Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 167 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AMIAS
Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng
VR074503AS(CL)19/02/2021 ÷ 19/05/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(SC)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(SE)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
PS(SR)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(OPP)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(APP)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
AS(BWMC)19/02/2021 ÷ 19/05/2021
2AN BÌNH 18
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR093266AS(CL)29/05/2021 ÷ 29/08/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(ILLC)29/05/2021 ÷ 29/08/2021
AS(SC)29/05/2021 ÷ 29/08/2021
AS(SE)29/05/2021 ÷ 29/08/2021
PS(SR)29/05/2021 ÷ 29/08/2021
AS(OPP)29/05/2021 ÷ 29/08/2021
AS(APP)29/05/2021 ÷ 29/08/2021
AS(BWMC)29/05/2021 ÷ 29/08/2021
3AN PHÁT 18-BLC
Công ty TNHH vận tải sông biển An Phát
VR082819AS(CL)10/04/2021 ÷ 10/07/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
DS27/04/2021
AS(LL)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(SE)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
PS(SE)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(OPP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
InS(OPP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(APP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
InS(APP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
AS(GPP)10/04/2021 ÷ 10/07/2021
4AN THẮNG 39
Công ty TNHH An Thắng
VR072653DS18/02/2021Tàu đã bị treo cấp
5AN THANH 08
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vận tải An Thành
VR062551SS(CL)16/04/2012Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)16/04/2011 ÷ 16/07/2011
DS16/04/2012
TS07/09/2014
6BẾN ĐÌNH 01
XN VTB và công tác lặn-liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
VR830060SS(CL)15/06/2021 
RS(ILLC)18/01/2021
RS(SC)18/01/2021
RS(SE)18/01/2021
RS(SR)18/01/2021
RS(OPP)18/01/2021
RS(SPP)18/01/2021
RS(APP)18/01/2021
7BÍCH THANH 88
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR163575SS(CL)29/04/2021Tàu đã bị treo cấp
DS29/04/2021
RS(ILLC)29/04/2021
RS(SC)29/04/2021
RS(SE)29/04/2021
RS(SR)29/04/2021
RS(OPP)29/04/2021
RS(SPP)29/04/2021
RS(APP)29/04/2021
RS(BWMC)29/04/2021
8BÌNH AN HÀ TIÊN 01
Công ty cổ phần vận Tải Bình An Hà Tiên
VR174180InS(CL)01/03/2021 ÷ 01/06/2021Tàu đã bị treo cấp
DS01/03/2021 ÷ 01/06/2021
AS(LL)01/03/2021 ÷ 01/06/2021
InS(PSS)01/03/2021 ÷ 01/06/2021
AS(OPP)01/03/2021 ÷ 01/06/2021
9BÌNH AN HÀ TIÊN 03
Công ty cổ phần vận Tải Bình An Hà Tiên
VR184287InS(CL)08/06/2021 ÷ 08/09/2021Tàu đã bị treo cấp
DS08/06/2021 ÷ 08/09/2021
AS(LL)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
InS(PSS)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
AS(OPP)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
InS(OPP)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
10BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075SS(CL)14/02/2021 
AS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(CL)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
DS05/01/2019
TS[C]05/01/2021
RS(ILLC)14/02/2021
AS(ILLC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPS)14/02/2021
AS(SPS)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SC)14/02/2021
AS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(SC)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SE)14/02/2021
AS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
PS(SE)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SR)14/02/2021
PS(SR)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(OPP)14/02/2021
AS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(OPP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
RS(SPP)14/02/2021
RS(APP)14/02/2021
AS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
InS(APP)14/02/2019 ÷ 14/05/2019
11BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083TS11/04/2021Tàu đã bị treo cấp
12BLUE OCEAN 01
Công ty TNHH vận tải Đại Dương Xanh Thăng Long
VR173617AS(BWMC)27/02/2021 ÷ 27/05/2021 
13CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210AS(CL)10/06/2021 ÷ 10/09/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/06/2021 ÷ 10/09/2021
AS(SE)10/06/2021 ÷ 10/09/2021
AS(OPP)10/06/2021 ÷ 10/09/2021
14CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 02
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR021936AS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
DS09/02/2021
AS(LL)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
PS(SE)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
AS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
InS(OPP)11/11/2020 ÷ 11/02/2021
15CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 03
Cảng vụ hàng hải Nha Trang
VR062493SS(CL)03/10/2021 
RS(LL)03/10/2021
RS(HC(QP))03/10/2021
RS(OPP)03/10/2021
16CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN 01
Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn
VR113687AS(CL)05/12/2020 ÷ 05/03/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
AS(SE)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
AS(OPP)05/12/2020 ÷ 05/03/2021
17CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU 02
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu
VR113668SS(CL)11/10/2021 
DS08/10/2021
TS[P]11/10/2021
TS[S]11/10/2021
RS(LL)11/10/2021
RS(SE)11/10/2021
RS(OPP)11/10/2021
18CGG AMADEUS
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR993840SS(CL)30/06/2019 
DS30/06/2019
TS[S]18/02/2019
RS(SE)30/06/2019
RS(SR)30/06/2019
RS(OPP)30/06/2019
RS(SPP)30/06/2019
RS(APP)30/06/2019
RS(BWMC)30/06/2019
19CSG 99
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
VR961717AS(CL)05/06/2021 ÷ 05/09/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)05/06/2021 ÷ 05/09/2021
DS05/06/2021
AS(ILLC)05/06/2021 ÷ 05/09/2021
AS(SE)05/06/2021 ÷ 05/09/2021
PS(SE)05/06/2021 ÷ 05/09/2021
AS(OPP)05/06/2021 ÷ 05/09/2021
InS(OPP)05/06/2021 ÷ 05/09/2021
20CỬA LỤC
Công ty xăng dầu B12
VR982205DS04/10/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
TS[P]28/09/2021
TS[S]28/09/2021
21CỬU LONG 27
Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long
VR133899AS(CL)09/05/2021 ÷ 09/08/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)09/05/2021 ÷ 09/08/2021
DS10/08/2021
AS(LL)09/05/2021 ÷ 09/08/2021
AS(SE)09/05/2021 ÷ 09/08/2021
PS(SE)09/05/2021 ÷ 09/08/2021
AS(OPP)09/05/2021 ÷ 09/08/2021
InS(OPP)09/05/2021 ÷ 09/08/2021
22DA NANG GAS
Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc Tế
VR064398SS(CL)24/09/2021 
DS24/09/2021
BS[C]24/09/2021
RS(SE)24/09/2021
RS(SR)24/09/2021
RS(OPP)24/09/2021
RS(SPP)24/09/2021
RS(APP)24/09/2021
RS(BWMC)24/09/2021
23DAI DUONG QUEEN
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR113700SS(CL)21/07/2021Tàu đã bị treo cấp
DS21/07/2021
BS21/07/2021
RS(ILLC)21/07/2021
RS(SC)21/07/2021
RS(SE)21/07/2021
RS(SR)21/07/2021
RS(OPP)21/07/2021
RS(SPP)21/07/2021
RS(APP)21/07/2021
RS(IMSBC)21/07/2021
RS(IMDG)21/07/2021
RS(BWMC)21/07/2021
24ĐO ĐẠC BIỂN 01
Trung tâm trắc địa và bản đồ biển
VR991484SS(CL)18/03/2021Tàu đã bị treo cấp
DS18/03/2021
TS05/01/2021
RS(LL)18/03/2021
RS(SE)18/03/2021
RS(OPP)18/03/2021
25DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
26ĐÔNG HẢI 02
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR032079SS(CL)09/01/2019Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
DS09/01/2019
TS09/01/2019
RS(ILLC)09/01/2019
AS(ILLC)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SE)09/01/2019
AS(SE)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SR)09/01/2019
PS(SR)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(OPP)09/01/2019
AS(OPP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(APP)09/01/2019
AS(APP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SW)09/04/2018
27DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
28DỰ TRỮ QUỐC GIA DT4.01.18
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR184301AS(CL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
InS(CL)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
DS26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(LL)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
AS(HC)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(HC)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
AS(OPP)26/06/2019 ÷ 26/09/2019
InS(OPP)26/06/2020 ÷ 26/09/2020
29DUC DAT 666
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Đức Đạt
VR113695SS(CL)22/10/2021 
DS22/10/2021
TS[C]22/10/2021
BS22/10/2021
RS(ILLC)22/10/2021
RS(SC)22/10/2021
RS(SE)22/10/2021
RS(SR)22/10/2021
RS(OPP)22/10/2021
RS(SPP)22/10/2021
RS(APP)22/10/2021
RS(IMSBC)22/10/2021
RS(IMDG)22/10/2021
RS(BWMC)22/10/2021
30EVAY
Công ty cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng
VR104475AS(CL)25/05/2021 ÷ 25/08/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(SC)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(SE)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
PS(SR)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(OPP)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(NLS)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
AS(APP)25/05/2021 ÷ 25/08/2021
31FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR951890AS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
DS06/11/2020
TS[P]13/01/2020
TS[S]13/01/2020
AS(LL)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
AS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
PS(SE)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
AS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
InS(OPP)12/08/2020 ÷ 12/11/2020
32FUTURE
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR044518DS25/09/2021 
BS[LO]25/09/2021
BS[LI]25/09/2021
BS[U]25/09/2021
33GLOBE 6
Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải biển Toàn Cầu
VR082768BS25/04/2021 
34GOLDEN LIGHT 09
Công ty cổ phần dầu khí FGAS
VR084492RS(EE)19/04/2021 
35HẢI BÌNH 16
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR082927AS(CL)04/06/2021 ÷ 04/09/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
AS(ILLC)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
AS(SC)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
InS(SC)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
AS(SE)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
PS(SE)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
PS(SR)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
AS(OPP)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
InS(OPP)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
AS(APP)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
InS(APP)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
AS(BWMC)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
InS(BWMC)04/06/2021 ÷ 04/09/2021
36HAI DUONG 01
Công ty TNHH Hải Dương
VR144061AS(SPS)19/09/2020 ÷ 19/12/2020 
37HẢI HÀ 28
Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
VR062450AS(CL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(SE)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
AS(OPP)07/12/2020 ÷ 07/03/2021
38HẢI PHƯƠNG 102
Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát
VR042435AS(CL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
AS(SE)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
AS(OPP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
AS(APP)13/02/2021 ÷ 13/05/2021
39HẢI PHƯƠNG 107
Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thắng Phát
VR093176AS(CL)19/07/2021 ÷ 19/10/2021 
InS(CL)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(LL)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(SE)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
PS(SE)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(OPP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
InS(OPP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(APP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
InS(APP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
AS(GPP)19/07/2021 ÷ 19/10/2021
40HERON
Công ty TNHH vận tải dầu khí Việt Mỹ
VR963919AS(GPP)18/07/2021 ÷ 18/10/2021 
41HIỆP HƯNG 95
Công ty TNHH vận tải biển Hưng Phúc
VR163600DS11/07/2021 
42HIỆP HƯNG 98
Công ty TNHH Khách sạn Sông La
VR093346AS(CL)24/12/2020 ÷ 24/03/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(SE)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(OPP)24/12/2020 ÷ 24/03/2021
AS(APP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
43HÒA BÌNH SHIP 01
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184288InS(CL)06/06/2021 ÷ 06/09/2021 
DS06/06/2021 ÷ 06/09/2021
AS(LL)06/06/2021 ÷ 06/09/2021
InS(HC)06/06/2021 ÷ 06/09/2021
AS(OPP)06/06/2021 ÷ 06/09/2021
InS(OPP)06/06/2021 ÷ 06/09/2021
44HOÀNG DƯƠNG
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA
VR082793AS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(LL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
PS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
AS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
45HOÀNG DƯƠNG 88
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hoàng Dương
VR083008DS06/09/2021Tàu đã bị treo cấp
46HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
47HOÀNG TUẤN 69
Công ty TNHH vận tải Hoàng Tuấn
VR082868InS(BWMC)23/07/2021 ÷ 23/10/2021 
48HỘI AN 02
CN Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một thành viên tại Quảng Nam
VR103466SS(CL)08/03/2021Tàu đã bị treo cấp
DS08/03/2021
TS08/03/2021
49HÒN NGƯ 68
Cảng vụ hàng hải Nghệ An
VR144008AS(CL)28/02/2021 ÷ 28/05/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)28/02/2021 ÷ 28/05/2021
AS(SE)28/02/2021 ÷ 28/05/2021
AS(OPP)28/02/2021 ÷ 28/05/2021
50HÙNG MẠNH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Trần Gia
VR103413DS18/10/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
51HƯƠNG ĐIỀN 27
Công ty TNHH Hương Điền
VR093124AS(CL)27/04/2021 ÷ 27/07/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(LL)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(SE)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
PS(SE)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(OPP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
InS(OPP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(APP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
InS(APP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
AS(GPP)27/04/2021 ÷ 27/07/2021
52HUY GIỚI 10
Công Ty TNHH Huy Giới
VR983026DS15/10/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
53JAMAICA
Công ty cổ phần dầu khí và bất động sản Sen Vàng
VR014504SS(CL)01/09/2021Tàu đã bị treo cấp
DS01/09/2021
TS01/09/2021
BS[LI]01/09/2021
BS[U]01/09/2021
RS(SC)01/09/2021
RS(SE)01/09/2021
RS(SR)01/09/2021
RS(OPP)01/09/2021
RS(SPP)01/09/2021
RS(APP)01/09/2021
RS(BWMC)01/09/2021
54JOSEPH
Công ty TNHH vận tải dầu khí OPEC
VR034543InS(CL)18/03/2021 ÷ 18/06/2021 
DS15/10/2021
TS[C]15/10/2021
BS[P]15/10/2021
BS[S]15/10/2021
55KIM LONG
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực I
VR082861AS(CL)24/06/2021 ÷ 24/09/2021 
InS(CL)24/06/2021 ÷ 24/09/2021
DS24/06/2021 ÷ 24/09/2021
AS(LL)24/06/2021 ÷ 24/09/2021
AS(HC)24/06/2021 ÷ 24/09/2021
InS(HC)24/06/2021 ÷ 24/09/2021
AS(OPP)24/06/2021 ÷ 24/09/2021
InS(OPP)24/06/2021 ÷ 24/09/2021
AS(GPP)24/06/2021 ÷ 24/09/2021
56LAM SON 01
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR834072DS26/09/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
TS[S]26/09/2021
InS(SC)31/07/2020 ÷ 31/10/2020
57LEGEND
Công ty TNHH khí đốt Thăng Long
VR034559InS(CL)16/12/2020 ÷ 16/03/2021 
PS(SE)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
InS(OPP)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
InS(APP)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
InS(BWMC)16/12/2020 ÷ 16/03/2021
58LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108AS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
DS15/11/2020
TS16/10/2020
AS(LL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
PS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
AS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
59LONG PHÚ 18
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR003657BS31/10/2020 
60MARY 09
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR082959SS(CL)25/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS25/12/2018
TS25/12/2018
RS(LL)25/12/2018
RS(SE)25/12/2018
RS(OPP)25/12/2018
RS(IMSBC)25/12/2018
61MAYA VN
Công ty TNHH khí đốt Thăng Long
VR034534AS(CL)16/04/2021 ÷ 16/07/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)16/01/2021 ÷ 16/04/2021
DS07/06/2021
BS[S]07/06/2021
BS[P]07/06/2021
62MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(OPP)27/04/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
63MEKONGTRANS 02
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Mê Kông
VR082877AS(CL)30/05/2021 ÷ 30/08/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
DS07/09/2021
BS[U]07/09/2021
BS[L]07/09/2021
AS(ILLC)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
AS(SC)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
InS(SC)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
AS(SE)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
PS(SE)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
PS(SR)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
AS(OPP)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
InS(OPP)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
AS(APP)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
InS(APP)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
AS(CHM)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
InS(CHM)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
AS(BWMC)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
InS(BWMC)30/05/2021 ÷ 30/08/2021
64MELOGY
Công ty TNHH khí đốt Thăng Long
VR024519AS(CL)30/04/2021 ÷ 30/07/2021Tàu đã bị treo cấp
65MINH QUÂN 01
Công ty TNHH Lâm Vũ
VR021881AS(CL)15/07/2021 ÷ 15/10/2021 
AS(LL)15/07/2021 ÷ 15/10/2021
AS(SE)15/07/2021 ÷ 15/10/2021
AS(OPP)15/07/2021 ÷ 15/10/2021
AS(APP)15/07/2021 ÷ 15/10/2021
AS(GPP)15/07/2021 ÷ 15/10/2021
66MINH THỦY 06
Công ty TNHH vận tải biển Minh Thủy
VR740028TS11/10/2021 
67MIRA
Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt
VR034539DS19/10/2021 
BS[P]19/10/2021
BS[S]19/10/2021
68MJ-511
Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam
VR730568SS(CL)11/09/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS11/09/2021
RS(LL)11/09/2021
RS(SE)11/09/2021
RS(OPP)11/09/2021
69MỸ HƯNG
Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP
VR032087DS12/10/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
BS[01]12/10/2021
BS[02]12/10/2021
70MỸ KHÊ
Công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng
VR072744DS17/08/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
71NAM PHAT STAR
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nam Phát
VR113670SS(CL)08/07/2021 
DS08/07/2021
TS02/08/2021
RS(ILLC)08/07/2021
RS(SC)08/07/2021
RS(SE)08/07/2021
RS(SR)08/07/2021
RS(OPP)08/07/2021
RS(SPP)08/07/2021
RS(APP)08/07/2021
RS(IMSBC)08/07/2021
RS(BWMC)08/07/2021
72NEPTUNE STAR
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR962684SS(CL)03/07/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS03/07/2021
TS14/08/2021
BS03/07/2021
RS(SE)03/07/2021
RS(SR)03/07/2021
RS(OPP)03/07/2021
RS(SPP)03/07/2021
RS(APP)03/07/2021
RS(IMSBC)03/07/2021
RS(BWMC)03/07/2021
73NGHI SƠN 02
Công ty xi măng Nghi Sơn
VR001662AS(CL)20/07/2021 ÷ 20/10/2021 
AS(LL)20/07/2021 ÷ 20/10/2021
AS(SE)20/07/2021 ÷ 20/10/2021
AS(OPP)20/07/2021 ÷ 20/10/2021
AS(GPP)20/07/2021 ÷ 20/10/2021
74NGỌC MINH 27-BIDV
Công ty TNHH vận tải biển Ngọc Minh Chính
VR093056DS17/08/2021Tàu đã bị treo cấp
75NGỌC MINH 45-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Ngọc Minh Chính
VR133763AS(CL)08/06/2021 ÷ 08/09/2021Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
DS04/06/2021
AS(LL)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
AS(SE)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
PS(SE)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
AS(OPP)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
InS(OPP)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
AS(APP)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
InS(APP)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
AS(GPP)08/06/2021 ÷ 08/09/2021
76NGUYỄN NAM KHÁNH 168-BLC
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Nguyễn Nam Khánh
VR093114DS23/08/2021Tàu đã bị treo cấp
77NHẤT LONG 16
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Nhất Long
VR082804PS(SE)06/05/2021 ÷ 06/08/2021 
InS(APP)06/05/2021 ÷ 06/08/2021
78OCEAN BRIGHT
Công ty cổ phần vận tải biển An Bình
VR082849SS(CL)29/08/2021Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)29/08/2020 ÷ 29/11/2020
DS29/08/2021
RS(LL)29/08/2021
AS(LL)29/08/2020 ÷ 29/11/2020
RS(SE)29/08/2021
AS(SE)29/08/2020 ÷ 29/11/2020
RS(OPP)29/08/2021
AS(OPP)29/08/2020 ÷ 29/11/2020
RS(IMSBC)29/08/2021
79OCEANUS 08
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR004093AS(CL)24/04/2021 ÷ 24/07/2021Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(SC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(SE)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
PS(SR)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(OPP)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(APP)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(GAS)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
AS(BWMC)24/04/2021 ÷ 24/07/2021
80PHONG LAN
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR981856DS07/09/2021Tàu đã bị treo cấp
81PHÚ MỸ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển hàng hải Việt Nam
VR893191SS(CL)10/06/2021Tàu đã bị treo cấp
DS10/06/2021
RS(FDS)10/06/2021
82PHÚ QUÝ 01
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR850086SS(CL)25/05/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
InS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;