Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 195 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN PHÚ 16
Công ty cổ phần vật tư máy tàu thuỷ An Phú
VR103399DS20/08/2018Tàu đã bị treo cấp
TS12/09/2018
2AN PHÚ 168
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052426AS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
DS13/07/2018
AS(LL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
PS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
InS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
3AN PHÚ 868
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052427AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
PS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
InS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
4AN TRUNG VIỆT 26
Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trung Việt
VR082781SS(CL)10/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS10/03/2018
TS[P]10/03/2018
TS[S]10/03/2018
RS(ILLC)10/03/2018
RS(SE)10/03/2018
RS(SR)10/03/2018
RS(OPP)10/03/2018
RS(SPP)10/03/2018
RS(APP)10/03/2018
RS(SW)10/03/2018
5ANH PHÚC 18
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Anh Phúc TB
VR082963SS(CL)08/10/2018 
DS08/10/2018
RS(LL)08/10/2018
RS(SE)08/10/2018
RS(OPP)08/10/2018
RS(IMSBC)08/10/2018
6BÍCH THANH 18
Công ty TNHH hàng hải Hải Đăng
VR133614SS(CL)27/09/2018 
DS27/09/2018
TS27/09/2018
RS(ILLC)27/09/2018
RS(SC)27/09/2018
RS(SE)27/09/2018
RS(SR)27/09/2018
RS(OPP)27/09/2018
RS(SPP)27/09/2018
7BIỂN ĐÔNG 06
Công ty TNHH Biển Tín
VR752071RS(LL)20/09/2018 
RS(SE)20/09/2018
RS(OPP)20/09/2018
8BIỂN ĐÔNG 19-ALCI
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Biển Đông
VR093183AS(CL)15/06/2018 ÷ 15/09/2018 
AS(LL)15/06/2018 ÷ 15/09/2018
AS(SE)15/06/2018 ÷ 15/09/2018
AS(OPP)15/06/2018 ÷ 15/09/2018
9BIENDONG FREIGHTER
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR063699AS(CL)17/07/2018 ÷ 17/10/2018 
InS(CL)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(ILLC)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(SC)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
InS(SC)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(SE)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
PS(SE)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
PS(SR)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(OPP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
InS(OPP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
AS(APP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
InS(APP)17/07/2018 ÷ 17/10/2018
10BIENDONG MELODY
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR042776AS(CL)10/05/2018 ÷ 10/08/2018 
AS(SE)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
PS(SR)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(OPP)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(APP)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
AS(BWMC)10/05/2018 ÷ 10/08/2018
11BÌNH DƯƠNG 126
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR082777SS(CL)06/05/2018Tàu đã bị treo cấp
DS06/05/2018
TS25/03/2018
RS(LL)06/05/2018
RS(SE)06/05/2018
RS(OPP)06/05/2018
RS(SW)25/03/2018
12BÌNH DƯƠNG 26
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032118AS(CL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
AS(SE)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
AS(OPP)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
RS(SW)17/04/2018
13BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS15/09/2018
TS12/04/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
14BÌNH DƯƠNG 568
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042253AS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
DS17/08/2018
AS(LL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
PS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
InS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
RS(SW)17/11/2017
15BÌNH DƯƠNG 636
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032068SS(CL)09/09/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
DS09/09/2018
TS09/09/2018
RS(LL)09/09/2018
AS(LL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(SE)09/09/2018
AS(SE)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(OPP)09/09/2018
AS(OPP)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(SW)09/12/2017
16BÌNH DƯƠNG 648
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR093142SS(CL)27/09/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
DS27/09/2018
TS27/09/2018
RS(LL)27/09/2018
AS(LL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(SE)27/09/2018
AS(SE)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(OPP)27/09/2018
AS(OPP)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(SW)27/12/2017
17BÌNH DƯƠNG 658
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032142AS(CL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(SE)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(OPP)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
RS(SW)28/05/2018
18BÌNH DƯƠNG 663
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032130AS(CL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
AS(SE)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
AS(OPP)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
RS(SW)02/04/2018
19BÌNH DƯƠNG 666
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR052329AS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(LL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
PS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
InS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
RS(SW)15/03/2018
20BÌNH DƯƠNG 838
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042214AS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
DS27/04/2018
AS(LL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
PS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
InS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
21BÌNH DƯƠNG 856
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR072674SS(CL)02/11/2017Tàu đã bị treo cấp
RS(LL)02/11/2017
RS(SE)02/11/2017
RS(OPP)02/11/2017
22BÌNH MINH 26
Công ty TNHH vận tải Thanh Minh
VR052377DS10/07/2018 
23BÌNH NGUYÊN 86
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Phượng
VR072698AS(CL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(SE)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(OPP)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
RS(SW)10/06/2018
24BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083SS(CL)25/05/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
DS25/05/2017
TS06/12/2015
RS(SE)25/05/2017
AS(SE)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(OPP)25/05/2017
AS(OPP)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(SW)06/12/2015
25BLUE STAR
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR103430DS20/09/2018 
BS[02]20/09/2018
BS[01]20/09/2018
26BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(LL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
PS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
InS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
27CÁI LÂN-06
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093329AS(CL)08/02/2018 ÷ 08/05/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
AS(SE)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
AS(OPP)08/02/2018 ÷ 08/05/2018
RS(SW)08/05/2018
28CẢNG VỤ 07
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
VR082860SS(CL)06/06/2018Tàu đã bị treo cấp
DS06/06/2018
TS06/06/2018
RS(LL)06/06/2018
RS(SE)06/06/2018
RS(OPP)06/06/2018
29CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR143912AS(CL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(SE)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(OPP)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
30CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210AS(CL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018 
AS(LL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(SE)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(OPP)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
31CẢNG VỤ VŨNG TÀU 01
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu
VR093123AS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017
DS11/06/2017 ÷ 11/09/2017
RS(SW)11/09/2017
32CFC 02
Công ty tài chính cổ phần xi măng
VR123554SS(CL)18/06/2018Tàu đã bị treo cấp
DS18/06/2018
TS18/06/2018
RS(LL)18/06/2018
RS(SE)18/06/2018
RS(OPP)18/06/2018
RS(IMSBC)18/06/2018
33CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
34CỒN CỎ 01
BQL Cảng cá đảo Cồn Cỏ
VR062576InS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
DS16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(PSS)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
35CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
36CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017Tàu đã bị treo cấp
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
RS(SW)19/11/2017
37CVĐN-01
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
VR022683AS(CL)15/05/2018 ÷ 15/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
DS15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(LL)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(SE)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
AS(OPP)15/05/2018 ÷ 15/08/2018
38CVHHQN 12
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR164166AS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(LL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(HC)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
RS(SW)15/03/2018
39ĐẠI DƯƠNG 06
Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương
VR154098DS05/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
40ĐẠI DƯƠNG 28
Công ty TNHH vận tải đường thủy Đại Dương
VR042216AS(CL)05/07/2018 ÷ 05/10/2018 
AS(LL)05/07/2018 ÷ 05/10/2018
AS(SE)05/07/2018 ÷ 05/10/2018
AS(OPP)05/07/2018 ÷ 05/10/2018
41ĐẠI DƯƠNG SEA
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR103418AS(CL)27/06/2018 ÷ 27/09/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(ILLC)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(SC)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
InS(SC)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(SE)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
PS(SE)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
PS(SR)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(OPP)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
InS(OPP)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(APP)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
InS(APP)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(BWMC)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
InS(BWMC)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
42ĐẠI PHÚC 18
Công ty cổ phần vận tải biển Phúc Đại Lộc
VR163865AS(CL)20/07/2018 ÷ 20/10/2018 
InS(CL)20/07/2018 ÷ 20/10/2018
AS(LL)20/07/2018 ÷ 20/10/2018
AS(SE)20/07/2018 ÷ 20/10/2018
PS(SE)20/07/2018 ÷ 20/10/2018
AS(OPP)20/07/2018 ÷ 20/10/2018
InS(OPP)20/07/2018 ÷ 20/10/2018
43DẦU KHÍ 105
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR820444DS29/09/2018 
RS(ILLC)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(SR)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
44ĐỐC NỔI 8500T
Công ty TNHH MTV đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn
VR031922SS(CL)24/09/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
RS(FDS)24/09/2018
45ĐÔNG DƯƠNG 09
Công ty cổ phần thương mại vận tải Đông Dương
VR103461DS01/10/2018 
BS01/10/2018
46ĐÔNG HẢI 02
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR032079AS(CL)09/01/2018 ÷ 09/04/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(SE)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
PS(SR)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(OPP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
AS(APP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SW)09/04/2018
47ĐỒNG NHẤT 18
Công ty TNHH vận tải biển Vinh Minh Thư
VR082820SS(CL)11/04/2018Tàu đã bị treo cấp
DS11/04/2018
TS11/04/2018
RS(LL)11/04/2018
RS(SE)11/04/2018
RS(OPP)11/04/2018
RS(SW)11/04/2018
48ĐÔNG THIÊN PHÚ 09
Công ty cổ phần Đông Thiên Phú Miền Nam
VR072654AS(CL)27/06/2018 ÷ 27/09/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
InS(CL)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(LL)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(SE)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
PS(SE)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
AS(OPP)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
InS(OPP)27/06/2018 ÷ 27/09/2018
49ĐỨC LỘC 16
Công ty TNHH Đức Lộc
VR032077SS(CL)29/09/2018 
RS(LL)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
50ĐỨC MINH 555
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103407DS02/10/2018 
51ĐỨC MINH 888
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103405DS10/09/2018 
52ĐỨC NGHĨA 45
Doanh nghiệp tư nhân Đức Nghĩa
VR123766AS(CL)08/05/2018 ÷ 08/08/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
AS(SE)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
AS(OPP)08/05/2018 ÷ 08/08/2018
53DYNAMIC OCEAN 01
Công ty TNHH Tiến Phong
VR103477TS18/10/2018 
54EASTERN SEA
Công ty TNHH METAL HP
VR860237AS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(LL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
PS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
InS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
55FALCON 16
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR682706DS09/09/2018 
56GREEN LAND
Công ty cổ phần đầu tư Thiên Tân
VR072879SS(CL)22/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS22/07/2018
TS22/07/2018
RS(ILLC)22/07/2018
RS(SC)22/07/2018
RS(SE)22/07/2018
RS(SR)22/07/2018
RS(OPP)22/07/2018
RS(SPP)22/07/2018
RS(IMSBC)22/07/2018
57HÀ AN 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà An
VR082839SS(CL)08/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS08/10/2018
TS08/07/2018
RS(LL)08/07/2018
RS(SE)08/07/2018
RS(OPP)08/07/2018
58HẠ LONG 08
Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
VR103449PS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
59HÀ TRUNG 98
Công ty TNHH vận tải sông biển Hà Trung
VR093174AS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
DS12/08/2018
AS(ILLC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SR)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
60HẢI AN 16
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Hoàng Phát
VR123786AS(CL)26/06/2018 ÷ 26/09/2018 
AS(LL)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
AS(SE)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
AS(OPP)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
61HẢI CHÂU 06
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hải Châu
VR103396AS(CL)07/04/2018 ÷ 07/07/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/04/2018 ÷ 07/07/2018
AS(SE)07/04/2018 ÷ 07/07/2018
AS(OPP)07/04/2018 ÷ 07/07/2018
62HẢI ĐẠT 27-ALCI
Công ty cổ phần vận tải biển Hải Đạt
VR103365AS(CL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
DS22/07/2018
AS(LL)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
AS(SE)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
PS(SE)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
AS(OPP)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
InS(OPP)30/03/2018 ÷ 30/06/2018
63HẢI ĐẠT 36
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hải Anh
VR103403DS16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
64HẢI GIANG 68-BLC
Công ty cổ phần vận tải biển & thương mại Đại Việt
VR082851SS(CL)30/08/2018Tàu đã bị treo cấp
DS30/08/2018
TS30/08/2018
RS(LL)30/08/2018
RS(SE)30/08/2018
RS(OPP)30/08/2018
65HATISCO 01
Công ty TNHH TM xây dựng và giao nhận vận tải Sao Việt
VR920577AS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(LL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
PS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
InS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
RS(SW)11/06/2018
66HB 88
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR870333SS(CL)24/04/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS24/04/2018
TS[P]24/04/2018
TS[S]24/04/2018
RS(LL)24/04/2018
RS(SE)24/04/2018
RS(OPP)24/04/2018
67HOA TIÊU 01
Công ty TNHH MTV hoa tiêu khu vực VI
VR082912RS(LL)04/08/2018 
RS(SE)04/08/2018
RS(OPP)04/08/2018
68HOÀNG HUY 18
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Minh Phương
VR093222AS(CL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018 
AS(LL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
AS(SE)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
AS(OPP)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
69HOÀNG LONG-TKV
Công ty cổ phần đại lý hàng hải-Vinacomin
VR093131AS(CL)12/03/2018 ÷ 12/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
AS(LL)12/03/2018 ÷ 12/06/2018
AS(SE)12/03/2018 ÷ 12/06/2018
AS(OPP)12/03/2018 ÷ 12/06/2018
70HOANG PHUONG LUCKY
Công ty TNHH hàng hải Hoàng Phương
VR003248DS10/07/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
TS31/07/2018
BS06/07/2018
71HOANG PHUONG VIGOR
Công ty TNHH hàng hải Hoàng Phương
VR042343TS18/10/2018 
72HỘI AN 02
VR103466DS21/09/2013 
TS21/09/2015
73HỒNG LONG 1
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực II (Pilotco II)
VR032066SS(CL)01/10/2018 
TS[S]22/07/2018
TS[P]22/07/2018
RS(LL)01/10/2018
RS(HC(QP))01/10/2018
RS(OPP)01/10/2018
74HP 02
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR032047SS(CL)02/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS02/07/2018
75HUẾ 18
Công ty cổ phần cảng Thuận An
VR021965AS(CL)09/12/2017 ÷ 09/03/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(ILLC)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
AS(SE)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
PS(SR)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
AS(OPP)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
AS(APP)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
76HÙNG MẠNH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Trần Gia
VR103413AS(CL)16/06/2018 ÷ 16/09/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
InS(CL)16/06/2018 ÷ 16/09/2018
DS23/07/2018
AS(LL)16/06/2018 ÷ 16/09/2018
AS(SE)16/06/2018 ÷ 16/09/2018
PS(SE)16/06/2018 ÷ 16/09/2018
AS(OPP)16/06/2018 ÷ 16/09/2018
InS(OPP)16/06/2018 ÷ 16/09/2018
77HÙNG THẮNG 27
Công ty TNHH Hùng Thắng
VR032042SS(CL)31/05/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
InS(CL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
DS07/10/2016
TS31/08/2016
RS(LL)31/05/2018
AS(LL)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(SE)31/05/2018
AS(SE)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
PS(SE)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(OPP)31/05/2018
AS(OPP)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
InS(OPP)31/05/2016 ÷ 31/08/2016
RS(SW)31/08/2016
78HUNG THINH 07
Công ty TNHH dịch vụ vận tải nạo vét Hưng Thịnh
VR074080AS(CL)21/06/2018 ÷ 21/09/2018 
AS(ILLC)21/06/2018 ÷ 21/09/2018
79HỮU NGHỊ 139
Công ty TNHH thương mại và xăng dầu Hoàng Linh
VR153882InS(OPP)08/07/2018 ÷ 08/10/2018 
80HUY AN 36
Công ty TNHH Thành An
VR042266AS(CL)09/07/2018 ÷ 09/10/2018 
AS(LL)09/07/2018 ÷ 09/10/2018
AS(SE)09/07/2018 ÷ 09/10/2018
AS(OPP)09/07/2018 ÷ 09/10/2018
81HUY HOÀNG 18
Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ vận tải Huy Hoàng
VR082941SS(CL)19/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS19/10/2018
TS19/10/2018
RS(LL)19/10/2018
RS(SE)19/10/2018
RS(OPP)19/10/2018
RS(IMSBC)19/10/2018
82LADY KATHLEEN
Công ty cổ phần dịch vụ-vận tải dầu khí Cửu Long
VR984285AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
AS(ILLC)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SC)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
PS(SR)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(APP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(GAS)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
83LỘC THỊNH AN 27
Công ty TNHH vận tải thương mại Lộc Thịnh An
VR082916SS(CL)18/08/2018Tàu đã bị treo cấp
DS17/07/2018
RS(LL)18/08/2018
RS(SE)18/08/2018
RS(OPP)18/08/2018
RS(IMSBC)18/08/2018
84LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903SS(CL)31/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS31/07/2018
RS(LL)31/07/2018
RS(SE)31/07/2018
RS(OPP)31/07/2018
85LONG MÔN
Công ty TNHH VTB Long Môn
VR052490DS08/09/2018 
BS08/09/2018
86LONG PHÚ 04
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR760109AS(CL)19/05/2018 ÷ 19/08/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)19/05/2018 ÷ 19/08/2018
AS(LL)19/05/2018 ÷ 19/08/2018
AS(SE)19/05/2018 ÷ 19/08/2018
PS(SE)19/05/2018 ÷ 19/08/2018
AS(OPP)19/05/2018 ÷ 19/08/2018
InS(OPP)19/05/2018 ÷ 19/08/2018
87LONG SƠN 25
Công ty TNHH Long Sơn
VR082719SS(CL)18/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS18/07/2018
TS18/07/2018
RS(LL)18/07/2018
RS(SE)18/07/2018
RS(OPP)18/07/2018
RS(IMSBC)18/07/2018
88LONG SƠN 33
Công ty TNHH Long Sơn
VR082834SS(CL)23/04/2018Tàu đã bị treo cấp
DS23/04/2018
TS23/04/2018
RS(LL)23/04/2018
RS(SE)23/04/2018
RS(OPP)23/04/2018
89LONG SƠN 35
Công ty TNHH Long Sơn
VR082887SS(CL)24/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS24/07/2018
TS24/07/2018
RS(LL)24/07/2018
RS(SE)24/07/2018
RS(OPP)24/07/2018
RS(IMSBC)24/07/2018
90LONG SƠN 36
Công ty TNHH Long Sơn
VR082888SS(CL)25/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS25/07/2018
TS25/07/2018
RS(LL)25/07/2018
RS(SE)25/07/2018
RS(OPP)25/07/2018
RS(IMSBC)25/07/2018
91MAI DƯƠNG 126
Công ty TNHH thương mại vận tải sông biển Mai Dương
VR082811SS(CL)08/04/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS08/04/2018
RS(LL)08/04/2018
RS(SE)08/04/2018
RS(OPP)08/04/2018
92MẠNH THẮNG 07
Công ty cổ phần vận tải biển Mạnh Thắng
VR082891SS(CL)15/08/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;