Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 156 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1ABYSS
Melody Shipmanagement Private Limited
VR983401SS(CL)31/10/2023Tàu đã bị treo cấp
DS31/10/2023
TS31/10/2023
BS31/10/2023
BS31/10/2023
BS31/10/2023
RS(SE)30/09/2023
RS(OPP)31/10/2023
RS(SPP)31/10/2023
RS(APP)31/10/2023
RS(BWMC)31/10/2023
2ANH PHÁT 01
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174254AS(CL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024 
DS30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(LL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(HC)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(OPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(APP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(GPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
3ANH PHÁT 02
Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần
VR174257AS(CL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024 
DS30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(LL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(HC)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(OPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(APP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(GPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
4AQUAMARINE
Công ty cổ phần vận tải biển & HT lao động quốc tế (Inlaco Saigon)
VR052423DS27/03/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
BS[S]27/03/2024
BS[P]27/03/2024
5AULAC SIRIUS
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR094634SS(CL)06/01/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS06/01/2024
BS[C]06/01/2024
BS[U]06/01/2024
RS(SE)06/01/2024
RS(SR)06/01/2024
RS(OPP)06/01/2024
RS(SPP)06/01/2024
RS(APP)06/01/2024
RS(CHM)06/01/2024
RS(BWMC)06/01/2024
6BD PIONEER 1
Công ty cổ phần vận tải biển BKH
VR123815DS12/04/2024 
BS[U]12/04/2024
7BÌNH AN 75
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Bình An
VR082967SS(CL)09/04/2024 
DS09/04/2024
TS09/04/2024
RS(LL)09/04/2024
RS(SE)09/04/2024
RS(OPP)09/04/2024
RS(APP)09/04/2024
RS(IMSBC)09/04/2024
8BÌNH MINH 79
Công ty TNHH Hoàng Gia Bảo Bình Minh
VR083009DS13/01/2024 
9CẢNG VỤ 07
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
VR082860SS(CL)26/11/2023Tàu đã bị treo cấp
DS26/11/2023
TS26/11/2023
RS(LL)26/11/2023
RS(SE)26/11/2023
RS(OPP)26/11/2023
10CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG 01
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
VR093038SS(CL)08/04/2024 
DS08/04/2024
TS[S]08/04/2024
TS[P]08/04/2024
RS(OPP)08/04/2024
11CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI - 03
Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi
VR204517AS(CL)31/12/2023 ÷ 31/03/2024 
InS(CL)31/12/2023 ÷ 31/03/2024
DS31/12/2023 ÷ 31/03/2024
AS(LL)31/12/2023 ÷ 31/03/2024
AS(HC)31/12/2023 ÷ 31/03/2024
InS(HC)31/12/2023 ÷ 31/03/2024
AS(OPP)31/12/2023 ÷ 31/03/2024
InS(OPP)31/12/2023 ÷ 31/03/2024
AS(GPP)31/12/2023 ÷ 31/03/2024
12CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ 01
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR154126AS(CL)09/12/2023 ÷ 09/03/2024 
InS(CL)09/12/2023 ÷ 09/03/2024
DS09/12/2023 ÷ 09/03/2024
AS(LL)09/12/2023 ÷ 09/03/2024
AS(HC)09/12/2023 ÷ 09/03/2024
InS(HC)09/12/2023 ÷ 09/03/2024
AS(OPP)09/12/2023 ÷ 09/03/2024
InS(OPP)09/12/2023 ÷ 09/03/2024
13CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN 01
Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn
VR113687AS(CL)12/01/2024 ÷ 12/04/2024 
InS(CL)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(LL)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(SE)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
PS(SE)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(OPP)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
InS(OPP)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(GPP)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
14CAO PHÁT 89
Công ty TNHH thương mại và vận tải Trí Đạt
VR093214AS(CL)25/03/2023 ÷ 25/06/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
DS25/03/2023
AS(LL)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
AS(SE)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
PS(SE)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
AS(OPP)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
InS(OPP)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
AS(APP)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
InS(APP)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
AS(GPP)25/03/2023 ÷ 25/06/2023
15CH 305
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR860258TS[P]03/01/2024 
TS[S]03/01/2024
16CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253SS(CL)07/03/2024 
AS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022
InS(CL)07/03/2022 ÷ 07/06/2022
DS19/03/2022
RS(LL)07/03/2024
AS(LL)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
RS(SE)07/03/2024
AS(SE)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
PS(SE)16/09/2022 ÷ 16/12/2022
17CHAN NAM HB 09
Công ty TNHH xây dựng Chấn Nam
VR023502AS(CL)15/12/2023 ÷ 15/03/2024 
InS(CL)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
DS29/03/2024
AS(LL)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
AS(SE)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
PS(SE)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
AS(OPP)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
InS(OPP)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
AS(APP)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
InS(APP)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
AS(GPP)15/12/2023 ÷ 15/03/2024
18CỬA LỤC
Công ty xăng dầu B12
VR982205SS(CL)13/12/2023Tàu đã bị treo cấp
DS13/12/2023
TS[P]13/12/2023
TS[S]13/12/2023
RS(LL)13/12/2023
RS(SE)13/12/2023
RS(OPP)13/12/2023
19CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522SS(CL)19/08/2021Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
DS19/08/2019
TS19/08/2021
RS(SE)19/08/2021
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
PS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(OPP)19/08/2021
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(SW)19/11/2017
20ĐẠI DƯƠNG 68
Công ty cổ phần thương mại & vận tải Sơn Đông Bắc
VR093113AS(CL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022 
InS(CL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
DS22/11/2022
AS(LL)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(SE)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
PS(SE)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(OPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
InS(OPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(APP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
InS(APP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
AS(GPP)08/08/2022 ÷ 08/11/2022
21DOLPHIN 15
Công ty cổ phần Phú An
VR103368DS26/03/2024 
22ĐÔNG BA
Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
VR062449DS06/04/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
BS[02]06/04/2024
BS[01]06/04/2024
23DONG DO - BQP 03
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR074080SS(CL)21/06/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
InS(CL)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
DS07/09/2020
RS(ILLC)21/06/2022
AS(ILLC)21/06/2020 ÷ 21/09/2020
24ĐÔNG ĐÔ 06
CN Miền trung công ty cổ phần tập đoàn đầu tư XD phát triển Đông Đô - BQP
VR054212AS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(ILLC)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
AS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
InS(OPP)31/10/2022 ÷ 31/01/2023
25DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.49.13
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình
VR134001SS(CL)27/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
AS(CL)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(CL)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
DS27/11/2014 ÷ 27/02/2015
RS(SE)27/11/2018
AS(SE)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
PS(SE)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(OPP)27/11/2018
AS(OPP)27/11/2014 ÷ 27/02/2015
InS(OPP)27/11/2015 ÷ 27/02/2016
RS(SW)27/04/2014
26ĐỨC NAM 01
Công ty cổ phần đầu tư và vận tải biển Đức Nam S & G
VR103438AS(CL)24/11/2023 ÷ 24/02/2024Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
DS28/12/2023
AS(LL)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
AS(SE)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
PS(SE)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
AS(OPP)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
InS(OPP)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
AS(APP)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
InS(APP)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
AS(GPP)24/11/2023 ÷ 24/02/2024
27DYNAMIC OCEAN 16
Công ty cổ phần dịch vụ tàu thủy Hải Phòng
VR163845DS30/03/2024 
28FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Chim Ưng - Falcon T & T
VR951890AS(CL)05/01/2024 ÷ 05/04/2024 
AS(LL)05/01/2024 ÷ 05/04/2024
AS(SE)05/01/2024 ÷ 05/04/2024
AS(OPP)05/01/2024 ÷ 05/04/2024
29FLOATING DOCK 8500
Công ty TNHH VARD Vũng Tàu
VR094477SS(CL)11/04/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
RS(FDS)11/04/2024
30FS GLORY
Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn
VR052313SS(CL)14/06/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
InS(CL)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
DS08/09/2018
TS08/09/2020
BS08/09/2018
RS(ILLC)14/06/2020
AS(ILLC)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
RS(SC)14/06/2020
AS(SC)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
InS(SC)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
RS(SE)14/06/2020
AS(SE)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
PS(SE)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
RS(SR)14/06/2020
PS(SR)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
RS(OPP)14/06/2020
AS(OPP)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
InS(OPP)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
RS(SPP)14/06/2020
RS(APP)14/06/2020
AS(APP)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
InS(APP)14/06/2017 ÷ 14/09/2017
RS(IMSBC)14/06/2020
RS(SW)14/09/2017
31FUTURE
Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans
VR044518SS(CL)04/03/2024 
DS04/03/2024
TS[C]04/03/2024
BS[LI]04/03/2024
BS[U]04/03/2024
BS[LO]04/03/2024
RS(SE)04/03/2024
RS(SR)04/03/2024
RS(OPP)04/03/2024
RS(APP)04/03/2024
RS(BWMC)04/03/2024
32GLOBAL LIBERTY
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR074610AS(CL)29/11/2023 ÷ 29/02/2024 
AS(SE)29/11/2023 ÷ 29/02/2024
PS(SR)29/11/2023 ÷ 29/02/2024
AS(OPP)29/11/2023 ÷ 29/02/2024
AS(APP)29/11/2023 ÷ 29/02/2024
AS(GAS)29/11/2023 ÷ 29/02/2024
AS(BWMC)29/11/2023 ÷ 29/02/2024
AS(GPP)29/11/2023 ÷ 29/02/2024
33GOLDEN OCEAN 26
Công ty TNHH vận tải biển Quyết Tâm
VR093319SS(CL)04/04/2024 
DS04/04/2024
TS04/04/2024
BS04/04/2024
RS(ILLC)04/04/2024
RS(SC)04/04/2024
RS(SE)04/04/2024
RS(SR)04/04/2024
RS(OPP)04/04/2024
RS(SPP)04/04/2024
RS(APP)04/04/2024
RS(BWMC)04/04/2024
34HA DONG
Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Gia Long
VR093299DS09/04/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
BS09/04/2024
35HẢI ÂU 58
Công ty TNHH hàng hải Hải Đăng
VR113213DS05/04/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
BS05/04/2024
36HẢI CHÂU 06
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Hải Châu
VR103396SS(CL)07/04/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 12
DS07/04/2024
RS(LL)07/04/2024
RS(SE)07/04/2024
RS(OPP)07/04/2024
RS(APP)07/04/2024
37HẢI ĐĂNG 05
Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam
VR042342PS(SE)12/07/2023 ÷ 12/10/2023 
InS(OPP)12/07/2023 ÷ 12/10/2023
InS(APP)12/07/2023 ÷ 12/10/2023
38HẢI MINH 18
Công ty cổ phần hàng hải Hải Minh
VR093288SS(CL)03/03/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS03/03/2024
RS(LL)03/03/2024
RS(SE)03/03/2024
RS(OPP)03/03/2024
RS(APP)03/03/2024
RS(IMSBC)03/03/2024
39HAIAN VIEW
Công ty TNHH vận tải container Hải An
VR094495SS(CL)04/03/2024 
DS04/03/2024
BS[C]04/03/2024
RS(ILLC)04/03/2024
RS(SC)04/03/2024
RS(APP)04/03/2024
RS(BWMC)04/03/2024
40HC 43
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
VR991533SS(CL)04/04/2024 
DS04/04/2024
TS[P]04/04/2024
TS[S]04/04/2024
RS(LL)04/04/2024
RS(SE)04/04/2024
RS(OPP)04/04/2024
41HÒA BÌNH CARRARA
Công ty TNHH MTV du lịch Xanh Phú Quốc
VR054143AS(CL)01/05/2023 ÷ 01/08/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
InS(CL)01/05/2023 ÷ 01/08/2023
DS29/05/2023
AS(DT01)01/05/2023
42HOÀNG DƯƠNG
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TVA
VR082793SS(CL)28/03/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(CL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
DS28/03/2023
RS(LL)28/03/2023
AS(LL)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
RS(SE)28/03/2023
AS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
PS(SE)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
RS(OPP)28/03/2023
AS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
InS(OPP)28/03/2021 ÷ 28/06/2021
RS(APP)28/03/2023
AS(APP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
RS(IMSBC)28/03/2023
AS(GPP)28/03/2022 ÷ 28/06/2022
43HOÀNG LONG-TKV
Công ty cổ phần đại lý hàng hải - Vinacomin
VR093131SS(CL)12/03/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS12/03/2024
RS(LL)12/03/2024
RS(SE)12/03/2024
RS(OPP)12/03/2024
44HOÀNG MINH 18
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hoàng Minh Nguyên
VR072709SS(CL)09/02/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
AS(CL)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
DS09/02/2023
TS16/05/2023
RS(LL)09/02/2023
AS(LL)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(SE)09/02/2023
AS(SE)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(OPP)09/02/2023
AS(OPP)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(APP)09/02/2023
AS(APP)26/09/2022 ÷ 26/12/2022
RS(IMSBC)09/02/2023
45HOÀNG MINH NGUYÊN 18
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hoàng Minh Nguyên
VR082760SS(CL)05/07/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 11
DS05/07/2023
TS05/07/2023
RS(LL)05/07/2023
RS(SE)05/07/2023
RS(OPP)05/07/2023
RS(APP)05/07/2023
RS(IMSBC)05/07/2023
46HOÀNG NGUYÊN RUBY
Công ty TNHH Hoàng Nguyên Vũng Tàu
VR054082AS(CL)11/12/2022 ÷ 11/03/2023Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
InS(CL)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
DS29/01/2024
AS(ILLC)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(SC)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
InS(SC)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(SE)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
PS(SE)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
PS(SR)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(OPP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
InS(OPP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(APP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
InS(APP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
AS(GPP)11/12/2022 ÷ 11/03/2023
47HOANG PHUONG VIGOR
Công ty TNHH hàng hải Hoàng Phương
VR042343AS(CL)03/11/2023 ÷ 03/02/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
TS11/01/2024
AS(ILLC)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
AS(SC)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
InS(SC)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
AS(SE)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
PS(SE)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
PS(SR)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
AS(OPP)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
InS(OPP)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
AS(APP)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
InS(APP)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
AS(BWMC)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
InS(BWMC)03/11/2023 ÷ 03/02/2024
48HOANG SA
Xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn
VR843146DS31/03/2024 
49HOÀNG THIÊN PHÚ 98
Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thiên Phú
VR072583PS(SE)21/09/2023 ÷ 21/12/2023 
50HỒNG LONG 1
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II
VR032066SS(CL)01/10/2023 
DS01/10/2023 ÷ 01/01/2024
TS[P]03/12/2023
TS[S]03/12/2023
RS(LL)01/10/2023
RS(HC(QP))01/10/2023
RS(OPP)01/10/2023
51HỒNG LONG 10
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II
VR224619AS(CL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024 
DS30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(LL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(HC)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(OPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(GPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
52HUY GIỚI 09
Công ty TNHH Huy Giới
VR982419AS(CL)11/12/2023 ÷ 11/03/2024Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/12/2023 ÷ 11/03/2024
DS02/11/2023
AS(LL)11/12/2023 ÷ 11/03/2024
AS(SE)11/12/2023 ÷ 11/03/2024
PS(SE)11/12/2023 ÷ 11/03/2024
AS(OPP)11/12/2023 ÷ 11/03/2024
InS(OPP)11/12/2023 ÷ 11/03/2024
AS(GPP)11/12/2023 ÷ 11/03/2024
53HUYỀN TRANG 02
Công ty TNHH Duy Trung
VR032125AS(CL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
DS11/12/2022
AS(LL)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(SE)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
PS(SE)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(OPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
InS(OPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(APP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
InS(APP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
AS(GPP)11/09/2022 ÷ 11/12/2022
54HUỲNH LONG
Công ty TNHH một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực I
VR082862AS(CL)21/12/2023 ÷ 21/03/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS21/12/2023 ÷ 21/03/2024
AS(LL)21/12/2023 ÷ 21/03/2024
AS(HC)21/12/2023 ÷ 21/03/2024
AS(OPP)21/12/2023 ÷ 21/03/2024
AS(GPP)21/12/2023 ÷ 21/03/2024
55INFINITY DAIKOKU
Công ty TNHH tiếp vận INFINITY
VR044088SS(CL)09/03/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/03/2024
RS(ILLC)09/03/2024
56INLACO EXPRESS
Công ty cổ phần vận tải biển & HT lao động quốc tế (Inlaco Saigon)
VR113537AS(CL)12/01/2024 ÷ 12/04/2024 
InS(CL)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(SE)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
PS(SE)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
PS(SR)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(OPP)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
InS(OPP)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(APP)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
InS(APP)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
AS(BWMC)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
InS(BWMC)12/01/2024 ÷ 12/04/2024
57INNOVA
Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt
VR024552AS(GPP)27/01/2023 ÷ 27/04/2023 
58IVY
Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt
VR074563AS(GPP)18/04/2023 ÷ 18/07/2023 
59KHANG DƯƠNG 16
Công ty TNHH thương mại vận tải Khang Dương
VR032099DS14/01/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
60KHU BẢO TỒN BIỂN LÝ SƠN
Ban quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn
VR154121AS(CL)30/03/2023 ÷ 30/06/2023Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)30/03/2023 ÷ 30/06/2023
DS30/03/2023 ÷ 30/06/2023
AS(LL)30/03/2023 ÷ 30/06/2023
AS(HC)27/03/2023 ÷ 27/06/2023
InS(HC)27/03/2023 ÷ 27/06/2023
AS(OPP)27/03/2023 ÷ 27/06/2023
InS(OPP)27/03/2023 ÷ 27/06/2023
61LADY LINN
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR014311DS08/04/2024 
62LEOPARD
Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt
VR044589SS(CL)05/03/2024 
DS05/03/2024
TS[C]05/03/2024
BS[C]05/03/2024
BS[P]05/03/2024
BS[S]05/03/2024
63LIÊN CHIỂU
Công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng
VR001744DS22/01/2024Tàu đã bị treo cấp
64LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903SS(CL)18/01/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS18/01/2024
TS[P]18/01/2024
TS[S]18/01/2024
RS(LL)18/01/2024
RS(SE)18/01/2024
RS(OPP)18/01/2024
RS(APP)18/01/2024
65LONG PHÚ 03
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR740108SS(CL)15/11/2022Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
AS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(CL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
DS15/11/2020
TS16/10/2020
RS(LL)15/11/2022
AS(LL)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
RS(SE)15/11/2022
AS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
PS(SE)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
RS(OPP)15/11/2022
AS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
InS(OPP)15/11/2020 ÷ 15/02/2021
66LONG PHU 16
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
VR014131AS(CL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(ILLC)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(SC)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
InS(SC)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(SE)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
PS(SE)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(OPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
InS(OPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(APP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
InS(APP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
AS(GPP)30/12/2023 ÷ 30/03/2024
67MAI LINH EXPRESS
Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô
VR204457InS(CL)25/06/2023 ÷ 25/09/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS25/06/2023 ÷ 25/09/2023
AS(LL)25/06/2023 ÷ 25/09/2023
InS(HC)25/06/2023 ÷ 25/09/2023
AS(OPP)25/06/2023 ÷ 25/09/2023
InS(OPP)25/06/2023 ÷ 25/09/2023
AS(APP)25/06/2023 ÷ 25/09/2023
InS(APP)25/06/2023 ÷ 25/09/2023
AS(GPP)25/06/2023 ÷ 25/09/2023
68MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(OPP)27/04/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
69MIPECORP-55
Công ty xăng dầu quân đội khu vực 4
VR173808AS(CL)26/12/2023 ÷ 26/03/2024 
AS(LL)26/12/2023 ÷ 26/03/2024
AS(SE)26/12/2023 ÷ 26/03/2024
AS(OPP)26/12/2023 ÷ 26/03/2024
AS(APP)26/12/2023 ÷ 26/03/2024
AS(GPP)26/12/2023 ÷ 26/03/2024
70MỸ AN 17
Công ty TNHH thương mại vận tải xây dựng Mỹ An
VR082785AS(CL)03/12/2022 ÷ 03/03/2023Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)03/12/2022 ÷ 03/03/2023
DS03/12/2022
AS(LL)03/12/2022 ÷ 03/03/2023
71NAM PHÁT 01
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nam Phát
VR103393AS(APP)09/09/2023 ÷ 09/12/2023 
72NASICO OCEAN
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu INSIMEX
VR113789AS(CL)28/09/2023 ÷ 28/12/2023 
AS(LL)28/09/2023 ÷ 28/12/2023
AS(SE)28/09/2023 ÷ 28/12/2023
AS(OPP)28/09/2023 ÷ 28/12/2023
AS(APP)28/09/2023 ÷ 28/12/2023
AS(GPP)28/09/2023 ÷ 28/12/2023
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;