Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 187 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1Á ĐÔNG 18
Công ty cổ phần thương mại vận tải và xuất nhập khẩu Á Đông
VR042225SS(CL)28/07/2019Tàu đã bị treo cấp
DS28/07/2019
TS15/08/2019
RS(LL)28/07/2019
RS(SE)28/07/2019
RS(OPP)28/07/2019
RS(IMSBC)28/07/2019
2AN BANG
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR824071DS30/06/2020 
3AN PHÁT 36
Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát
VR093245SS(CL)07/08/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
DS25/04/2019
TS21/07/2019
RS(ILLC)07/08/2019
AS(ILLC)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SE)07/08/2019
AS(SE)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SR)07/08/2019
PS(SR)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(OPP)07/08/2019
AS(OPP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SPP)07/08/2019
RS(APP)07/08/2019
AS(APP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(IMSBC)07/08/2019
4APOLLO PACIFIC
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR883316RS(BWMC)26/04/2020 
5AQUAMARINE GAS
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR852215DS07/06/2020 
TS07/06/2020
6AULAC FORTUNE
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR104156SS(CL)07/03/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
DS07/03/2020
TS[1]22/01/2020
BS[1]07/03/2020
BS[2]07/03/2020
RS(SE)07/03/2020
AS(SE)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(SR)07/03/2020
PS(SR)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(OPP)07/03/2020
AS(OPP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(SPP)07/03/2020
RS(APP)07/03/2020
AS(APP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(CHM)07/03/2020
AS(CHM)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(BWMC)07/03/2020
AS(BWMC)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
7AULAC VISION
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR074124DS13/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
BS[1]13/07/2020
BS[2]13/07/2020
8BẠCH ĐẰNG
Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng
VR900334SS(CL)18/04/2019Tàu đã bị treo cấp
SS(CL)18/04/2019
RS(FDS)18/04/2019
9BÍCH THANH 28
Công ty TNHH VTB Hải Âu
VR143684RS(APP)28/09/2019Tàu đã bị treo cấp
RS(BWMC)28/09/2019
10BÍCH THANH 88
Công ty TNHH vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt
VR163575AS(CL)29/04/2020 ÷ 29/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(ILLC)29/04/2020 ÷ 29/07/2020
AS(SC)29/04/2020 ÷ 29/07/2020
AS(SE)29/04/2020 ÷ 29/07/2020
PS(SR)29/04/2020 ÷ 29/07/2020
AS(OPP)29/04/2020 ÷ 29/07/2020
AS(APP)29/04/2020 ÷ 29/07/2020
AS(BWMC)29/04/2020 ÷ 29/07/2020
11BÌNH AN 01
Công ty TNHH thương mại DV vận tải đại lý tàu biển Bình An
VR011837AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)27/04/2020 ÷ 27/07/2020
DS30/06/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
PS(SE)27/04/2020 ÷ 27/07/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
InS(OPP)27/04/2020 ÷ 27/07/2020
12BINH AN 03
Công ty cổ phần vận tải biển Bình An
VR072623AS(CL)06/03/2020 ÷ 06/06/2020 
InS(CL)06/03/2020 ÷ 06/06/2020
AS(LL)06/03/2020 ÷ 06/06/2020
AS(SE)06/03/2020 ÷ 06/06/2020
PS(SE)06/03/2020 ÷ 06/06/2020
AS(OPP)06/03/2020 ÷ 06/06/2020
InS(OPP)06/03/2020 ÷ 06/06/2020
13BINH AN VALIANT
Công ty cổ phần vận tải biển Bình An
VR154050SS(CL)16/06/2020 
AS(CL)01/05/2020 ÷ 01/08/2020
DS16/06/2020
AS(SE)01/05/2020 ÷ 01/08/2020
PS(SR)01/05/2020 ÷ 01/08/2020
AS(OPP)01/05/2020 ÷ 01/08/2020
AS(APP)01/05/2020 ÷ 01/08/2020
AS(BWMC)01/05/2020 ÷ 01/08/2020
14BLUE STAR
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR103430SS(CL)29/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS29/07/2020
BS[02]29/07/2020
BS[01]29/07/2020
RS(SE)29/07/2020
RS(SR)29/07/2020
RS(OPP)29/07/2020
RS(SPP)29/07/2020
RS(APP)29/07/2020
RS(IMSBC)29/07/2020
RS(BWMC)29/07/2020
15BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020 
AS(LL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
AS(SE)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
AS(OPP)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
16CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210DS10/06/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
17CHU LAI TRƯỜNG HẢI PORT
Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai-Trường Hải
VR123732AS(CL)08/05/2020 ÷ 08/08/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
InS(CL)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
DS20/05/2020
AS(LL)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
AS(SE)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
PS(SE)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
AS(OPP)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
InS(OPP)08/05/2020 ÷ 08/08/2020
18CN-01
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II
VR992928DS20/08/2019 ÷ 20/11/2019Tàu đã bị treo cấp
19CNT 700
Công Ty TNHH Cảng Vân Phong
VR841304DS02/08/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
20CÔN ĐẢO 10
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR021889InS(CL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020 
DS02/01/2020 ÷ 02/04/2020
AS(LL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
21CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
InS(CL)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
PS(SE)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(OPP)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
22CỬA LÒ 16
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR123886AS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020 
InS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(LL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
PS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
InS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
23CỬU LONG
Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam
VR910273AS(CL)12/04/2020 ÷ 12/07/2020 
InS(CL)12/04/2020 ÷ 12/07/2020
DS04/04/2020
AS(LL)12/04/2020 ÷ 12/07/2020
AS(SE)12/04/2020 ÷ 12/07/2020
PS(SE)12/04/2020 ÷ 12/07/2020
AS(OPP)12/04/2020 ÷ 12/07/2020
InS(OPP)12/04/2020 ÷ 12/07/2020
24CỬU LONG 06
Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long
VR840859SS(CL)06/01/2020Tàu đã bị treo cấp
DS06/01/2020
RS(LL)06/01/2020
RS(SE)06/01/2020
RS(OPP)06/01/2020
25ĐẠI DƯƠNG SEA
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR103418SS(CL)27/06/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS27/06/2020
BS27/06/2020
RS(ILLC)27/06/2020
RS(SC)27/06/2020
RS(SE)27/06/2020
RS(SR)27/06/2020
RS(OPP)27/06/2020
RS(SPP)27/06/2020
RS(APP)27/06/2020
RS(IMSBC)27/06/2020
RS(IMDG)27/06/2020
RS(BWMC)27/06/2020
26DONG THIEN PHU GOLDEN
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR072565AS(CL)12/12/2019 ÷ 12/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
DS03/04/2020
AS(ILLC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(SC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(SC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(SE)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
PS(SE)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
PS(SR)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(OPP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(OPP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(APP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(APP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(BWMC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(BWMC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
27ĐÔNG VIỆT 18
Công ty TNHH vận tải biển Đông Việt
VR093193SS(CL)13/12/2019Tàu đã bị treo cấp
DS13/12/2019
TS[S]13/12/2019
TS[P]13/12/2019
RS(LL)13/12/2019
RS(SE)13/12/2019
RS(OPP)13/12/2019
28DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.08.17
Tổng cục dự trữ nhà nước
VR174228AS(CL)12/08/2018 ÷ 12/11/2018 
InS(CL)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
DS12/08/2018 ÷ 12/11/2018
AS(LL)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
AS(HC)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
InS(HC)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
AS(OPP)12/08/2018 ÷ 12/11/2018
InS(OPP)12/08/2019 ÷ 12/11/2019
29ĐỨC THẮNG
Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng
VR052376SS(CL)23/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
AS(CL)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
DS23/07/2020
RS(LL)23/07/2020
AS(LL)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
RS(SE)23/07/2020
AS(SE)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
RS(OPP)23/07/2020
AS(OPP)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
30ĐỨC VIỆT 568-18
Công ty cổ phần Đức Việt 568
VR082758AS(CL)19/02/2020 ÷ 19/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng
InS(CL)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
AS(LL)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
AS(SE)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
PS(SE)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
AS(OPP)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
InS(OPP)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
31DYNAMIC OCEAN 03
Công ty TNHH Tiến Vũ
VR113694AS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
DS29/08/2019
BS29/08/2019
AS(ILLC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SR)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
32FALCON 10
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR154049SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS27/04/2020
TS[1]27/04/2020
TS[2]27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
RS(SE)27/04/2020
RS(OPP)27/04/2020
33FALCON 16
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR682706SS(CL)10/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS10/03/2020
RS(ILLC)10/03/2020
RS(SE)10/03/2020
RS(OPP)10/03/2020
34FALCON 17
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR770518AS(CL)08/03/2020 ÷ 08/06/2020 
AS(LL)08/03/2020 ÷ 08/06/2020
AS(SE)08/03/2020 ÷ 08/06/2020
AS(OPP)08/03/2020 ÷ 08/06/2020
35FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR951890TS[P]13/01/2020Tàu đã bị treo cấp
TS[S]13/01/2020
36FANSIPAN
Công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân
VR124483DS04/08/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
37GIA VŨ 09
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR042275SS(CL)26/04/2020 
DS26/04/2020
TS24/03/2020
RS(LL)26/04/2020
RS(SE)26/04/2020
RS(OPP)26/04/2020
38GIA VŨ 18
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR062532AS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
DS23/06/2020
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
PS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
39GLORY OCEAN
Công ty cổ phần hàng hải Khải Hoàn
VR083200AS(CL)25/03/2020 ÷ 25/06/2020 
InS(CL)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
AS(ILLC)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
AS(SC)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
InS(SC)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
AS(SE)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
PS(SE)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
PS(SR)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
AS(OPP)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
InS(OPP)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
AS(APP)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
InS(APP)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
AS(CHM)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
InS(CHM)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
AS(BWMC)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
InS(BWMC)25/03/2020 ÷ 25/06/2020
40GOLDEN SEA 999
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052328SS(CL)05/04/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
DS05/04/2020
RS(LL)05/04/2020
AS(LL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(SE)05/04/2020
AS(SE)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(OPP)05/04/2020
AS(OPP)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(IMSBC)05/04/2020
41GOLDEN STAR
Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế
VR972385TS19/05/2020 
42GREAT TRUST DRAGON 2
Công ty TNHH hàng hải PHC
VR093325SS(CL)02/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS02/03/2020
BS02/03/2020
RS(ILLC)02/03/2020
RS(SC)02/03/2020
RS(SE)02/03/2020
RS(SR)02/03/2020
RS(OPP)02/03/2020
RS(SPP)02/03/2020
RS(APP)02/03/2020
RS(IMDG)02/03/2020
RS(BWMC)02/03/2020
43GSM 02
Công ty TNHH khai thác và quản lý tàu VTD
VR054163TS[C]02/08/2020 
44HÀ ANH 09
Công Ty TNHH đầu tư TM DV vận tải Hà Anh
VR021975AS(CL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020 
AS(LL)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(SE)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
AS(OPP)28/04/2020 ÷ 28/07/2020
45HẠ LONG 08
Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
VR103449SS(CL)16/07/2020 
DS16/07/2020
RS(LL)16/07/2020
RS(SE)16/07/2020
RS(OPP)16/07/2020
46HẢI ANH 18
Công ty TNHH vận tải Trung Hải
VR011801AS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
DS18/07/2019
AS(LL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
PS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
InS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
47HẢI CHÂU 06
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hải Châu
VR103396AS(CL)07/04/2020 ÷ 07/07/2020 
AS(LL)07/04/2020 ÷ 07/07/2020
AS(SE)07/04/2020 ÷ 07/07/2020
AS(OPP)07/04/2020 ÷ 07/07/2020
48HẢI ĐĂNG 05
Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam
VR042342RS(LL)12/07/2020 
RS(SE)12/07/2020
RS(OPP)12/07/2020
49HAI DUONG 101
Công ty TNHH Hải Dương
VR144077RS(BWMC)08/12/2019 
50HAI DUONG 16
Công ty TNHH Hải Dương
VR114318AS(ILLC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020 
AS(SC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(SC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(SE)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
PS(SE)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
PS(SR)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(OPP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(OPP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(NLS)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(NLS)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(APP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(APP)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
AS(BWMC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
InS(BWMC)18/04/2020 ÷ 18/07/2020
51HAI DUONG 18
Công ty TNHH Hải Dương
VR104360RS(ILLC)15/07/2020 
RS(SC)15/07/2020
RS(SE)15/07/2020
RS(SR)15/07/2020
RS(OPP)15/07/2020
RS(SPP)15/07/2020
RS(APP)15/07/2020
RS(IMDG)15/07/2020
RS(BWMC)15/07/2020
52HẢI HÀ 38
Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai
VR082880AS(CL)25/06/2019 ÷ 25/09/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
AS(SE)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
AS(OPP)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
53HẢI NAM 81
Công ty TNHH Hải Nam
VR054451SS(CL)09/06/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS09/06/2020
TS[C]19/07/2020
BS09/06/2020
RS(SE)09/06/2020
RS(SR)09/06/2020
RS(OPP)09/06/2020
RS(SPP)09/06/2020
RS(APP)09/06/2020
RS(IMSBC)09/06/2020
RS(IMDG)09/06/2020
RS(BWMC)09/06/2020
54HẢI NAM 82
Công ty TNHH Hải Nam
VR074461RS(SE)24/06/2020 
RS(SR)24/06/2020
RS(OPP)24/06/2020
RS(SPP)24/06/2020
RS(APP)24/06/2020
RS(IMSBC)24/06/2020
RS(IMDG)24/06/2020
RS(BWMC)24/06/2020
55HAI NAM 85
Công ty TNHH Hải Nam
VR094487InS(CL)08/07/2019 ÷ 08/10/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
DS08/07/2020
BS[C]08/07/2020
PS(SE)08/07/2019 ÷ 08/10/2019
InS(OPP)08/07/2019 ÷ 08/10/2019
InS(APP)08/07/2019 ÷ 08/10/2019
InS(BWMC)08/07/2019 ÷ 08/10/2019
56HAI PHUONG SEA
Công ty TNHH vận tải Hải Phương
VR093265BS15/07/2020 
57HB 88
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR870333AS(CL)12/11/2019 ÷ 12/02/2020 
AS(LL)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
AS(SE)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
AS(OPP)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
58HC 43
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
VR991533AS(CL)04/04/2020 ÷ 04/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)04/04/2020 ÷ 04/07/2020
AS(SE)04/04/2020 ÷ 04/07/2020
AS(OPP)04/04/2020 ÷ 04/07/2020
59HC 44
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
VR991534AS(CL)04/05/2020 ÷ 04/08/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)04/05/2020 ÷ 04/08/2020
AS(SE)04/05/2020 ÷ 04/08/2020
AS(OPP)04/05/2020 ÷ 04/08/2020
60HÒA BÌNH SHIP 30
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184266InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(PSS)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
61HOÀNG GIA 56
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia
VR093339SS(CL)27/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS27/07/2020
RS(LL)27/07/2020
RS(SE)27/07/2020
RS(OPP)27/07/2020
RS(IMSBC)27/07/2020
62HOÀNG HẢI 268
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR052336SS(CL)24/07/2020 
DS24/07/2020
TS24/07/2020
RS(LL)24/07/2020
RS(SE)24/07/2020
RS(OPP)24/07/2020
RS(IMSBC)24/07/2020
63HOÀNG HẢI 68
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR093273SS(CL)28/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS28/07/2020
RS(ILLC)28/07/2020
RS(SC)28/07/2020
RS(SE)28/07/2020
RS(SR)28/07/2020
RS(OPP)28/07/2020
RS(SPP)28/07/2020
RS(APP)28/07/2020
RS(IMSBC)28/07/2020
RS(IMDG)28/07/2020
RS(BWMC)28/07/2020
64HOÀNG HẢI 88-ALCI
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Hải
VR062524AS(CL)20/04/2020 ÷ 20/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 5
AS(ILLC)20/04/2020 ÷ 20/07/2020
AS(SC)20/04/2020 ÷ 20/07/2020
AS(SE)20/04/2020 ÷ 20/07/2020
PS(SR)20/04/2020 ÷ 20/07/2020
AS(OPP)20/04/2020 ÷ 20/07/2020
AS(APP)20/04/2020 ÷ 20/07/2020
AS(BWMC)20/04/2020 ÷ 20/07/2020
65HOÀNG LINH 58
Công ty TNHH thương mại và xăng dầu Hoàng Linh
VR153882SS(CL)08/07/2020 
DS08/07/2020
TS[C]08/07/2020
RS(LL)08/07/2020
RS(SE)08/07/2020
RS(OPP)08/07/2020
66HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
67HOÀNG PHÚC 16
Công ty TNHH Hoàng Phép
VR922159AS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
DS01/11/2019
AS(LL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
PS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
InS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
68HP-01
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP
VR941067SS(CL)17/03/2020 
DS17/03/2020
RS(LL)17/03/2020
RS(SE)17/03/2020
RS(OPP)17/03/2020
69HƯƠNG ĐIỀN 27
Công ty TNHH Hương Điền
VR093124AS(CL)27/04/2020 ÷ 27/07/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)27/04/2020 ÷ 27/07/2020
AS(SE)27/04/2020 ÷ 27/07/2020
AS(OPP)27/04/2020 ÷ 27/07/2020
70JADE STAR 15
Công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Vân
VR153772SS(CL)29/06/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS29/06/2020
TS29/06/2020
RS(ILLC)29/06/2020
RS(SC)29/06/2020
RS(SE)29/06/2020
RS(SR)29/06/2020
RS(OPP)29/06/2020
RS(SPP)29/06/2020
RS(APP)29/06/2020
RS(BWMC)29/06/2020
71LADY KATHLEEN
Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam
VR984285DS17/07/2020 
BS[1]17/07/2020
BS[2]17/07/2020
72LADY LINN
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR014311AS(CL)27/02/2020 ÷ 27/05/2020 
AS(ILLC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SE)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
PS(SR)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(OPP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(NLS)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(APP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(GAS)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(BWMC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
73LÊ QUỐC 01
Công ty TNHH Lê Quốc
VR032641AS(CL)20/03/2020 ÷ 20/06/2020 
InS(CL)20/03/2020 ÷ 20/06/2020
AS(LL)20/03/2020 ÷ 20/06/2020
AS(SE)20/03/2020 ÷ 20/06/2020
PS(SE)20/03/2020 ÷ 20/06/2020
AS(OPP)20/03/2020 ÷ 20/06/2020
InS(OPP)20/03/2020 ÷ 20/06/2020
74LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903AS(CL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020 
AS(LL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(SE)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(OPP)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
75MARY 09
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR082959SS(CL)25/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS25/12/2018
TS25/12/2018
RS(LL)25/12/2018
RS(SE)25/12/2018
RS(OPP)25/12/2018
RS(IMSBC)25/12/2018
76MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;