Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 182 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AMIAS
Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng
VR074503AS(CL)19/02/2021 ÷ 19/05/2021 
AS(SC)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(SE)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
PS(SR)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(OPP)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(APP)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(BWMC)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
2AN HẢI
Trường cao đẳng Hàng hải I
VR860095AS(CL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
DS04/10/2020
AS(LL)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(SE)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
PS(SE)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(OPP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
InS(OPP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
AS(APP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
InS(APP)04/10/2020 ÷ 04/01/2021
3AN PHÁT 18-BLC
Công ty TNHH vận tải sông biển An Phát
VR082819AS(CL)10/04/2021 ÷ 10/07/2021 
InS(CL)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
DS27/04/2021
AS(LL)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(SE)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
PS(SE)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(OPP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
InS(OPP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(APP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
InS(APP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(GPP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
4AN THẮNG 39
Công ty TNHH An Thắng
VR072653DS18/02/2021 
5AN THANH 08
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải An Thành
VR062551SS(CL)16/04/2012Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)16/04/2011 ÷ 16/07/2011
DS16/04/2012
TS07/09/2014
6ANH PHÁT 01
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174254DS30/12/2020 ÷ 30/03/2021 
7APOLLO
Chi nhánh tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí
VR064389InS(BWMC)15/09/2020 ÷ 15/12/2020 
8ASHICO LAM SON
Công ty cổ phần đầu tư và quản lý tài sản Á Châu
VR073429InS(SC)24/09/2020 ÷ 24/12/2020 
9AURA
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR044518AS(CL)04/03/2021 ÷ 04/06/2021 
InS(CL)04/03/2021 ÷ 04/06/2021
AS(OPP)04/03/2021 ÷ 04/06/2021
InS(OPP)04/03/2021 ÷ 04/06/2021
AS(APP)04/03/2021 ÷ 04/06/2021
InS(APP)04/03/2021 ÷ 04/06/2021
10BD PIONEER 1
Công ty cổ phần vận tải biển BKH
VR123815RS(SW)30/09/2014Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
11BẾN ĐÌNH 01
XN VTB và công tác lặn-liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
VR830060SS(CL)15/06/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS15/06/2021
TS[P]15/04/2021
TS[S]15/04/2021
RS(ILLC)18/01/2021
RS(SC)18/01/2021
RS(SE)18/01/2021
RS(SR)18/01/2021
RS(OPP)18/01/2021
RS(SPP)18/01/2021
RS(APP)18/01/2021
12BÍCH THANH 88
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR163575SS(CL)29/04/2021 
DS29/04/2021
RS(ILLC)29/04/2021
RS(SC)29/04/2021
RS(SE)29/04/2021
RS(SR)29/04/2021
RS(OPP)29/04/2021
RS(SPP)29/04/2021
RS(APP)29/04/2021
RS(BWMC)29/04/2021
13BIENDONG FREIGHTER
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR063699SS(CL)17/07/2021 
DS17/07/2021
TS18/07/2021
BS[02]17/07/2021
BS[01]17/07/2021
RS(ILLC)17/07/2021
RS(SC)17/07/2021
RS(SE)17/07/2021
RS(SR)17/07/2021
RS(OPP)17/07/2021
RS(SPP)17/07/2021
RS(APP)17/07/2021
RS(IMDG)17/07/2021
RS(BWMC)17/07/2021
14BÌNH AN HÀ TIÊN 01
Công ty cổ phần vận Tải Bình An Hà Tiên
VR174180InS(CL)01/03/2021 ÷ 01/06/2021 
DS01/03/2021 ÷ 01/06/2021
AS(LL)01/03/2021 ÷ 01/06/2021
InS(PSS)01/03/2021 ÷ 01/06/2021
AS(OPP)01/03/2021 ÷ 01/06/2021
15BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164SS(CL)30/12/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
DS15/09/2018
TS12/04/2018
RS(LL)30/12/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SE)30/12/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(OPP)30/12/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
16BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075SS(CL)14/02/2021 
AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
TS[C]05/01/2021
RS(ILLC)14/02/2021
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPS)14/02/2021
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SC)14/02/2021
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SE)14/02/2021
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SR)14/02/2021
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(OPP)14/02/2021
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPP)14/02/2021
RS(APP)14/02/2021
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
17BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083TS11/04/2021 
18BÌNH THUẬN 16
Ban quản lý cảng Phú Quý
VR991482SS(CL)02/01/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
DS02/01/2019 ÷ 02/04/2019
TS12/01/2021
RS(LL)02/01/2021
AS(LL)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
RS(PSS)02/01/2021
InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
RS(OPP)02/01/2021
AS(OPP)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
InS(OPP)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
19BLUE OCEAN 01
Công ty TNHH vận tải Đại Dương Xanh Thăng Long
VR173617AS(BWMC)27/02/2021 ÷ 27/05/2021 
20BLUE WHALE
Công ty TNHH Tín Thịnh Phát Kỳ Hà
VR022683AS(CL)15/05/2021 ÷ 15/06/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
21BRIGHT SUCCESS
Công ty cổ phần hàng hải và thương mại Kim Long
VR042305AS(CL)08/03/2021 ÷ 08/06/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)08/03/2021 ÷ 08/06/2021
AS(SE)08/03/2021 ÷ 08/06/2021
AS(OPP)08/03/2021 ÷ 08/06/2021
AS(APP)08/03/2021 ÷ 08/06/2021
AS(GPP)08/03/2021 ÷ 08/06/2021
22CẢNG VỤ 01
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
VR021951AS(CL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
DS09/11/2020
AS(LL)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
AS(SE)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
PS(SE)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
AS(OPP)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
InS(OPP)01/08/2020 ÷ 01/11/2020
23CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-10
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR082750AS(CL)24/02/2021 ÷ 24/05/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)24/02/2021 ÷ 24/05/2021
DS24/02/2021 ÷ 24/05/2021
AS(LL)24/02/2021 ÷ 24/05/2021
AS(HC)24/02/2021 ÷ 24/05/2021
InS(HC)24/02/2021 ÷ 24/05/2021
AS(OPP)24/02/2021 ÷ 24/05/2021
InS(OPP)24/02/2021 ÷ 24/05/2021
AS(GPP)24/02/2021 ÷ 24/05/2021
24CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR143912AS(CL)29/04/2021 ÷ 29/07/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)29/04/2021 ÷ 29/07/2021
AS(LL)29/04/2021 ÷ 29/07/2021
AS(SE)29/04/2021 ÷ 29/07/2021
PS(SE)29/04/2021 ÷ 29/07/2021
AS(OPP)29/04/2021 ÷ 29/07/2021
InS(OPP)29/04/2021 ÷ 29/07/2021
25CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR021936AS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021 
InS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
DS09/02/2021
AS(LL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
PS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
InS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
26CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN 01
Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn
VR113687AS(CL)05/12/2020 ÷ 05/03/2021 
AS(LL)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
AS(SE)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
AS(OPP)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
27CAO PHÁT 89
Công ty TNHH thương mại và vận tải Trí Đạt
VR093214AS(CL)25/03/2021 ÷ 25/06/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)25/03/2021 ÷ 25/06/2021
AS(SE)25/03/2021 ÷ 25/06/2021
AS(OPP)25/03/2021 ÷ 25/06/2021
AS(APP)25/03/2021 ÷ 25/06/2021
28CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019 
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
29CSG 99
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
VR961717DS05/06/2021 
30CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
InS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
DS19/08/2019
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
PS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(SW)19/11/2017
31DAI DUONG QUEEN
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR113700SS(CL)21/07/2021 
DS21/07/2021
BS21/07/2021
RS(ILLC)21/07/2021
RS(SC)21/07/2021
RS(SE)21/07/2021
RS(SR)21/07/2021
RS(OPP)21/07/2021
RS(SPP)21/07/2021
RS(APP)21/07/2021
RS(IMSBC)21/07/2021
RS(IMDG)21/07/2021
RS(BWMC)21/07/2021
32ĐẠI LỘC PHÁT 388
Công ty TNHH vận tải biển Đại Lộc Phát
VR062556AS(CL)23/04/2021 ÷ 23/07/2021 
InS(CL)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
AS(LL)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
AS(SE)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
PS(SE)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
AS(OPP)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
InS(OPP)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
AS(APP)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
InS(APP)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
AS(GPP)23/04/2021 ÷ 23/07/2021
33ĐẠI NGHĨA 89-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Bảo An
VR082850AS(CL)21/08/2020 ÷ 21/11/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
AS(SE)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
AS(OPP)21/08/2020 ÷ 21/11/2020
34ĐO ĐẠC BIỂN 01
Trung tâm trắc địa và bản đồ biển
VR991484SS(CL)18/03/2021Tàu đã bị treo cấp
DS18/03/2021
TS05/01/2021
RS(LL)18/03/2021
RS(SE)18/03/2021
RS(OPP)18/03/2021
35DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
36ĐÔNG HẢI 02
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR032079SS(CL)09/01/2019Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
DS09/01/2019
TS09/01/2019
RS(ILLC)09/01/2019
AS(ILLC)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SE)09/01/2019
AS(SE)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SR)09/01/2019
PS(SR)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(OPP)09/01/2019
AS(OPP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(APP)09/01/2019
AS(APP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SW)09/04/2018
37DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
38DỰ TRỮ QUỐC GIA DT4.01.18
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR184301AS(CL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
DS26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(LL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(HC)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(HC)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
AS(OPP)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(OPP)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
39DUC DAT 666
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Đức Đạt
VR113695RS(ILLC)22/07/2021 
RS(SC)22/07/2021
RS(SE)22/07/2021
RS(SR)22/07/2021
RS(OPP)22/07/2021
RS(SPP)22/07/2021
RS(APP)22/07/2021
RS(IMSBC)22/07/2021
RS(IMDG)22/07/2021
RS(BWMC)22/07/2021
40DUNG QUẤT 01
Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất
VR133749AS(CL)30/01/2021 ÷ 30/04/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
InS(CL)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
DS29/03/2021
AS(LL)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
AS(SE)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
PS(SE)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
AS(OPP)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
InS(OPP)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
AS(APP)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
InS(APP)30/01/2021 ÷ 30/04/2021
41EXPLORER
Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng
VR014504SS(CL)10/06/2021 
DS10/06/2021
TS01/06/2021
BS[LI]10/06/2021
BS[U]10/06/2021
RS(SC)10/06/2021
RS(SE)10/06/2021
RS(SR)10/06/2021
RS(OPP)10/06/2021
RS(SPP)10/06/2021
RS(APP)10/06/2021
RS(BWMC)10/06/2021
42FALCON 18
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR770610AS(CL)25/04/2021 ÷ 25/07/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
InS(CL)25/04/2021 ÷ 25/07/2021
AS(LL)25/04/2021 ÷ 25/07/2021
AS(SE)25/04/2021 ÷ 25/07/2021
PS(SE)25/04/2021 ÷ 25/07/2021
AS(OPP)25/04/2021 ÷ 25/07/2021
InS(OPP)25/04/2021 ÷ 25/07/2021
AS(GPP)25/04/2021 ÷ 25/07/2021
43FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR951890AS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
DS06/11/2020
TS[P]13/01/2020
TS[S]13/01/2020
AS(LL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
AS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
PS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
AS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
InS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
44GAS SELLAN
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR963919SS(CL)23/07/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS23/07/2021
TS23/05/2021
BS23/07/2021
RS(ILLC)23/07/2021
RS(SC)23/07/2021
RS(SE)23/07/2021
RS(SR)23/07/2021
RS(OPP)23/07/2021
RS(NLS)23/07/2021
RS(SPP)23/07/2021
RS(APP)23/07/2021
RS(GAS)23/07/2021
RS(BWMC)23/07/2021
45GLOBE 6
Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải biển Toàn Cầu
VR082768BS25/04/2021 
46GOLDEN LIGHT 09
Công ty cổ phần dầu khí FGAS
VR084492SS(CL)19/07/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS19/07/2021
TS[C]19/07/2021
BS[C]19/07/2021
RS(SE)19/07/2021
RS(SR)19/07/2021
RS(OPP)19/07/2021
RS(SPP)19/07/2021
RS(APP)19/07/2021
RS(IMSBC)19/07/2021
RS(IMDG)19/07/2021
RS(BWMC)19/07/2021
RS(EE)19/04/2021
47HÀ ANH 09
Công Ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR021975AS(CL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(LL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(SE)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(OPP)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
48HAI DUONG 01
Công ty TNHH Hải Dương
VR144061AS(SPS)19/09/2020 ÷ 19/12/2020 
49HẢI HÀ 28
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR062450AS(CL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(SE)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(OPP)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
50HẢI HÀ 558
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR123534DS24/07/2021 
51HẢI NAM 39
Công ty TNHH Hải Nam
VR034138TS[C]18/04/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
52HẢI PHƯƠNG 102
Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát
VR042435AS(CL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021 
AS(LL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
AS(SE)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
AS(OPP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
AS(APP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
53HC 43
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
VR991533AS(CL)04/04/2021 ÷ 04/07/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)04/04/2021 ÷ 04/07/2021
AS(LL)04/04/2021 ÷ 04/07/2021
AS(SE)04/04/2021 ÷ 04/07/2021
PS(SE)04/04/2021 ÷ 04/07/2021
AS(OPP)04/04/2021 ÷ 04/07/2021
InS(OPP)04/04/2021 ÷ 04/07/2021
AS(GPP)04/04/2021 ÷ 04/07/2021
54HIỆP HƯNG 95
Công ty TNHH vận tải biển Hưng Phúc
VR163600DS11/07/2021 
55HIỆP HƯNG 98
Công ty TNHH Khách sạn Sông La
VR093346AS(CL)24/12/2020 ÷ 24/03/2021 
AS(LL)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(SE)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(OPP)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(APP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
56HO TAY 6
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại OSL Việt Nam
VR052407DS16/12/2020Tàu đã bị treo cấp
57HÒA BÌNH SHIP 30
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184266InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019 
DS09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(PSS)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2020 ÷ 09/08/2020
58HOA TIÊU 01
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực VI
VR082912AS(CL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
InS(CL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(LL)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(SE)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
PS(SE)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
AS(OPP)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
InS(OPP)04/08/2020 ÷ 04/11/2020
59HOÀNG DƯƠNG
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA
VR082793AS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021 
InS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(LL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
PS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
60HOÀNG GIA 56
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia
VR093339AS(CL)28/04/2021 ÷ 28/07/2021 
AS(LL)28/04/2021 ÷ 28/07/2021
AS(SE)28/04/2021 ÷ 28/07/2021
AS(OPP)28/04/2021 ÷ 28/07/2021
AS(APP)28/04/2021 ÷ 28/07/2021
AS(GPP)28/04/2021 ÷ 28/07/2021
61HOÀNG HẢI 268
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR052336AS(CL)26/04/2021 ÷ 26/07/2021 
AS(LL)26/04/2021 ÷ 26/07/2021
AS(SE)26/04/2021 ÷ 26/07/2021
AS(OPP)26/04/2021 ÷ 26/07/2021
AS(APP)26/04/2021 ÷ 26/07/2021
AS(GPP)26/04/2021 ÷ 26/07/2021
62HOANG HAI ACE
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR062524BS20/04/2021 
63HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
64HOÀNG MINH NGUYÊN 18
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hoàng Minh Nguyên
VR082760InS(APP)21/04/2021 ÷ 21/07/2021 
65HOÀNG PHƯƠNG 46
Công ty cổ phần phát triển công nghiệp tàu thuỷ Nam Sơn
VR032019AS(CL)24/04/2021 ÷ 24/07/2021 
InS(CL)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
DS10/06/2021
AS(ILLC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(SC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
InS(SC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(SE)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
PS(SE)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
PS(SR)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(OPP)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
InS(OPP)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(APP)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
InS(APP)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(BWMC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
InS(BWMC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
66HOANG SA
XN VTB và công tác lặn-liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
VR843146PS(SR)31/03/2021 ÷ 30/06/2021 
67HOANG TRIEU 68
Công ty cổ phần Hoàng Triệu
VR072624BS29/05/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
68HỘI AN 02
CN Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một thành viên tại Quảng Nam
VR103466SS(CL)08/03/2021 
DS08/03/2021
TS08/03/2021
69HÒN NGƯ 68
Cảng vụ hàng hải Nghệ An
VR144008AS(CL)28/02/2021 ÷ 28/05/2021 
AS(LL)28/02/2021 ÷ 28/05/2021
AS(SE)28/02/2021 ÷ 28/05/2021
AS(OPP)28/02/2021 ÷ 28/05/2021
70HTK CONFIDENCE
Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK
VR074116DS02/07/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
BS02/07/2021
71HÙNG MẠNH 68
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Trần Gia
VR082830DS09/07/2021 
72HƯƠNG ĐIỀN 27
Công ty TNHH Hương Điền
VR093124AS(CL)27/04/2021 ÷ 27/07/2021 
InS(CL)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(LL)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(SE)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
PS(SE)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(OPP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
InS(OPP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(APP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
InS(APP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(GPP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
73JOSEPH
Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC
VR034543InS(CL)18/03/2021 ÷ 18/06/2021 
DS18/06/2021
TS[C]28/06/2021
BS[P]16/07/2021
BS[S]16/07/2021
74KIEV
Công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân
VR064268AS(CL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(LL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(SE)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(OPP)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
75LAM SON 01
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR834072AS(CL)31/07/2020 ÷ 31/10/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(ILLC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(SC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(SC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(SE)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
PS(SE)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
PS(SR)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(OPP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(OPP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
AS(APP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
InS(APP)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
76LÊ QUỐC 01
Công ty TNHH Lê Quốc
VR032641AS(CL)20/03/2021 ÷ 20/06/2021 
InS(CL)20/03/2021 ÷ 20/06/2021
DS20/07/2021
AS(LL)20/03/2021 ÷ 20/06/2021
AS(GPP)20/03/2021 ÷ 20/06/2021
77LONG HẢI 09
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Trung
VR093210DS27/05/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
78LONG HẢI 268
Công ty TNHH vận tải thủy bộ Long Hải
VR082913DS13/07/2021 
79LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108AS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
DS15/11/2020
TS16/10/2020
AS(LL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
PS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
80LONG PHÚ 04
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR760109SS(CL)19/05/2021 
DS19/05/2021
RS(LL)19/05/2021
RS(SE)19/05/2021
RS(OPP)19/05/2021
81LONG PHU 10
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR983920AS(CHM)28/12/2020 ÷ 28/03/2021 
82LONG PHÚ 18
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR003657BS31/10/2020 
83LONG TÂN 03
Công ty TNHH vận tải và thương mại Long Tân
VR123612AS(CL)26/12/2020 ÷ 26/03/2021 
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;