Đăng kiểm tàu biển Việt Nam
   | Đăng nhập |
DANH SÁCH TÀU ĐÃ QUÁ HẠN KIỂM TRA
Xét quá hạn tính đến ngày  

Tổng số tàu tìm được: 217 tàu
STTTên Tàu/Công ty quản lýSố PCLoại kiểm tra quá hạnThời gian kiểm traGhi chú
1AN PHÁT 36
Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát
VR093245AS(CL)07/08/2018 ÷ 07/11/2018 
AS(ILLC)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(SE)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
PS(SR)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(OPP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
AS(APP)07/08/2018 ÷ 07/11/2018
2AN PHÚ 16
Công ty cổ phần vật tư máy tàu thuỷ An Phú
VR103399AS(CL)30/08/2018 ÷ 30/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
DS20/08/2018
TS12/09/2018
AS(ILLC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(SC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(SC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(SE)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
PS(SE)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
PS(SR)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(OPP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(OPP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(APP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(APP)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
AS(BWMC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
InS(BWMC)30/08/2018 ÷ 30/11/2018
3AN PHÚ 168
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052426AS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
DS13/07/2018
AS(LL)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
PS(SE)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
AS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
InS(OPP)20/05/2018 ÷ 20/08/2018
4AN PHÚ 868
Công ty TNHH vận tải biển Vịnh Hồng Hà
VR052427AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
PS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
InS(OPP)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
5AN TRUNG VIỆT 26
Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trung Việt
VR082781SS(CL)10/03/2018Tàu đã bị treo cấp
DS10/03/2018
TS[S]10/03/2018
TS[P]10/03/2018
RS(ILLC)10/03/2018
RS(SE)10/03/2018
RS(SR)10/03/2018
RS(OPP)10/03/2018
RS(SPP)10/03/2018
RS(APP)10/03/2018
RS(SW)10/03/2018
6AULAC VISION
Công ty cổ phần Âu Lạc
VR074124AS(ARS)(M0)12/10/2018 ÷ 12/01/2019 
7BIỂN ĐÔNG 06
Công ty TNHH Biển Tín
VR752071SS(CL)20/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 8
DS20/12/2018
TS[P]20/12/2018
TS[S]20/12/2018
RS(LL)20/09/2018
RS(SE)20/09/2018
RS(OPP)20/09/2018
8BIENDONG VICTORY
Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông
VR012550AS(CL)30/09/2018 ÷ 30/12/2018 
InS(CL)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
AS(SE)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
PS(SE)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
PS(SR)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
AS(APP)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
InS(APP)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
AS(BWMC)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
InS(BWMC)30/09/2018 ÷ 30/12/2018
9BÌNH DƯƠNG 126
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR082777SS(CL)06/05/2018Tàu đã bị treo cấp
DS06/05/2018
TS25/03/2018
RS(LL)06/05/2018
RS(SE)06/05/2018
RS(OPP)06/05/2018
RS(SW)25/03/2018
10BÌNH DƯƠNG 26
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032118SS(CL)17/01/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
DS17/01/2019
TS17/01/2019
RS(LL)17/01/2019
AS(LL)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
RS(SE)17/01/2019
AS(SE)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
RS(OPP)17/01/2019
AS(OPP)17/01/2018 ÷ 17/04/2018
RS(SW)17/04/2018
11BÌNH DƯƠNG 36
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042164SS(CL)30/12/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
DS15/09/2018
TS12/04/2018
RS(LL)30/12/2018
AS(LL)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SE)30/12/2018
AS(SE)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(OPP)30/12/2018
AS(OPP)30/12/2017 ÷ 30/03/2018
RS(SW)30/03/2018
12BÌNH DƯƠNG 568
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042253AS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
DS17/08/2018
AS(LL)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
PS(SE)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
AS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
InS(OPP)17/08/2017 ÷ 17/11/2017
RS(SW)17/11/2017
13BÌNH DƯƠNG 636
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032068SS(CL)09/09/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
DS09/09/2018
TS09/09/2018
RS(LL)09/09/2018
AS(LL)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(SE)09/09/2018
AS(SE)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(OPP)09/09/2018
AS(OPP)09/09/2017 ÷ 09/12/2017
RS(SW)09/12/2017
14BÌNH DƯƠNG 648
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR093142SS(CL)27/09/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
DS27/09/2018
TS27/09/2018
RS(LL)27/09/2018
AS(LL)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(SE)27/09/2018
AS(SE)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(OPP)27/09/2018
AS(OPP)27/09/2017 ÷ 27/12/2017
RS(SW)27/12/2017
15BÌNH DƯƠNG 658
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032142AS(CL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(SE)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
AS(OPP)28/02/2018 ÷ 28/05/2018
RS(SW)28/05/2018
16BÌNH DƯƠNG 663
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR032130SS(CL)02/01/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
DS02/01/2019
TS05/11/2018
RS(LL)02/01/2019
AS(LL)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
RS(SE)02/01/2019
AS(SE)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
RS(OPP)02/01/2019
AS(OPP)02/01/2018 ÷ 02/04/2018
RS(SW)02/04/2018
17BÌNH DƯƠNG 666
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR052329AS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
DS15/12/2018
AS(LL)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
PS(SE)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
AS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
InS(OPP)15/12/2017 ÷ 15/03/2018
RS(SW)15/03/2018
18BÌNH DƯƠNG 838
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR042214AS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
DS27/04/2018
AS(LL)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
PS(SE)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
AS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
InS(OPP)27/04/2018 ÷ 27/07/2018
19BÌNH DƯƠNG 856
Công ty TNHH Hoàng Ngân
VR072674SS(CL)02/11/2017Tàu đã bị treo cấp
RS(LL)02/11/2017
RS(SE)02/11/2017
RS(OPP)02/11/2017
20BINH MINH 02
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR833075DS05/01/2019 
21BÌNH MINH 26
Công ty TNHH vận tải Thanh Minh
VR052377AS(CL)24/07/2018 ÷ 24/10/2018 
InS(CL)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
DS10/07/2018
AS(ILLC)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(SE)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
PS(SE)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
PS(SR)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(OPP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
InS(OPP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
AS(APP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
InS(APP)24/07/2018 ÷ 24/10/2018
22BÌNH NGUYÊN 86
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Phượng
VR072698AS(CL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(SE)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
AS(OPP)10/03/2018 ÷ 10/06/2018
RS(SW)10/06/2018
23BÌNH PHƯƠNG 36
Công ty TNHH thương mại Bình Phương
VR720083SS(CL)25/05/2017Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
AS(CL)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
DS25/05/2017
TS06/12/2015
RS(SE)25/05/2017
AS(SE)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(OPP)25/05/2017
AS(OPP)25/05/2016 ÷ 25/08/2016
RS(SW)06/12/2015
24BT 04
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR860005AS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(LL)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
PS(SE)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
AS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
InS(OPP)15/01/2018 ÷ 15/04/2018
25CAM RANH 07
Công ty cổ phần Nhật Việt
VR102994DS15/12/2018 
BS15/12/2018
26CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG-12
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
VR143912AS(CL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(SE)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
AS(OPP)29/04/2018 ÷ 29/07/2018
27CẢNG VỤ HÀNG HẢI MỸ THO 01
Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
VR174210AS(CL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018 
AS(LL)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(SE)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
AS(OPP)10/06/2018 ÷ 10/09/2018
28CẢNG VỤ QUẢNG TRỊ 02
Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
VR042242AS(CL)06/09/2018 ÷ 06/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 13
AS(LL)06/09/2018 ÷ 06/12/2018
AS(SE)06/09/2018 ÷ 06/12/2018
AS(OPP)06/09/2018 ÷ 06/12/2018
29CẢNG VỤ VŨNG TÀU 01
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu
VR093123AS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)11/06/2017 ÷ 11/09/2017
DS11/06/2017 ÷ 11/09/2017
RS(SW)11/09/2017
30CFC 02
Công ty tài chính cổ phần xi măng
VR123554SS(CL)18/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS18/06/2018
TS18/06/2018
RS(LL)18/06/2018
RS(SE)18/06/2018
RS(OPP)18/06/2018
RS(IMSBC)18/06/2018
31CH 800
Công ty cổ phần trục vớt cứu hộ Việt Nam
VR851253AS(CL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018Tàu đã bị treo cấp
AS(LL)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
AS(SE)07/03/2018 ÷ 07/06/2018
32CH-07
Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Cửa Lò
VR083048SS(CL)22/12/2018 
TS[P]22/12/2018
TS[S]22/12/2018
RS(LL)22/12/2018
RS(HC(QP))22/12/2018
RS(OPP)22/12/2018
33CHU LAI 09
Công ty TNHH Lê Hùng Hương
VR082730AS(CL)28/09/2018 ÷ 28/12/2018 
InS(CL)28/09/2018 ÷ 28/12/2018
AS(LL)28/09/2018 ÷ 28/12/2018
AS(SE)28/09/2018 ÷ 28/12/2018
PS(SE)28/09/2018 ÷ 28/12/2018
AS(OPP)28/09/2018 ÷ 28/12/2018
InS(OPP)28/09/2018 ÷ 28/12/2018
34CỒN CỎ 01
BQL Cảng cá đảo Cồn Cỏ
VR062576InS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
DS16/07/2018 ÷ 16/10/2018
InS(PSS)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
35CỬA LÒ 09
Công ty cổ phần lai dắt và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò
VR011793AS(CL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
AS(LL)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
AS(OPP)16/07/2018 ÷ 16/10/2018
36CV-1369
Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
VR991522AS(CL)19/08/2017 ÷ 19/11/2017Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(SE)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
PS(SE)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
AS(OPP)19/08/2017 ÷ 19/11/2017
InS(OPP)19/08/2018 ÷ 19/11/2018
RS(SW)19/11/2017
37ĐA LỘC 27
Công ty TNHH vận tải Đa Thành Lộc
VR032140SS(CL)15/01/2019 
DS15/01/2019
TS16/12/2018
RS(LL)15/01/2019
RS(SE)15/01/2019
RS(OPP)15/01/2019
RS(IMSBC)15/01/2019
38ĐA PHƯỚC
Công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng
VR154102AS(CL)26/10/2018 ÷ 26/01/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 4
InS(CL)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
AS(LL)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
AS(SE)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
PS(SE)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
AS(OPP)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
InS(OPP)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
39DÃ TƯỢNG
Công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng
VR771251AS(CL)06/11/2018 ÷ 06/02/2019 
InS(CL)06/11/2018 ÷ 06/02/2019
AS(LL)06/11/2018 ÷ 06/02/2019
AS(SE)06/11/2018 ÷ 06/02/2019
PS(SE)06/11/2018 ÷ 06/02/2019
AS(OPP)06/11/2018 ÷ 06/02/2019
InS(OPP)06/11/2018 ÷ 06/02/2019
40DAI DUONG 01
Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương
VR012574AS(CL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018 
AS(LL)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(SE)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
AS(OPP)09/08/2018 ÷ 09/11/2018
41ĐẠI LỤC 07
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR083014SS(CL)24/12/2018 
DS24/12/2018
RS(ILLC)24/12/2018
RS(SC)24/12/2018
RS(SE)24/12/2018
RS(SR)24/12/2018
RS(OPP)24/12/2018
RS(SPP)24/12/2018
RS(APP)24/12/2018
RS(IMSBC)24/12/2018
RS(BWMC)24/12/2018
42ĐẠI LỤC 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Minh Tuấn
VR103509DS29/01/2019 
43ĐẠI MINH
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
VR042667TS21/01/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 15
44ĐẠI NGHĨA 89-BLC
Công ty TNHH vận tải biển Bảo An
VR082850AS(CL)21/08/2018 ÷ 21/11/2018 
AS(LL)21/08/2018 ÷ 21/11/2018
AS(SE)21/08/2018 ÷ 21/11/2018
AS(OPP)21/08/2018 ÷ 21/11/2018
45DẦU KHÍ 105
Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC
VR820444SS(CL)29/12/2018 
DS29/09/2018
TS[P]29/12/2018
TS[S]29/12/2018
RS(ILLC)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(SR)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
46ĐO ĐẠC BIỂN 01
Trung tâm trắc địa và bản đồ biển
VR991484DS05/01/2019 
47DOLPHIN 15
Công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế ITC
VR103368DS07/02/2019 
48ĐÔNG DƯƠNG 09
Công ty cổ phần thương mại vận tải Đông Dương
VR103461AS(CL)08/09/2018 ÷ 08/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 6
InS(CL)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
DS01/10/2018
BS01/10/2018
AS(ILLC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(SC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
InS(SC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(SE)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
PS(SE)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
PS(SR)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(OPP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
InS(OPP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(APP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
InS(APP)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
AS(BWMC)08/09/2018 ÷ 08/12/2018
49ĐÔNG HẢI 02
Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Hải
VR032079SS(CL)09/01/2019Tàu đã bị treo cấp
AS(CL)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
DS09/01/2019
TS09/01/2019
RS(ILLC)09/01/2019
AS(ILLC)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SE)09/01/2019
AS(SE)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SR)09/01/2019
PS(SR)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(OPP)09/01/2019
AS(OPP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(APP)09/01/2019
AS(APP)09/01/2018 ÷ 09/04/2018
RS(SW)09/04/2018
50ĐỒNG NHẤT 18
Công ty TNHH vận tải biển Vinh Minh Thư
VR082820SS(CL)11/04/2018Tàu đã bị treo cấp
DS11/04/2018
TS11/04/2018
RS(LL)11/04/2018
RS(SE)11/04/2018
RS(OPP)11/04/2018
RS(SW)11/04/2018
51ĐỨC LỘC 16
Công ty TNHH Đức Lộc
VR032077SS(CL)29/09/2018 
DS29/12/2018
TS[P]29/12/2018
TS[S]29/12/2018
RS(LL)29/09/2018
RS(SE)29/09/2018
RS(OPP)29/09/2018
52ĐỨC MINH 555
Công ty TNHH thương mại và du lịch Đông Đô
VR103407AS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019 
InS(CL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
DS02/10/2018
AS(LL)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
PS(SE)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
AS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
InS(OPP)02/10/2018 ÷ 02/01/2019
53DXP 01
Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
VR103416AS(CL)04/11/2018 ÷ 04/02/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)04/11/2018 ÷ 04/02/2019
DS12/01/2019
AS(LL)04/11/2018 ÷ 04/02/2019
AS(SE)04/11/2018 ÷ 04/02/2019
PS(SE)04/11/2018 ÷ 04/02/2019
AS(OPP)04/11/2018 ÷ 04/02/2019
InS(OPP)04/11/2018 ÷ 04/02/2019
54EASTERN SEA
Công ty TNHH METAL HP
VR860237AS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(LL)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
PS(SE)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
AS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
InS(OPP)22/04/2018 ÷ 22/07/2018
55FALCON 17
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Việt Nam
VR770518TS[S]24/01/2019 
TS[P]24/01/2019
56FALCON 18
Công ty cổ phần lai dắt & vận tải Chim Ưng-Falcon T&T
VR770610SS(CL)08/12/2018 
DS08/12/2018
RS(LL)08/12/2018
RS(SE)08/12/2018
RS(OPP)08/12/2018
57HÀ AN 18
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Hà An
VR082839SS(CL)08/07/2018Tàu đã bị treo cấp
DS08/10/2018
TS08/07/2018
RS(LL)08/07/2018
RS(SE)08/07/2018
RS(OPP)08/07/2018
58HẠ LONG 08
Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh
VR103449PS(SE)16/07/2018 ÷ 16/10/2018 
59HÀ TRUNG 98
Công ty TNHH vận tải sông biển Hà Trung
VR093174AS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018Tàu đã bị treo cấp
InS(CL)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
DS12/08/2018
AS(ILLC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(SC)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SE)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
PS(SR)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(OPP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
AS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
InS(APP)23/06/2018 ÷ 23/09/2018
60HẢI AN 16
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Hoàng Phát
VR123786AS(CL)26/06/2018 ÷ 26/09/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
AS(LL)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
AS(SE)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
AS(OPP)26/06/2018 ÷ 26/09/2018
61HẢI GIANG 68-BLC
Công ty cổ phần vận tải biển & thương mại Đại Việt
VR082851SS(CL)30/08/2018Tàu đã bị treo cấp
DS30/08/2018
TS30/08/2018
RS(LL)30/08/2018
RS(SE)30/08/2018
RS(OPP)30/08/2018
62HẢI MINH 16
Công ty TNHH thương mại vận tải biển Hải Bình
VR093310AS(CL)26/10/2018 ÷ 26/01/2019 
InS(CL)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
DS26/01/2019
AS(LL)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
AS(SE)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
PS(SE)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
AS(OPP)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
InS(OPP)26/10/2018 ÷ 26/01/2019
63HẢI NAM 136
Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hải Nam
VR052173AS(CL)01/10/2018 ÷ 01/01/2019 
AS(LL)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
AS(SE)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
AS(OPP)01/10/2018 ÷ 01/01/2019
64HẢI SƠN
Liên doanh Việt-Nga "VIETSOVPETRO"
VR900525SS(CL)19/01/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 9
DS19/01/2019
TS[S]19/01/2019
TS[P]19/01/2019
RS(ILLC)19/01/2019
RS(SC)19/01/2019
RS(SE)19/01/2019
RS(SR)19/01/2019
RS(OPP)19/01/2019
RS(SPP)19/01/2019
RS(APP)19/01/2019
65HATISCO 01
Công ty TNHH TM xây dựng và giao nhận vận tải Sao Việt
VR920577AS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(LL)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
PS(SE)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
AS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
InS(OPP)11/03/2018 ÷ 11/06/2018
RS(SW)11/06/2018
66HOA MAI 68
Công ty TNHH vận tải biển Duy Đạt
VR093298AS(CL)29/09/2018 ÷ 29/12/2018 
AS(LL)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
AS(SE)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
AS(OPP)29/09/2018 ÷ 29/12/2018
67HOA TIÊU 01
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI
VR082912SS(CL)03/11/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 3
DS03/11/2018
TS[P]03/11/2018
TS[S]03/11/2018
RS(LL)04/08/2018
RS(SE)04/08/2018
RS(OPP)04/08/2018
68HOÀNG BẢO 18
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Bảo
VR083009SS(CL)13/01/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS13/01/2019
TS13/01/2019
RS(ILLC)13/01/2019
RS(SE)13/01/2019
RS(SR)13/01/2019
RS(OPP)13/01/2019
RS(APP)13/01/2019
69HOÀNG BẢO 28
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Bảo
VR083010SS(CL)13/01/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 2
DS13/01/2019
TS16/12/2018
RS(ILLC)13/01/2019
RS(SE)13/01/2019
RS(SR)13/01/2019
RS(OPP)13/01/2019
RS(SPP)13/01/2019
RS(APP)13/01/2019
70HOÀNG DŨNG 568
Công ty TNHH VTB Gia Hoàng
VR052307AS(CL)02/11/2018 ÷ 02/02/2019Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
InS(CL)02/11/2018 ÷ 02/02/2019
AS(LL)02/11/2018 ÷ 02/02/2019
AS(SE)02/11/2018 ÷ 02/02/2019
PS(SE)02/11/2018 ÷ 02/02/2019
AS(OPP)02/11/2018 ÷ 02/02/2019
InS(OPP)02/11/2018 ÷ 02/02/2019
71HOÀNG HUY 18
Công ty TNHH vận tải biển Hoa Minh Phương
VR093222AS(CL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018 
AS(LL)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
AS(SE)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
AS(OPP)06/07/2018 ÷ 06/10/2018
72HOÀNG LINH 36
Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Linh
VR032097SS(CL)05/01/2019 
DS05/01/2019
TS05/01/2019
RS(LL)05/01/2019
RS(SE)05/01/2019
RS(OPP)05/01/2019
73HOÀNG MINH 07
Công ty cổ phần Hoàng Minh
VR082925SS(CL)12/12/2018Tàu đang đăng ký kiểm tra tại Chi cục Đăng kiểm số 10
DS12/12/2018
TS12/12/2018
RS(LL)12/12/2018
RS(SE)12/12/2018
RS(OPP)12/12/2018
74HOÀNG THIÊN PHÚ 18
Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Thiên Phú
VR082864SS(CL)17/01/2019 
DS17/01/2019
TS17/01/2019
RS(LL)17/01/2019
RS(SE)17/01/2019
RS(OPP)17/01/2019
75HOÀNG THỊNH 268
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh
VR042338AS(CL)16/11/2018 ÷ 16/02/2019 
AS(LL)16/11/2018 ÷ 16/02/2019
AS(SE)16/11/2018 ÷ 16/02/2019
AS(OPP)16/11/2018 ÷ 16/02/2019
76HOÀNG THỊNH 68
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh
VR052388AS(CL)05/10/2018 ÷ 05/01/2019 
1 2 3
Ký hiệu:
SS Kiểm tra định kỳ; InS Kiểm tra trung gian; AS Kiểm tra hàng năm; DS Kiểm tra trên đà; TS Kiểm tra trục thông thường; BS Kiểm tra nồi hơi; RS Kiểm tra cấp mới; PS Kiểm tra chu kỳ;
CL Phân cấp; ILLC Mạn khô; PSS An toàn tàu khách; SPS An toàn tàu công dụng đặc biệt; SC An toàn kết cấu; SE An toàn trang thiết bị; SR An toàn vô tuyến điện; HSC An toàn tàu cao tốc; OPP Ngăn ngừa ô nhiễm dầu; NLS Ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng độc; SPP Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải; APP Ngăn ngừa ô nhiễm không khí; CHM Phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm; GAS Phù hợp chở xô khí hóa lỏng; IMSBC Phù hợp chở xô hàng rời rắn; IMDG Phù hợp chở hàng nguy hiểm; BWMC Quản lý nước dằn;
[P] Mạn trái; [C] Giữa tâm; [S] Mạn phải; [F] Phía trước; [A] Phía sau; [L] Phía dưới; [U] Phía trên; [I] Phía trong; [O] Phía ngoài;