Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 153 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1Á ĐÔNG 18
Công ty cổ phần thương mại vận tải và xuất nhập khẩu Á Đông
VR042225SS(CL)28/07/2019Tàu đã bị treo cấp
DS28/07/2019
TS15/08/2019
RS(LL)28/07/2019
RS(SE)28/07/2019
RS(OPP)28/07/2019
RS(IMSBC)28/07/2019
2AN BÌNH 18
Công ty TNHH quản lý tàu biển TTC
VR093266SS(CL)29/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS29/05/2020
BS29/05/2020
RS(ILLC)29/05/2020
RS(SC)29/05/2020
RS(SE)29/05/2020
RS(SR)29/05/2020
RS(OPP)29/05/2020
RS(SPP)29/05/2020
RS(APP)29/05/2020
RS(IMSBC)29/05/2020
RS(IMDG)29/05/2020
RS(BWMC)29/05/2020
3AN PHÁT 36
Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát
VR093245SS(CL)07/08/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
DS25/04/2019
TS21/07/2019
RS(ILLC)07/08/2019
AS(ILLC)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SE)07/08/2019
AS(SE)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SR)07/08/2019
PS(SR)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(OPP)07/08/2019
AS(OPP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(SPP)07/08/2019
RS(APP)07/08/2019
AS(APP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
RS(IMSBC)07/08/2019
4AN TRUNG 46
Công ty TNHH vận tải biển Ánh Dương
VR072566DS28/05/2020Tàu đã bị treo cấp
5AULAC FORTUNE
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR104156SS(CL)07/03/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
DS07/03/2020
TS[1]22/01/2020
BS[1]07/03/2020
BS[2]07/03/2020
RS(SE)07/03/2020
AS(SE)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(SR)07/03/2020
PS(SR)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(OPP)07/03/2020
AS(OPP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(SPP)07/03/2020
RS(APP)07/03/2020
AS(APP)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(CHM)07/03/2020
AS(CHM)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
RS(BWMC)07/03/2020
AS(BWMC)07/03/2019 ÷ 07/06/2019
6BẠCH ĐẰNG
Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng
VR900334SS(CL)18/04/2019Tàu đã bị treo cấp
SS(CL)18/04/2019
RS(FDS)18/04/2019
7BÍCH THANH 28
Công ty TNHH VTB Hải Âu
VR143684RS(APP)28/09/2019Tàu đã bị treo cấp
RS(BWMC)28/09/2019
8BÌNH AN
Công ty tàu dịch vụ dầu khí
VR022402DS13/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
9BÌNH AN 01
Công ty TNHH thương mại DV vận tải đại lý tàu biển Bình An
VR011837AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
10BÌNH AN HÀ TIÊN 01
Công ty cổ phần vận Tải Bình An Hà Tiên
VR174180InS(CL)01/03/2020 ÷ 01/06/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS01/03/2020 ÷ 01/06/2020
AS(LL)01/03/2020 ÷ 01/06/2020
InS(PSS)01/03/2020 ÷ 01/06/2020
AS(OPP)01/03/2020 ÷ 01/06/2020
InS(OPP)01/03/2020 ÷ 01/06/2020
11BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164SS(CL)30/12/2018Tàu đã bị rút cấp, đang chờ phân cấp lại
AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
DS15/09/2018
TS12/04/2018
RS(LL)30/12/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SE)30/12/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(OPP)30/12/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
12BLUE OCEAN 01
Công ty TNHH vận tải Đại Dương Xanh Thăng Long
VR173617AS(CL)27/02/2020 ÷ 27/05/2020 
InS(CL)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
DS27/05/2020
BS27/05/2020
AS(ILLC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
InS(SC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SE)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
PS(SE)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
PS(SR)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(OPP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
InS(OPP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(APP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
InS(APP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(CHM)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
InS(CHM)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(BWMC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
InS(BWMC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
13BRIGHT SUCCESS
Công ty cổ phần hàng hải và thương mại Kim Long
VR042305RS(ILLC)08/03/2020 
RS(SC)08/03/2020
RS(SE)08/03/2020
RS(SR)08/03/2020
RS(OPP)08/03/2020
RS(SPP)08/03/2020
RS(APP)08/03/2020
RS(IMSBC)08/03/2020
RS(BWMC)08/03/2020
14BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020 
AS(LL)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
AS(SE)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
AS(OPP)15/01/2020 ÷ 15/04/2020
15CÁI LÂN-06
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
VR093329AS(CL)08/02/2020 ÷ 08/05/2020Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)08/02/2020 ÷ 08/05/2020
DS08/02/2020
AS(LL)08/02/2020 ÷ 08/05/2020
AS(SE)08/02/2020 ÷ 08/05/2020
PS(SE)08/02/2020 ÷ 08/05/2020
AS(OPP)08/02/2020 ÷ 08/05/2020
InS(OPP)08/02/2020 ÷ 08/05/2020
16CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-10
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR082750AS(CL)24/02/2020 ÷ 24/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)24/02/2020 ÷ 24/05/2020
DS24/02/2020 ÷ 24/05/2020
AS(LL)24/02/2020 ÷ 24/05/2020
AS(HC)24/02/2020 ÷ 24/05/2020
InS(HC)24/02/2020 ÷ 24/05/2020
AS(OPP)24/02/2020 ÷ 24/05/2020
InS(OPP)24/02/2020 ÷ 24/05/2020
17CẢNG VỤ QUẢNG TRỊ 02
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR042242SS(CL)06/09/2019Tàu đã bị treo cấp
DS06/09/2019
RS(LL)06/09/2019
RS(SE)06/09/2019
RS(OPP)06/09/2019
18CHU LAI TRƯỜNG HẢI PORT
Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai-Trường Hải
VR123732DS20/05/2020 
19CN-01
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II
VR992928DS20/08/2019 ÷ 20/11/2019Tàu đã bị treo cấp
20CN-02
Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải khu vực I
VR133941AS(CL)09/01/2020 ÷ 09/04/2020 
InS(CL)09/01/2020 ÷ 09/04/2020
DS09/01/2020 ÷ 09/04/2020
AS(LL)09/01/2020 ÷ 09/04/2020
AS(HC)09/01/2020 ÷ 09/04/2020
InS(HC)09/01/2020 ÷ 09/04/2020
AS(OPP)09/01/2020 ÷ 09/04/2020
InS(OPP)09/01/2020 ÷ 09/04/2020
21CÔN ĐẢO 10
Ban quản lý cảng Bến Đầm
VR021889InS(CL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020 
DS02/01/2020 ÷ 02/04/2020
AS(LL)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(PSS)02/01/2019 ÷ 02/04/2019
AS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
InS(OPP)02/01/2020 ÷ 02/04/2020
22CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
InS(CL)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
PS(SE)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(OPP)16/07/2019 ÷ 16/10/2019
23CỬA LÒ 16
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR123886AS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020 
InS(CL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(LL)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
PS(SE)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
AS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
InS(OPP)20/12/2019 ÷ 20/03/2020
24CỬU LONG
Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam
VR910273DS04/04/2020 
25CỬU LONG 06
Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long
VR840859SS(CL)06/01/2020Tàu đã bị treo cấp
DS06/01/2020
RS(LL)06/01/2020
RS(SE)06/01/2020
RS(OPP)06/01/2020
26DONG THIEN PHU GOLDEN
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR072565AS(CL)12/12/2019 ÷ 12/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
DS03/04/2020
AS(ILLC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(SC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(SC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(SE)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
PS(SE)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
PS(SR)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(OPP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(OPP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(APP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(APP)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
AS(BWMC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
InS(BWMC)12/12/2019 ÷ 12/03/2020
27DONG THIEN PHU STAR
Công ty TNHH vận tải biển và thương mại OSL Việt Nam
VR072619SS(CL)11/09/2019 
DS11/09/2019
RS(ILLC)11/09/2019
RS(SC)11/09/2019
RS(SE)11/09/2019
RS(SR)11/09/2019
RS(OPP)11/09/2019
RS(SPP)11/09/2019
RS(APP)11/09/2019
RS(IMSBC)11/09/2019
RS(BWMC)11/09/2019
28ĐÔNG VIỆT 18
Công ty TNHH vận tải biển Đông Việt
VR093193SS(CL)13/12/2019Tàu đã bị treo cấp
DS13/12/2019
TS[P]13/12/2019
TS[S]13/12/2019
RS(LL)13/12/2019
RS(SE)13/12/2019
RS(OPP)13/12/2019
29DỰ TRỮ QUỐC GIA DT3.07.15
VR154126AS(CL)09/12/2016 ÷ 09/03/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 13
InS(CL)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
DS09/12/2016 ÷ 09/03/2017
AS(LL)09/12/2016 ÷ 09/03/2017
AS(HC)09/12/2016 ÷ 09/03/2017
InS(HC)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
AS(OPP)09/12/2016 ÷ 09/03/2017
InS(OPP)09/12/2017 ÷ 09/03/2018
RS(SW)09/05/2016
30ĐỨC THẮNG
Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng
VR052376AS(CL)23/07/2019 ÷ 23/10/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
AS(SE)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
AS(OPP)23/07/2019 ÷ 23/10/2019
31ĐỨC VIỆT 568-18
Công ty cổ phần Đức Việt 568
VR082758AS(CL)19/02/2020 ÷ 19/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng
InS(CL)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
AS(LL)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
AS(SE)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
PS(SE)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
AS(OPP)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
InS(OPP)19/02/2020 ÷ 19/05/2020
32DYNAMIC OCEAN 03
Công ty TNHH Tiến Vũ
VR113694AS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
DS29/08/2019
BS29/08/2019
AS(ILLC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(SC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SE)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
PS(SR)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(OPP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(APP)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
AS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
InS(BWMC)26/09/2019 ÷ 26/12/2019
33DYNAMIC OCEAN 05
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Hưng
VR123830AS(CL)05/06/2019 ÷ 05/09/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(ILLC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(SC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(SC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(SE)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
PS(SE)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
PS(SR)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(OPP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(OPP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(APP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(APP)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
AS(BWMC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
InS(BWMC)05/06/2019 ÷ 05/09/2019
34DYNAMIC OCEAN 27
Công ty TNHH Tiến Phong
VR113693AS(CL)25/01/2020 ÷ 25/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
DS25/04/2020
BS25/01/2020
AS(ILLC)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
AS(SC)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
InS(SC)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
AS(SE)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
PS(SE)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
PS(SR)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
AS(OPP)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
InS(OPP)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
AS(APP)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
InS(APP)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
AS(BWMC)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
InS(BWMC)25/01/2020 ÷ 25/04/2020
35FALCON 10
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR154049SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS27/04/2020
TS[1]27/04/2020
TS[2]27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
RS(SE)27/04/2020
RS(OPP)27/04/2020
36FALCON 16
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR682706SS(CL)10/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS10/03/2020
RS(ILLC)10/03/2020
RS(SE)10/03/2020
RS(OPP)10/03/2020
37FALCON 9
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR951890TS[S]13/01/2020Tàu đã bị treo cấp
TS[P]13/01/2020
38GIA VŨ 09
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR042275SS(CL)26/04/2020 
DS26/04/2020
TS24/03/2020
RS(LL)26/04/2020
RS(SE)26/04/2020
RS(OPP)26/04/2020
39GIA VŨ 18
Công ty TNHH vận tải & thương mại Vũ Gia Nguyên
VR062532AS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
PS(SE)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
40GOLDEN BAY
Công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam
VR953107SS(CL)31/05/2020 
DS31/05/2020
TS31/05/2020
BS[01]31/05/2020
BS[02]31/05/2020
RS(ILLC)30/04/2020
RS(SC)30/04/2020
RS(SE)30/04/2020
RS(SR)30/04/2020
RS(OPP)30/04/2020
RS(SPP)30/04/2020
RS(APP)30/04/2020
RS(IMSBC)30/04/2020
RS(IMDG)30/04/2020
RS(BWMC)30/04/2020
41GOLDEN OCEAN 15
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Hưng
VR123832AS(CL)04/10/2019 ÷ 04/01/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(ILLC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(SC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(SC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(SE)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
PS(SE)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
PS(SR)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(OPP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(OPP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(APP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(APP)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
AS(BWMC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
InS(BWMC)04/10/2019 ÷ 04/01/2020
42GOLDEN OCEAN 16
Công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Hưng
VR123831AS(CL)13/08/2019 ÷ 13/11/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(ILLC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(SC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(SC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(SE)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
PS(SE)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
PS(SR)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(OPP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(OPP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(APP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(APP)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
AS(BWMC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
InS(BWMC)13/08/2019 ÷ 13/11/2019
43GOLDEN SEA 999
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052328SS(CL)05/04/2020Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
DS05/04/2020
RS(LL)05/04/2020
AS(LL)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(SE)05/04/2020
AS(SE)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(OPP)05/04/2020
AS(OPP)05/04/2019 ÷ 05/07/2019
RS(IMSBC)05/04/2020
44GOLDEN STAR
Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế
VR972385TS19/05/2020 
45GREAT TRUST DRAGON 2
Công ty TNHH hàng hải PHC
VR093325SS(CL)02/03/2020 
DS02/03/2020
BS02/03/2020
RS(ILLC)02/03/2020
RS(SC)02/03/2020
RS(SE)02/03/2020
RS(SR)02/03/2020
RS(OPP)02/03/2020
RS(SPP)02/03/2020
RS(APP)02/03/2020
RS(IMDG)02/03/2020
RS(BWMC)02/03/2020
46HÀ NGỌC 06
Công ty TNHH vận tải biển Hà Ngọc
VR153656SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS27/04/2020
TS[C]27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
RS(SE)27/04/2020
RS(OPP)27/04/2020
RS(IMSBC)27/04/2020
47HẢI ANH 18
Công ty TNHH vận tải Trung Hải
VR011801AS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
DS18/07/2019
AS(LL)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
PS(SE)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
AS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
InS(OPP)14/06/2019 ÷ 14/09/2019
48HAI DUONG 101
Công ty TNHH Hải Dương
VR144077RS(BWMC)08/12/2019 
49HẢI HÀ 38
Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai
VR082880AS(CL)25/06/2019 ÷ 25/09/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
AS(SE)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
AS(OPP)25/06/2019 ÷ 25/09/2019
50HẢI LONG
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực I
VR991508SS(CL)23/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
RS(LL)23/05/2020
RS(HC(QP))23/05/2020
RS(OPP)23/05/2020
51HẢI LONG 689
Công ty TNHH Đại Sơn
VR103394SS(CL)05/05/2020 
DS05/05/2020
RS(LL)05/05/2020
RS(SE)05/05/2020
RS(OPP)05/05/2020
52HẢI NAM 67
Công ty TNHH Hải Nam
VR103410SS(CL)31/05/2020 
DS31/05/2020
RS(ILLC)31/05/2020
RS(SC)31/05/2020
RS(SE)31/05/2020
RS(SR)31/05/2020
RS(OPP)31/05/2020
RS(SPP)31/05/2020
RS(APP)31/05/2020
53HAI NAM 89
Công ty TNHH Hải Nam
VR054310SS(CL)23/05/2020 
DS23/05/2020
BS[1]23/05/2020
RS(SE)23/05/2020
RS(SR)23/05/2020
RS(OPP)23/05/2020
RS(SPP)23/05/2020
RS(APP)23/05/2020
RS(IMSBC)23/05/2020
RS(IMDG)23/05/2020
RS(BWMC)23/05/2020
54HẢI PHƯƠNG 619
Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hải Tín
VR123777DS13/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
55HB 88
Công ty cổ phần công trình vận tải-CTC
VR870333AS(CL)12/11/2019 ÷ 12/02/2020 
AS(LL)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
AS(SE)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
AS(OPP)12/11/2019 ÷ 12/02/2020
56HÒA BÌNH CARRARA
Công ty TNHH du lịch Xanh Phú Quốc
VR054143SS(CL)01/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)01/05/2019 ÷ 01/08/2019
DS01/05/2020
57HÒA BÌNH SHIP 30
Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình
VR184266InS(CL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
DS09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(LL)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
InS(PSS)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
AS(OPP)09/05/2019 ÷ 09/08/2019
58HOÀNG HƯNG 18
Công ty CP thương mại du lịch và vận tải biển Hoàng Hưng
VR072670AS(CL)01/11/2019 ÷ 01/02/2020 
InS(CL)01/11/2019 ÷ 01/02/2020
AS(LL)01/11/2019 ÷ 01/02/2020
AS(SE)01/11/2019 ÷ 01/02/2020
PS(SE)01/11/2019 ÷ 01/02/2020
AS(OPP)01/11/2019 ÷ 01/02/2020
InS(OPP)01/11/2019 ÷ 01/02/2020
59HOÀNG MINH 36
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nam Vinh
VR093344SS(CL)14/03/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS14/03/2020
TS14/03/2020
RS(LL)14/03/2020
RS(SE)14/03/2020
RS(OPP)14/03/2020
RS(IMSBC)14/03/2020
60HOÀNG PHÚC 16
Công ty TNHH Hoàng Phép
VR922159AS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
DS01/11/2019
AS(LL)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
PS(SE)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
AS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
InS(OPP)22/09/2019 ÷ 22/12/2019
61HP-01
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP
VR941067SS(CL)17/03/2020 
DS17/03/2020
RS(LL)17/03/2020
RS(SE)17/03/2020
RS(OPP)17/03/2020
62LADY LINN
Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt
VR014311AS(CL)27/02/2020 ÷ 27/05/2020 
AS(ILLC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(SE)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
PS(SR)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(OPP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(NLS)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(APP)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(GAS)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
AS(BWMC)27/02/2020 ÷ 27/05/2020
63LONG CHÂU 02
Tổng công ty xây dựng đường thủy-CTCP-Chi nhánh 02
VR021903AS(CL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020 
AS(LL)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(SE)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
AS(OPP)18/01/2020 ÷ 18/04/2020
64MARY 09
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR082959SS(CL)25/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS25/12/2018
TS25/12/2018
RS(LL)25/12/2018
RS(SE)25/12/2018
RS(OPP)25/12/2018
RS(IMSBC)25/12/2018
65MÊ KÔNG
Công ty cổ phần tàu cuốc
VR960695SS(CL)27/04/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
AS(CL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
DS27/04/2020
RS(LL)27/04/2020
AS(LL)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(SE)27/04/2020
AS(SE)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
RS(OPP)27/04/2020
AS(OPP)27/04/2019 ÷ 27/07/2019
66MINH HOÀNG 06
Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Minh Hoàng
VR721276AS(CL)25/02/2020 ÷ 25/05/2020 
AS(LL)25/02/2020 ÷ 25/05/2020
AS(SE)25/02/2020 ÷ 25/05/2020
AS(OPP)25/02/2020 ÷ 25/05/2020
67MINH KHAI 19
Công ty TNHH Minh Khai
VR042279SS(CL)17/11/2019Tàu đã bị treo cấp
DS17/11/2019
RS(LL)17/11/2019
RS(SE)17/11/2019
RS(OPP)17/11/2019
RS(IMSBC)17/11/2019
68MINH THÀNH 26
Công ty cổ phần hàng hải Minh Thành
VR032018SS(CL)09/05/2020 
DS09/05/2020
TS09/05/2020
RS(LL)10/02/2020
RS(SE)10/02/2020
RS(OPP)10/02/2020
RS(IMSBC)10/02/2020
69MỸ VƯỢNG
Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP
VR892221DS14/05/2020Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;