Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 163 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AMIAS
Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng
VR074503AS(CL)19/02/2022 ÷ 19/05/2022 
InS(CL)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(SC)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
InS(SC)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(SE)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
PS(SE)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
PS(SR)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(OPP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
InS(OPP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(APP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
InS(APP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(BWMC)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
InS(BWMC)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
2AN THANH 08
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải An Thành
VR062551SS(CL)16/04/2012Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)16/04/2011 ÷ 16/07/2011
DS16/04/2012
TS07/09/2014
3AN THỊNH 09-BSL
Công ty cổ phần đầu tư vận tải ATK
VR193565DS21/05/2022 
TS[S]21/05/2022
4AN VINH 18
Công ty TNHH vận tải biển An Vinh
VR072557SS(CL)19/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS19/04/2022
RS(LL)19/04/2022
RS(SE)19/04/2022
RS(OPP)19/04/2022
RS(APP)19/04/2022
RS(IMSBC)19/04/2022
5ANBIEN BAY
Công ty TNHH vận tải container Hải An
VR084598SS(CL)12/05/2022 
DS12/05/2022
TS[C]13/05/2022
BS[C]12/05/2022
RS(ILLC)12/05/2022
RS(SC)12/05/2022
RS(SE)12/05/2022
RS(SR)12/05/2022
RS(OPP)12/05/2022
RS(SPP)12/05/2022
RS(APP)12/05/2022
RS(IMDG)12/05/2022
RS(BWMC)12/05/2022
6ASIA SL-2
Công ty cổ phần than khoáng sản Châu Á
VR054212AS(CL)31/10/2021 ÷ 31/01/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)31/10/2021 ÷ 31/01/2022
AS(OPP)31/10/2021 ÷ 31/01/2022
7AULAC BELLA
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR074174SS(CL)03/05/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS03/05/2022
TS09/05/2022
BS[1]03/05/2022
BS[2]03/05/2022
RS(SE)03/05/2022
RS(SR)03/05/2022
RS(OPP)03/05/2022
RS(SPP)03/05/2022
RS(APP)03/05/2022
RS(CHM)03/05/2022
RS(BWMC)03/05/2022
8BÍCH THANH 28
Công ty TNHH VTB Hải Âu
VR143684AS(CL)28/09/2021 ÷ 28/12/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
AS(ILLC)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
AS(SC)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
InS(SC)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
AS(SE)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
PS(SE)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
PS(SR)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
AS(OPP)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
InS(OPP)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
AS(APP)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
InS(APP)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
AS(GPP)28/09/2021 ÷ 28/12/2021
9BÌNH AN
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR022402RS(ILLC)14/03/2022 
RS(SC)14/03/2022
RS(SE)14/03/2022
RS(SR)14/03/2022
RS(OPP)14/03/2022
RS(SPP)14/03/2022
RS(APP)14/03/2022
RS(IMDG)14/03/2022
RS(BWMC)14/03/2022
10BÌNH AN HÀ TIÊN 02
Công ty cổ phần vận tải biển Bình An
VR174184SS(CL)26/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
TS[P]26/04/2022
TS[S]26/04/2022
RS(LL)26/04/2022
RS(PSS)26/04/2022
RS(OPP)26/04/2022
11BINH AN VICTORIA
Công ty cổ phần vận tải biển Bình An
VR123733SS(CL)15/02/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS15/02/2022
TS[P]17/03/2022
TS[S]17/03/2022
RS(ILLC)15/02/2022
RS(SC)15/02/2022
RS(SE)15/02/2022
RS(SR)15/02/2022
RS(OPP)15/02/2022
RS(SPP)15/02/2022
RS(APP)15/02/2022
12BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075SS(CL)14/02/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
TS[C]05/01/2021
RS(ILLC)14/02/2021
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPS)14/02/2021
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SC)14/02/2021
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SE)14/02/2021
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SR)14/02/2021
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(OPP)14/02/2021
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPP)14/02/2021
RS(APP)14/02/2021
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
13BRAVE
Công ty xi măng Nghi Sơn
VR123691RS(BWMC)22/02/2022 
14CÁI LÂN 06
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093329SS(CL)08/02/2022Tàu đã bị treo cấp
DS08/02/2022
TS[P]26/12/2021
TS[S]26/12/2021
RS(LL)08/02/2022
RS(SE)08/02/2022
RS(OPP)08/02/2022
15CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR021936AS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
InS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
DS09/02/2021
AS(LL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
PS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
InS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
16CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 03
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR062493SS(CL)03/10/2021Tàu đã bị treo cấp
DS03/10/2021 ÷ 03/01/2022
RS(LL)03/10/2021
RS(HC(QP))03/10/2021
RS(OPP)03/10/2021
17CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 02
Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
VR062517SS(CL)03/03/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS03/03/2022
TS03/03/2022
RS(LL)03/03/2022
RS(SE)03/03/2022
RS(OPP)03/03/2022
18CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019Tàu đã bị treo cấp
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
19CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253DS19/03/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
20CHÂU THÀNH SHIP 36
Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Châu Thành
VR072571SS(CL)18/05/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS18/05/2022
RS(LL)18/05/2022
RS(SE)18/05/2022
RS(OPP)18/05/2022
RS(APP)18/05/2022
21CHU LAI 09
Công ty TNHH Lê Hùng Hương
VR082730AS(CL)22/02/2022 ÷ 22/05/2022 
AS(LL)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(SE)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(OPP)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(APP)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
AS(GPP)22/02/2022 ÷ 22/05/2022
22CHU LAI TRƯỜNG HẢI PORT
Công ty TNHH một thành viên cảng Chu Lai - Trường Hải
VR123732SS(CL)08/05/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS08/05/2022
TS[P]20/05/2022
TS[S]20/05/2022
RS(LL)08/05/2022
RS(SE)08/05/2022
RS(OPP)08/05/2022
23CN-02
Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực I
VR133941AS(CL)09/01/2022 ÷ 09/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS09/01/2022 ÷ 09/04/2022
AS(LL)09/01/2022 ÷ 09/04/2022
AS(HC)09/01/2022 ÷ 09/04/2022
AS(OPP)09/01/2022 ÷ 09/04/2022
AS(GPP)09/01/2022 ÷ 09/04/2022
24CNT 800
Công ty TNHH Cảng Vân Phong
VR821264SS(CL)09/05/2022 
DS09/05/2022
RS(LL)09/05/2022
RS(SE)09/05/2022
RS(OPP)09/05/2022
25CÔNG THÀNH 05-BIDV
Công ty cổ phần dịch vụ Minh Nhật Thành
VR093161DS18/05/2022 
26CỬA LÒ 16
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR123886AS(CL)20/12/2021 ÷ 20/03/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(LL)20/12/2021 ÷ 20/03/2022
AS(SE)20/12/2021 ÷ 20/03/2022
AS(OPP)20/12/2021 ÷ 20/03/2022
27CỬU LONG
Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam
VR910273SS(CL)12/04/2022 
DS12/04/2022
TS[P]31/03/2022
TS[S]31/03/2022
RS(LL)12/04/2022
RS(SE)12/04/2022
RS(OPP)12/04/2022
28CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522SS(CL)19/08/2021Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
DS19/08/2019
TS19/08/2021
RS(SE)19/08/2021
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
PS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(OPP)19/08/2021
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(SW)19/11/2017
29CVTH-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR062492SS(CL)15/12/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS15/12/2021
TS15/12/2021
RS(LL)15/12/2021
RS(SE)15/12/2021
RS(OPP)15/12/2021
RS(APP)15/12/2021
30ĐẠI NGHĨA 09
Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Quang Anh
VR042262AS(CL)15/12/2021 ÷ 15/03/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(LL)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(SE)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
PS(SE)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(OPP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
InS(OPP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(APP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
InS(APP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
AS(GPP)15/12/2021 ÷ 15/03/2022
31DẦU KHÍ 105
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR820444DS25/03/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
32DGC-06
Công ty cổ phần địa ốc Đặng Gia
VR074530SS(CL)01/05/2022Tàu đã bị treo cấp
DS01/05/2022
RS(ILLC)01/05/2022
RS(OPP)01/05/2022
RS(BWMC)01/05/2022
33DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
34ĐÔNG PHÚ
Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
VR093076SS(CL)30/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS30/04/2022
BS[L]30/04/2022
BS[U]30/04/2022
RS(ILLC)30/04/2022
RS(SC)30/04/2022
RS(SE)30/04/2022
RS(SR)30/04/2022
RS(OPP)30/04/2022
RS(SPP)30/04/2022
RS(APP)30/04/2022
RS(IMSBC)30/04/2022
RS(IMDG)30/04/2022
RS(BWMC)30/04/2022
35DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
36DỰ TRỮ QUỐC GIA DT4.01.18
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR184301AS(CL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
DS26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(LL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(HC)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(HC)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
AS(OPP)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(OPP)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
37ĐỨC VIỆT 568-18
Công ty cổ phần Đức Việt 568
VR082758AS(CL)19/02/2022 ÷ 19/05/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng
AS(LL)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(SE)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(OPP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(APP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
AS(GPP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022
38DUNG QUẤT 01
Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất
VR133749AS(CL)30/01/2022 ÷ 30/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(LL)30/01/2022 ÷ 30/04/2022
AS(SE)30/01/2022 ÷ 30/04/2022
AS(OPP)30/01/2022 ÷ 30/04/2022
AS(GPP)30/01/2022 ÷ 30/04/2022
39EVAY
Công ty cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng
VR104475AS(CL)25/05/2021 ÷ 25/08/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(SC)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(SE)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
PS(SR)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(OPP)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(NLS)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(APP)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
40FALCON 06
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR113595SS(CL)08/11/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS08/11/2021
TS[P]08/11/2021
TS[S]08/11/2021
RS(LL)08/11/2021
RS(SE)08/11/2021
RS(OPP)08/11/2021
41FALCON 18
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR770610DS25/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
TS[P]07/04/2022
TS[S]07/04/2022
42FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR951890AS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
DS06/11/2020
TS[P]13/01/2020
TS[S]13/01/2020
AS(LL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
AS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
PS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
AS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
InS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
43FUTURE
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR044518DS25/03/2022 
44GIA LONG 333
Công ty CP VTXD An Thiên Long
VR113526DS15/03/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
45GREAT OCEAN
Công ty cổ phần hàng hải - dầu khí Hải Âu
VR052521SS(CL)14/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS14/04/2022
BS14/04/2022
RS(SE)14/04/2022
RS(SR)14/04/2022
RS(SPP)14/04/2022
RS(APP)14/04/2022
RS(BWMC)14/04/2022
46GREEN LAND
Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân
VR072879AS(CL)24/12/2021 ÷ 24/03/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
AS(SC)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
AS(SE)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
PS(SR)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
AS(OPP)24/12/2021 ÷ 24/03/2022
47HÀ ANH 02
Công ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR951275AS(CL)19/12/2021 ÷ 19/03/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
AS(SE)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
AS(OPP)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
AS(GPP)19/12/2021 ÷ 19/03/2022
48HÀ TIÊN 68
Cảng vụ hàng hải Kiên Giang
VR103467SS(CL)09/12/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS09/12/2021
TS[S]09/12/2021
TS[P]09/12/2021
RS(LL)09/12/2021
RS(SE)09/12/2021
RS(OPP)09/12/2021
49HẢI HÀ 168
Công ty TNHH đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng
VR093112DS02/04/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
50HẢI PHƯƠNG 107
Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát
VR093176AS(CL)19/07/2021 ÷ 19/10/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
TS27/04/2022
AS(LL)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(SE)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
PS(SE)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(OPP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
InS(OPP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(APP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
InS(APP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(GPP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
51HAI VAN XANH 01
Công ty TNHH Hải Vân Xanh
VR892221SS(CL)14/05/2022 
DS14/05/2022
TS14/05/2022
RS(LL)14/05/2022
RS(SE)14/05/2022
RS(OPP)14/05/2022
RS(APP)14/05/2022
RS(IMSBC)14/05/2022
52HOÀNG BẢO 89
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Bảo
VR072610AS(CL)26/08/2021 ÷ 26/11/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)15/08/2021 ÷ 15/11/2021
AS(SE)26/08/2021 ÷ 26/11/2021
AS(OPP)26/08/2021 ÷ 26/11/2021
AS(APP)15/08/2021 ÷ 15/11/2021
AS(GPP)26/08/2021 ÷ 26/11/2021
53HOÀNG DƯƠNG
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA
VR082793AS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(LL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
PS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
54HOÀNG HÀ STAR
Công ty TNHH Hoàng Hà
VR113689SS(CL)07/03/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS07/03/2022
TS16/03/2022
RS(LL)07/03/2022
RS(SE)07/03/2022
RS(OPP)07/03/2022
RS(APP)07/03/2022
55HOÀNG LỘC 25
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Lộc
VR083021AS(CL)23/12/2021 ÷ 23/03/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
DS22/11/2021
TS16/02/2022
AS(LL)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
AS(SE)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
PS(SE)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
AS(OPP)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
InS(OPP)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
AS(APP)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
InS(APP)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
AS(GPP)23/12/2021 ÷ 23/03/2022
56HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
57HOÀNG NGUYÊN RUBY
Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu
VR054082AS(CL)11/12/2021 ÷ 11/03/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
AS(ILLC)11/12/2021 ÷ 11/03/2022
AS(SC)11/12/2021 ÷ 11/03/2022
AS(SE)11/12/2021 ÷ 11/03/2022
PS(SR)11/12/2021 ÷ 11/03/2022
AS(OPP)11/12/2021 ÷ 11/03/2022
AS(APP)11/12/2021 ÷ 11/03/2022
AS(GPP)11/12/2021 ÷ 11/03/2022
58HỒNG LONG 2
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II
VR052358AS(CL)03/02/2022 ÷ 03/05/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS03/02/2022 ÷ 03/05/2022
AS(LL)03/02/2022 ÷ 03/05/2022
AS(HC)03/02/2022 ÷ 03/05/2022
AS(OPP)03/02/2022 ÷ 03/05/2022
AS(GPP)03/02/2022 ÷ 03/05/2022
59HTK PHOENIX
Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK
VR104193SS(CL)06/05/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS06/05/2022
TS[C]06/05/2022
BS[CU]06/05/2022
BS[C]06/05/2022
RS(SE)06/05/2022
RS(SR)06/05/2022
RS(OPP)06/05/2022
RS(SPP)06/05/2022
RS(APP)06/05/2022
RS(IMSBC)06/05/2022
RS(IMDG)06/05/2022
RS(BWMC)06/05/2022
60HÙNG MẠNH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Trần Gia
VR103413AS(CL)18/10/2021 ÷ 18/01/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
InS(CL)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
DS18/01/2022
AS(LL)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
AS(SE)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
PS(SE)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
AS(OPP)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
InS(OPP)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
AS(APP)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
InS(APP)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
AS(GPP)18/10/2021 ÷ 18/01/2022
61HƯNG PHÁT 26
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hưng Phát
VR153910InS(CL)29/08/2021 ÷ 29/11/2021Tàu đã bị treo cấp
DS29/08/2021 ÷ 29/11/2021
AS(LL)29/08/2021 ÷ 29/11/2021
InS(HC)29/08/2021 ÷ 29/11/2021
AS(OPP)29/08/2021 ÷ 29/11/2021
62IMPERIA
Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC
VR064562SS(CL)30/11/2021Tàu đã bị treo cấp
DS30/11/2021
BS[P]30/11/2021
BS[S]30/11/2021
BS[F]30/11/2021
RS(SE)30/11/2021
RS(SR)30/11/2021
RS(OPP)30/11/2021
RS(SPP)30/11/2021
RS(APP)30/11/2021
RS(BWMC)30/11/2021
RS(EE)30/05/2021
63JAMAICA
Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng
VR014504SS(CL)01/12/2021Tàu đã bị treo cấp
DS01/12/2021
BS[LI]01/12/2021
BS[U]01/12/2021
RS(SC)01/12/2021
RS(SE)01/12/2021
RS(SR)01/12/2021
RS(OPP)01/12/2021
RS(SPP)01/12/2021
RS(APP)01/12/2021
RS(BWMC)01/12/2021
64KHÁNH HÒA 01
Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt
VR420239AS(CL)01/02/2022 ÷ 01/05/2022Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)01/02/2022 ÷ 01/05/2022
AS(SE)01/02/2022 ÷ 01/05/2022
AS(OPP)01/02/2022 ÷ 01/05/2022
AS(APP)01/02/2022 ÷ 01/05/2022
AS(GPP)01/02/2022 ÷ 01/05/2022
65LEGEND
Công ty TNHH khí đốt Thăng Long
VR034559AS(CL)16/12/2021 ÷ 16/03/2022 
InS(CL)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
AS(SE)16/12/2021 ÷ 16/03/2022
PS(SE)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
PS(SR)16/12/2021 ÷ 16/03/2022
AS(OPP)16/12/2021 ÷ 16/03/2022
InS(OPP)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
AS(APP)16/12/2021 ÷ 16/03/2022
InS(APP)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
AS(BWMC)16/12/2021 ÷ 16/03/2022
InS(BWMC)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
66LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903AS(CL)18/01/2022 ÷ 18/04/2022Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
DS18/01/2022
AS(LL)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
AS(SE)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
PS(SE)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
AS(OPP)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
InS(OPP)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
AS(APP)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
InS(APP)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
AS(GPP)18/01/2022 ÷ 18/04/2022
67LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108AS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
DS15/11/2020
TS16/10/2020
AS(LL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
PS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
68LONG PHÚ 08
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR032070AS(APP)19/02/2022 ÷ 19/05/2022 
69LONG PHU 10
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR983920RS(BWMC)28/12/2021 
70LUCKY DOLPHIN
Chi nhánh tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí
VR961999SS(CL)27/10/2021Tàu đã bị treo cấp
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;