08.17
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR174228AS(CL)12/08/2018 ÷ 12/11/2018 
InS(CL)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
DS12/08/2018 ÷ 12/11/2018
AS(LL)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
AS(HC)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
InS(HC)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
AS(OPP)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
InS(OPP)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
32DUNG QUẤT 19
Công ty TNHH BFC Vạn Tường
VR103474SS(CL)21/10/2020 
DS21/10/2020
RS(LL)21/10/2020
RS(SE)21/10/2020
RS(OPP)21/10/2020
33DYNAMIC OCEAN 03
Công ty TNHH Tiến Vũ
VR113694AS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
DS29/08/2019
BS29/08/2019
AS(ILLC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SR)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
34EVEREST 3
Công ty cổ phần tàu dịch vụ dầu khí HD Marine
VR084283AS(OPP)22/07/2020 ÷ 22/10/2020 
InS(OPP)22/07/2020 ÷ 22/10/2020
35FALCON 15
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR163820DS15/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
36FALCON 16
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR682706SS(CL)10/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS10/03/2020
TS[S]09/09/2020
TS[P]09/09/2020
RS(ILLC)10/03/2020
RS(SE)10/03/2020
RS(OPP)10/03/2020
37FALCON 17
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR770518AS(CL)08/03/2020 ÷ 08/06/2020 
AS(LL)08/03/2020 ÷ 08/06/2020
AS(SE)08/03/2020 ÷ 08/06/2020
AS(OPP)08/03/2020 ÷ 08/06/2020
38FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR951890TS[P]13/01/2020Tàu đã bị treo cấp
TS[S]13/01/2020
39GIA VŨ 09
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR042275SS(CL)26/04/2020 
DS26/04/2020
TS24/03/2020
RS(LL)26/04/2020
RS(SE)26/04/2020
RS(OPP)26/04/2020
40GIA VŨ 18
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR062532AS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
DS23/06/2020
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
PS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
41GOLDEN SEA 999
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052328SS(CL)05/04/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
DS05/04/2020
TS01/09/2020
RS(LL)05/04/2020
AS(LL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(SE)05/04/2020
AS(SE)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(OPP)05/04/2020
AS(OPP)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(IMSBC)05/04/2020
42HÀ ANH 09
Công Ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR021975AS(CL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020 
AS(LL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(SE)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(OPP)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
43HẢI ANH 18
Công ty TNHH vận tải Trung Hải
VR011801AS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
DS18/07/2019
AS(LL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
PS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
InS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
44HẢI CHÂU 06
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hải Châu
VR103396AS(CL)07/04/2020 ÷ 07/07/2020 
AS(LL)07/04/2020 ÷ 07/07/2020
AS(SE)07/04/2020 ÷ 07/07/2020
AS(OPP)07/04/2020 ÷ 07/07/2020
45HẢI ĐĂNG 05
Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam
VR042342SS(CL)12/10/2020 
DS12/10/2020
TS12/10/2020
RS(LL)12/07/2020
RS(SE)12/07/2020
RS(OPP)12/07/2020
46HAI DUONG 01
Công ty TNHH Hải Dương
VR144061DS19/09/2020 
47HAI DUONG 101
Công ty TNHH Hải Dương
VR144077RS(BWMC)08/12/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
48HAI DUONG 16
Công ty TNHH Hải Dương
VR114318AS(ILLC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020 
AS(SC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(SC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(SE)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
PS(SE)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
PS(SR)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(OPP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(OPP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(NLS)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(NLS)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(APP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(APP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(BWMC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(BWMC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
49HẢI DƯƠNG 86
Công ty TNHH Hải Dương
VR114390AS(CL)16/07/2020 ÷ 16/10/2020 
AS(ILLC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(SC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(SE)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
PS(SR)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(OPP)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(APP)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(BWMC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
50HẢI HÀ 558
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR123534AS(CL)24/07/2020 ÷ 24/10/2020 
InS(CL)24/07/2020 ÷ 24/10/2020
AS(LL)24/07/2020 ÷ 24/10/2020
AS(SE)24/07/2020 ÷ 24/10/2020
PS(SE)24/07/2020 ÷ 24/10/2020
AS(OPP)24/07/2020 ÷ 24/10/2020
InS(OPP)24/07/2020 ÷ 24/10/2020
51HAI LINH 03
Công ty TNHH Hải Linh
VR024175AS(CL)16/07/2020 ÷ 16/10/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
InS(CL)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
DS16/10/2020
BS[A]16/10/2020
BS[U]16/10/2020
AS(ILLC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(SC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
InS(SC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(SE)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
PS(SE)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
PS(SR)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(OPP)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
InS(OPP)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(APP)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
InS(APP)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
AS(BWMC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
InS(BWMC)16/07/2020 ÷ 16/10/2020
52HẢI NAM 81
Công ty TNHH Hải Nam
VR054451RS(BWMC)09/06/2020 
53HẢI NAM 82
Công ty TNHH Hải Nam
VR074461SS(CL)24/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS24/09/2020
BS[CA]24/09/2020
RS(SE)24/09/2020
RS(SR)24/09/2020
RS(OPP)24/09/2020
RS(SPP)24/09/2020
RS(APP)24/09/2020
RS(IMSBC)24/09/2020
RS(IMDG)24/09/2020
RS(BWMC)24/09/2020
54HẢI PHƯƠNG 45
Công ty TNHH vận tải Hải Phương
VR082736AS(CL)08/07/2020 ÷ 08/10/2020 
InS(CL)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
DS08/10/2020
AS(ILLC)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
AS(SC)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
InS(SC)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
AS(SE)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
PS(SE)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
PS(SR)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
AS(OPP)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
InS(OPP)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
AS(APP)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
InS(APP)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
AS(BWMC)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
InS(BWMC)08/07/2020 ÷ 08/10/2020
55HẢI PHƯƠNG 619
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR123777DS13/08/2020 
56HAI PHUONG ASIA
Công ty TNHH vận tải Hải Phương
VR052381SS(CL)18/09/2020 
DS18/09/2020
TS18/09/2020
RS(ILLC)18/09/2020
RS(SC)18/09/2020
RS(SE)18/09/2020
RS(SR)18/09/2020
RS(OPP)18/09/2020
RS(SPP)18/09/2020
RS(APP)18/09/2020
RS(IMDG)18/09/2020
RS(BWMC)18/09/2020
57HAI VAN XANH 01
Công ty TNHH Hải Vân Xanh
VR892221BS14/08/2020 
58HB 88
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR870333AS(CL)12/11/2019 ÷ 12/02/2020 
AS(LL)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
AS(SE)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
AS(OPP)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
59HB-02
Công ty cổ phần thi công cơ giới và dịch vụ
VR011782AS(CL)04/07/2020 ÷ 04/10/2020 
InS(CL)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
DS04/10/2020
AS(LL)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
AS(SE)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
PS(SE)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
AS(OPP)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
InS(OPP)04/07/2020 ÷ 04/10/2020
60HÒA BÌNH SHIP 30
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184266InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(PSS)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2020 ÷ 09/08/2020
61HOÀNG BẢO 89
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Bảo
VR072610DS28/09/2020 
62HOÀNG LINH 58
Công ty TNHH thương mại và xăng dầu Hoàng Linh
VR153882SS(CL)08/07/2020 
DS08/07/2020
TS[C]08/07/2020
RS(LL)08/07/2020
RS(SE)08/07/2020
RS(OPP)08/07/2020
63HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
64HOÀNG PHÚC 16
Công ty TNHH Hoàng Phép
VR922159AS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
DS01/11/2019
AS(LL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
PS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
InS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
65HOÀNG THIÊN PHÚ 28
Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thiên Phú
VR113667SS(CL)22/10/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS22/10/2020
RS(LL)22/10/2020
RS(SE)22/10/2020
RS(OPP)22/10/2020
RS(APP)22/10/2020
RS(IMSBC)22/10/2020
66HOANG TUAN 28
Công ty TNHH vận tải Hoàng Tuấn
VR062535DS07/09/2020 
67HP-01
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP
VR941067SS(CL)17/03/2020 
DS17/03/2020
RS(LL)17/03/2020
RS(SE)17/03/2020
RS(OPP)17/03/2020
68HTK SUNRISE
Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK
VR064168DS22/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
TS22/10/2020
BS22/09/2020
69KHÁNH NGỌC 18
Công ty TNHH vận tải biển Hà Khánh Ngọc
VR082949AS(CL)07/06/2020 ÷ 07/09/2020 
InS(CL)07/06/2020 ÷ 07/09/2020
DS07/09/2020
TS23/10/2020
AS(LL)07/06/2020 ÷ 07/09/2020
AS(SE)07/06/2020 ÷ 07/09/2020
PS(SE)07/06/2020 ÷ 07/09/2020
AS(OPP)07/06/2020 ÷ 07/09/2020
InS(OPP)07/06/2020 ÷ 07/09/2020
70KS 065
Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc
VR062475DS16/10/2020 
71LADY KATHLEEN
Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam
VR984285BS[1]17/07/2020 
BS[2]17/07/2020
72LADY LINN
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR014311AS(CL)27/02/2020 ÷ 27/05/2020 
AS(ILLC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SE)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
PS(SR)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(OPP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(NLS)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(APP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(GAS)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(BWMC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
73LAM HỒNG 99
Công ty cổ phần xây lắp thương mại tổng hợp Lam Hồng
VR113643AS(CL)09/06/2020 ÷ 09/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(ILLC)09/06/2020 ÷ 09/09/2020
AS(SC)09/06/2020 ÷ 09/09/2020
AS(SE)09/06/2020 ÷ 09/09/2020
PS(SR)09/06/2020 ÷ 09/09/2020
AS(OPP)09/06/2020 ÷ 09/09/2020
AS(APP)09/06/2020 ÷ 09/09/2020
74LIMCO ACE
Công ty TNHH vận tải biển Trường Minh
VR093233DS07/09/2020 
BS07/09/2020
75LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903AS(CL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020 
AS(LL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(SE)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(OPP)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
76LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108TS16/10/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
77MARY 09
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR082959SS(CL)25/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS25/12/2018
TS25/12/2018
RS(LL)25/12/2018
RS(SE)25/12/2018
RS(OPP)25/12/2018
RS(IMSBC)25/12/2018
78MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(OPP)27/04/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
79MINH CÔNG 68
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Minh Công
VR103395SS(CL)30/06/2020Tàu đã bị treo cấp
DS30/06/2020
BS30/06/2020
RS(ILLC)30/06/2020
RS(SC)30/06/2020
RS(SE)30/06/2020
RS(SR)30/06/2020
RS(OPP)30/06/2020
RS(SPP)30/06/2020
RS(APP)30/06/2020
RS(IMSBC)30/06/2020
RS(BWMC)30/06/2020
80MINH KHAI 19
Công ty TNHH Minh Khai
VR042279SS(CL)17/11/2019Tàu đã bị treo cấp
DS17/11/2019
RS(LL)17/11/2019
RS(SE)17/11/2019
RS(OPP)17/11/2019
RS(IMSBC)17/11/2019
81MINH QUÂN 01
Công ty TNHH Lâm Vũ
VR021881AS(CL)15/07/2020 ÷ 15/10/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
InS(CL)15/07/2020 ÷ 15/10/2020
AS(LL)15/07/2020 ÷ 15/10/2020
AS(SE)15/07/2020 ÷ 15/10/2020
PS(SE)15/07/2020 ÷ 15/10/2020
AS(OPP)15/07/2020 ÷ 15/10/2020
InS(OPP)15/07/2020 ÷ 15/10/2020
82MINH TRƯỜNG 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR103433RS(BWMC)21/06/2020 
83MINH TUẤN 27
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR052499SS(CL)11/09/2020 
DS11/09/2020
RS(ILLC)11/09/2020
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;